I forskningsrapporten ”Working environment and productivity" presenterar Nordiska ministerrådet nya rön om sambandet mellan arbetsmiljö och produktivitet på jobbet.

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org.

En god arbetsmiljö ökar vår produktivitet

Den fysiska miljön har betydelse för hur mycket vi producerar på jobbet. Det visar en forskningsrapport från Nordiska ministerrådet. Forskarna har däremot inte kunnat visa att psykosociala faktorer som stress spelar lika stor roll.

Nordiska ministerrådet är initiativtagare till ett treårigt forskningsprojekt som har tittat på den fysiska och den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för vår produktivitet. Att döma av rapporten verkar de nordiska länderna ha en hel del gemensamt vad gäller miljön på arbetsplatser. Kopplingen mellan fysisk arbetsmiljö och produktivitet är tydlig i de fyra länder forskarna har tittat på.

Analysen visar att miljön på arbetet har betydelse för hur mycket vi producerar. Det lönar sig med andra ord att investera i en trivsam arbetsmiljö eftersom den får de anställda att producera mer.

I Sverige visar sig utbildningsnivån ha betydelse för hur väl vi trivs på jobbet. Man upplever oftare miljön som god på arbetsplatser som kräver en högre utbildning än på arbeten som inte gör det. I Danmark är denna koppling däremot inte lika tydlig.

Stressens betydelse kräver mer forskning

Sambandet är betydligt svagare mellan produktivitet och psykosociala faktorer, som stress. Forskarna har bara hittat ett fall vardera i Sverige och Danmark, och inte något i varken Finland eller Norge.

Det här resultatet kan nog förvåna många, eftersom man allmänt anser att jobbrelaterad stress och en obalans mellan arbete och livet i övrigt påverkar vår effektivitet på jobbet. Resultatet beror antagligen på att de data undersökningen bygger på beskriver den miljö man delar med sina kollegor på arbetet.

Svaren visar alltså inte om den enskilda individens känsla av till exempel stress har betydelse för hur man upplever miljön på sitt arbete. Undersökningen visar därför inte om det finns ett samband mellan psykosocial arbetsmiljö och produktivitet. Detta ska man inte tolka som att ett sådant samband inte finns, enligt forskarna.

Bättre hälsa gör oss mer produktiva

Lagarna för samkörning av dataregister ser olika ut i de nordiska länderna. Man har i det här projektet därför inte direkt kunnat jämföra uppgifter om sjukskrivningar med siffror för produktivitet i alla de fyra länderna.

Kan vi minska sjukfrånvaron är chanserna goda att produktiviteten ökar

Norge är det enda land där en sådan samkörning har varit möjlig. Resultaten därifrån är å andra sidan tydliga: sjukskrivningar påverkar produktiviteten. Kan vi minska sjukfrånvaron är därför chanserna goda att produktiviteten ökar.

Nordiskt samarbete för att möta utmaningar

Det danska analysföretaget DAMVAD har lett projektet och genomfört det i samarbete med arbetsmiljöforskare från Danmark, Sverige, Finland och Norge. Undersökningen bygger på uppgifter från alla de fyra länderna och är den första i sitt slag. Materialet består av nationella register- och enkätdata från år 2000 till 2010.

Forskningsrapporten ”Working environment and productivity”.

Bakgrunden till projektet är att vi producerar mindre samtidigt som arbetskraften minskar när allt fler går i pension. Det här är två stora utmaningar som riskerar att förändra den välfärd vi är vana vid i Norden.

God arbetsmiljö kan vara lösningen

Tanken är att en god arbetsmiljö kan vara svaret på båda utmaningarna. Minskar sjukfrånvaron som beror på dålig arbetsmiljö ökar arbetskraften. Och kan man visa att det finns ett samband mellan en bra arbetsmiljö och produktivitet får man möjlighet att öka produktiviteten genom att förbättra miljön på arbetet.

Forskarna beskriver resultaten som “en utforskande analys av ett outforskat område”. De menar att man därför ska vara försiktig med att dra slutsatser utifrån resultaten. Och så hoppas de att rapporten ska öka intresset för hälsa och välbefinnande på arbetet och att den ska inspirera till fortsatt arbetsmiljöforskning.

Inlägg taggat med:

Text: Adam Fredholm, 15 augusti 2014

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?