Chefoskopet ska lyfta äldreomsorgens chefer

27 februari 2023 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

Cheferna i äldreomsorgen behöver bättre förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Det är fack och arbetsgivare överens om.

Nu vill de att fler kommuner ska använda Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet. Det är till för att förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö.

I mars drar de igång en stor informationsinsats om Chefoskopet för landets alla kommuner.

leende kvinna i orange tröja sitter i soffa
Att vara chef i äldreomsorgen är ett komplext uppdrag som kräver både kunskap och stöd utifrån. Det råder det stor samsyn om.

Foto: Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Cheferna i äldreomsorgen behöver bättre förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Det är fack och arbetsgivare överens om.

Nu vill de att fler kommuner ska använda Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet. Det är till för att förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö.

I mars drar de igång en stor informationsinsats om Chefoskopet för landets alla kommuner.

Äldreomsorgens chefer behöver bättre förutsättningar – det är fack och arbetsgivare överens om. Därför satsar de nu på att fler kommuner ska använda Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet. Bakom initiativet står SKR, Vision och Akademikerförbundet SSR.

Det har sagts länge. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Det är svårt att hitta personal. Det är svårt att behålla personal. Sjuktalen är höga och arbetsmiljön ofta ansträngd.

På samma gång ökar antalet äldre som behöver omsorg.

Mitt i detta finns de verksamhetsnära cheferna, de som även kallas enhetschefer eller första linjens chefer. De leder dem som arbetar direkt med de äldre, och ansvarar ofta för stora personalgrupper.

De finns inte alltid på samma geografiska plats som sina medarbetare. Ibland får de även rycka in som vaktmästare och kökspersonal.

Samtidigt förestår de en komplex och känslig verksamhet som snabbt måste kunna hantera förändringar, till exempel när hälsoläget försämras för äldre personer i deras vård.

Hanna Broberg, akademikerförbundet SSR

Enigheten är stor om vad som behöver göras. Nu måste det bli verkstad också.

Hanna Broberg, chefsstrateg Akademikerförbundet SSR.

– För att kunna möta många människor med stora behov måste cheferna ha tid för ledarskap. De måste ha utrymme att jobba med arbetssätt, kvalitet, kompetensutveckling, dialog och samverkan med andra aktörer som sjukhus och anhöriga, säger Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR som organiserar en del av cheferna.

– Det är viktigt att förstå att det här är komplexa uppdrag som både kräver specialiststöd och administrativt stöd.

Bred samsyn

Såväl forskning som tidigare utredningar och Coronakommissionen har påpekat att cheferna behöver bättre organisatoriska förutsättningar.

Jonas Karlsson, Vision.

Det enkla målet är att öka kännedomen om Chefoskopet och få fler att arbeta med det.

Jonas Karlsson, chefs- och ledarskapsstrateg, Vision

– Det råder stor samsyn kring att de verksamhetsnära cheferna har hög arbetsbelastning, otillräckligt stöd, bristande mandat och för många medarbetare, säger Jonas Karlsson, chefs- och ledarskapsstrateg på fackförbundet Vision som också det företräder en del av cheferna.

Dessutom befinner sig hela äldreomsorgen på en omställningsresa med nära vård, digitalisering och heltidsorganisation, påpekar Kristina Folkesson, arbetsmiljöstrateg på arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

– Cheferna har så mycket att hantera, samtidigt som en stor del av deras vardag handlar om bemanning – att hitta kompetens och fylla vakanser, säger hon.

Gemensam avsiktsförklaring

Under Coronapandemin, när problemen inom äldreomsorgen blev brutalt synliggjorda, bestämde sig fack och arbetsgivare för att något måste göras. Akademikerförbundet SSR, Vision och SKR samlades kring en gemensam överenskommelse – en så kallad avsiktsförklaring.

