Så får ni unga chefer att må bra

15 maj 2023 Lästid: 8 min
Sammanfattning av artikeln

Sverige har färre unga chefer än andra europeiska länder.

Två forskningsprojekt har tittat närmare på de unga chefernas situation.

Resultaten visar att de upplever en tuff arbetsmiljö.

Detta påverkar både deras hälsa och hur nöjda de är med sitt ledarskap.

Samtidigt uppskattar medarbetare unga chefer mer än äldre chefer.

Forskarna har också sammanställt en guide för hur unga chefer kan få bättre stöd på arbetsplatsen.

På listan finns bland annat mentorskap, tydlighet kring chefsrollen – och informellt stöd från hr i personalfrågor.

Ung chef och kvinna talar i mobiltelefon
Endast var fjärde chef i Sverige är under 40 år, och många av dem upplever en tuff arbetsmiljö. Nu har forskare tagit fram en guide för organisationer som vill ta väl vara på unga chefer.

Foto: Peter Rutherhagen, Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Sverige har färre unga chefer än andra europeiska länder.

Två forskningsprojekt har tittat närmare på de unga chefernas situation.

Resultaten visar att de upplever en tuff arbetsmiljö.

Detta påverkar både deras hälsa och hur nöjda de är med sitt ledarskap.

Samtidigt uppskattar medarbetare unga chefer mer än äldre chefer.

Forskarna har också sammanställt en guide för hur unga chefer kan få bättre stöd på arbetsplatsen.

På listan finns bland annat mentorskap, tydlighet kring chefsrollen – och informellt stöd från hr i personalfrågor.

Unga chefer är ofta ambitiösa och engagerade, men de kan ha en tuff arbetsmiljö och mår inte alltid så bra. Nu har forskare tittat närmare på deras situation – och samlat handfasta tips för hur unga ledare kan tas tillvara bättre.

Sverige har lägst andel unga chefer i Europa. Bara var fjärde chef i Sverige är under 40 år. Och många av dem upplever sin arbetsmiljö så ohållbar att de vill sluta, enligt en tidigare studie.

– Det har inte forskats så mycket på unga chefer – men de studier som finns ger en ganska deppig bild, säger Susanne Tafvelin, Umeå universitet.

– Många organisationer står inför stora pensionsavgångar, och det är viktigt att fundera över vad som behövs för att unga ska vilja ta sig an ledarskapsroller, säger Christina Björklund, Karolinska Institutet.

De båda forskarna har på varsitt håll lett forskningsprojekt som tittat närmare på unga chefers situation – och vad som behövs för att ge dem goda förutsättningar.

Tillsammans har de sedan sammanställt en guide med konkreta tips.

Underlaget har bestått av chefer från det privata näringslivet, men både Susanne Tafvelin och Christina Björklund tror att resultaten kan vara relevanta även inom offentlig sektor.

– Ledarskap handlar mycket om relationer, och jag tror inte att situationen unga chefer upplever skiljer sig mycket mellan privat och offentlig sektor, säger Susanne Tafvelin.

– Kanske kan det till och med behövas ett större stöd för unga chefer i offentlig sektor eftersom det inte är lika vanligt med trainee-program och medvetet sökande efter ledarskapstalanger där, säger Christina Björklund.

Tuff arbetsmiljö för unga chefer

Forskargruppen vid Umeå Universitet skickade ut en enkät till 5000 chefer i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Drygt 1000 svarade. 400 var under 30 år, resten över. När svaren jämfördes visade det sig att de unga upplever en tuffare arbetsmiljö än de äldre på flera sätt.

De erfar i högre utsträckning:

 • att deras roll är krävande
 • att deras roll är otydlig
 • att de ställs inför motstridiga krav
 • att de saknar stöd i organisationen.

– Vi såg också att detta leder till att de blir mer stressade, vilket i sin tur påverkar deras hälsa. De har mindre energi och högre nivåer av utmattning, säger Susanne Tafvelin.

Forskarna undersökte också hur hälsan påverkar deras ledarskap. Då fann de att när yngre chefer stressas av arbetsmiljön skattar de också sitt ledarskap sämre. De blir till exempel mer passiva eller röriga. Särskilt stor påverkan har det när de upplever otydlighet kring ansvarsområden och mandat. Äldre som upplever samma sak tycker däremot inte att deras insatser påverkas i samma utsträckning.

– Yngre chefer är mer sårbara. De upplever en tuff arbetsmiljö som får dem att må sämre – och det får konsekvenser för deras ledarskap, sammanfattar Susanne Tafvelin.

Medarbetare uppskattar unga chefer

Forskarna i Umeå har inte undersökt hur medarbetarna uppfattar cheferna. Det har däremot forskarna vid Karolinska institutet gjort. Först har 7000 chefer i olika åldersgrupper fått skatta sitt ledarskap.

– Ju äldre du blir desto mer upplever du dig själv som en uppmuntrande och utvecklande chef, säger Christina Björklund.

Sedan har de frågat 100 000 medarbetare till cheferna. Men då är resultatet det motsatta. Medarbetarna uppskattar de yngsta cheferna mest.

– Det finns alltså ett glapp mellan hur man själv upplever sitt ledarskap och hur andra uppfattar det, konstaterar hon.

Störst är skillnaden mellan hur unga kvinnliga chefer skattar sig själva och hur de uppfattas av medarbetarna. Därför är feedback extra viktigt till unga kvinnor, påpekar forskarna.

Svårast vara ung chef och kvinna

Även i Umeå har man tittat på resultaten med genusglasögon.

– Det är svårt att vara ung chef, men allra svårast som kvinna. Unga kvinnor upplevde sin arbetsmiljö och hälsa sämre än såväl yngre män som äldre kvinnor och män, säger Susanne Tafvelin.

Susanne Tafvelin, forskare Umeå Univesitet

Det är svårt att vara ung chef, men allra svårast som kvinna.

Susanne Tafvelin, Umeå Universitet

En förklaring finner hon i de 30 intervjuer som också ingår i projektet – och som har gjorts inom it, service och byggbranschen. Av intervjuerna framgår att många unga uppfattar att de blir mer prövade på arbetsplatsen. De känner att de måste jobba hårdare för att få medarbetarnas förtroende eftersom de bryter mot bilden av att chefer ”ska” vara äldre och mer erfarna.

– Att vara ung kvinna och chef sticker ut ännu mer, konstaterar Susanne Tafvelin.

Studien visar att de unga cheferna använder olika strategier för att få respekt.

 • De jobbar mycket.
 • De tillbringar mycket tid med personalen.
 • De undviker att be om hjälp för att visa att de klarar sig ändå.
 • De blir ”kompis-chefer”.

Viktigt att hr stöttar unga chefer

Vad kan då göras för att underlätta för de unga cheferna?

Både Christina Björklund och Susanne Tafvelin ser en särskild roll för hr eftersom de unga cheferna upplever att personalfrågor tar mycket energi.

– De har sällan samma livserfarenheter som äldre kollegor och känner att de behöver stöd när det kommer till svåra samtal och mellanmänskliga relationer, säger Christina Björklund.

Christina Björklund, forskar om unga chefer på Karolinska Institutet

Var lyhörd om de unga har problem, och var öppen för diskussion om deras arbetsmiljö.

Christina Björklund, Karolinska Institutet

– En strategi kan vara att ha hr nära till hands i vardagen som ett informellt stöd, till exempel genom hur man sitter på arbetsplatsen, säger Susanne Tafvelin.

Andra saker forskarna föreslår är, till exempel:

 • introduktionsprogram för unga chefer
 • instegsroller, där man kan blir arbetsledare utan personalansvar först
 • stödsystem, som coacher, nätverk, mentorskap
 • kontinuerlig och konstruktiv feedback
 • att tydliggöra chefsrollen kring ansvar, mandat och förväntningar.
 • att skapa en trygg organisationskultur där man vågar pröva, lära, misslyckas och be om hjälp för att utvecklas.
 • att erbjuda vägar till återhämtning och strategier för att minska den belastning många upplever.

Ett tips från forskarna till både chefer och skyddsombud är också att ha lite extra koll på hur unga chefer upplever sin situation inom ramen för det ordinarie arbetsmiljöarbetet.

– Var lyhörd om de unga har problem, och var öppen för diskussion om deras arbetsmiljö. Avfärda det inte som ”ungt”, säger Christina Björklund.

Unga chefer är energiska och ambitiösa

Av studierna framgår också att unga chefer är fulla av energi och engagemang. Ofta har de med sig en positiv syn på ledarskap hemifrån, och har tagit på sig ledarroller tidigt.

– Karaktäristiskt är att de är så orädda. Det är inte titeln som är viktig för dem. De vill påverka, förändra, vara med i dialogen med ledningen, ha en röst, säger Christina Björklund, som även hon har en intervjustudie med i sitt projekt. I den har 22 chefer – inom allt från privat vård till it – deltagit.

– Deras starka vilja är en kraft, men också en utmaning för organisationerna. Får inte de unga cheferna de utmaningar och den flexibilitet de önskar vill de inte vara kvar.

En forskare inom Umeå-projektet har även gjort intervjuer med hr-personal som bekräftar den bilden.

– Unga chefer har bråttom. De vill vidare i karriären. Är de duktiga får de snabbt nya erbjudanden och går vidare, berättar Susanne Tafvelin.

– Där finns ett dilemma. De måste få tid att växa in i rollen – samtidigt som de måste få utvecklas. Organisationer behöver ha en idé om hur de ska förvalta unga chefer för att få behålla dem.

Tips för att ta väl vara på unga chefer

 • Gör chefsrollen så tydlig som möjligt.
 • Reagera på åldersdiskriminering.
 • Ge stöd för att hantera personalfrågor, som svåra samtal.
 • Ha öppenhet för individuella lösningar.
 • Erbjud utökat introduktionsprogram.
 • Erbjud mentorskap, nätverk.
 • Jobba för en trygg organisationskultur där man vågar be om hjälp.
 • Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback.
 • Var tydlig med vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Fler tips hittar du i artikeln här intill och i guiden Ung och chef från Umeå universitet och Karolinska Institutet.

Forskningen bakom guiden

Unga chefers förutsättningar

Visst vill jag vara chef!

Gemensam guide

Stärk chefers arbetsmiljö med Chefoskopet

En tecknad orange figur med kikareChefoskopet är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö.

 • Ett stöd för att kartlägga och analysera chefernas organisatoriska förutsättningar.
 • Utvecklat i nära samarbete med forskare.

Här hittar du Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet

Text: Karin Backström
Kontakt: [email protected]