Avsiktsförklaringen, som fått namnet Avsiktsförklaring rörande förutsättningar, arbetsmiljö och kompetensutveckling för första linjens chefer inom äldreomsorgen, mynnar ut i tre prioriteringar:

 • Minska arbetsbelastningen (gemensamt följa Socialstyrelsens arbete kring en eventuell övre gräns för antal medarbetare per chef)
 • Säkra kompetensutveckling och omställning (se till att möjligheterna att utvecklas som chef, eller skola om sig till chef, är kända och användbara)
 • Stödja lokala parters arbetsmiljöarbete (lyfta fram kunskap och verktyg – som till exempel Chefoskopet)

– Vi har haft en dialog kring chefernas situation inom äldreomsorgen länge. Enigheten är stor om vad som behöver göras. Nu måste det bli verkstad också, säger Hanna Broberg.

Vill få fler att upptäcka Chefoskopet

Ett verktyg som flera kommuner redan har använt för att förbättra enhetschefernas organisatoriska förutsättningar är Chefoskopet från Suntarbetsliv. Med hjälp av det kartlägger och analyserar cheferna sin situation. Sedan tas en handlingsplan fram.

Läs mer: Lycksele förbättrar för chefer i äldreomsorgen

Även den högsta ledningen, som kan fatta beslut om resurser, involveras i arbetet.

På så sätt hanterar de som direkt berörs både problemen och lösningarna – som kan se olika ut från plats till plats.

Porträtt på Kristina Folkesson

Vi har redan en partsgemensam resurs i Chefoskopet.

Kristina Folkesson, arbetsmiljöstrateg på SKR

– Vi vände på alla stenar och kom fram till att vi redan har en partsgemensam resurs i Chefoskopet. Det bygger på gedigen forskning. Det är etablerat. Det finns redan på plats. Det är gratis, pedagogiskt, lättillgängligt och enkelt att använda, säger Kristina Folkesson.

Satsar på information

För att öka kännedomen om verktyget gör nu SKR, Akademikerförbundet SSR och Vision en kommunikationssatsning. Under våren ska de berätta om Chefoskopet i allt från debattartiklar till sociala medier. Varje organisation ska även hålla utbildningar för att ge HR-personal och fackliga representanter fördjupad kunskap.

De som gått kurserna ska sedan kunna berätta mer för ansvariga i sina kommuner. Politiker, kommunchefer, förvaltningschefer, centrala samverkansgrupper och huvudskyddsombud kan erbjudas introduktioner på 30 minuter.

I höst fortsätter sedan satsningen. Då ska organisationerna bakom den delta på några större konferenser där många chefer och beslutsfattare inom äldreomsorgen deltar.

– Det enkla målet är att öka kännedomen om Chefoskopet och få fler att arbeta med det. I längden hoppas vi såklart att det ska bidra till en bättre äldreomsorg, säger Jonas Karlsson, Vision.

Inga enkla lösningar

Det finns dock inga snabba och enkla lösningar, påpekar Kristina Folkesson. Kommunerna har ont om pengar, och det är svårt att rekrytera nya medarbetare till äldreomsorgen. Samtidigt som organisationen behöver utvecklas finns dagliga akuta frågor att hantera.

– Det gäller att hålla i och hålla ut i, säger hon.

Just resursfrågan gör att det är så viktigt att även politiker på beslutande nivå involveras i arbetet med Chefoskopet, säger Jonas Karlsson.

– Det är en fråga om att prioritera rätt för att få det här på plats. Men det tror vi man vill, för de allra flesta vill erbjuda en bra äldreomsorg.

Förändra med Chefoskopet

Chefoskopet är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö. Det är

 • ett stöd för att kartlägga och analysera chefernas organisatoriska förutsättningar
 • utvecklat i nära samarbete med forskare

Här hittar du Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet

Så ska fler få veta mer om Chefoskopet

• Satsningen bygger på en gemensam avsiktsförklaring.
• Bakom den står arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, samt fackförbunden Vision och Akademikerförbundet SSR.
• Under våren blir det en bred informationsinsats om Chefoskopet i allt från artiklar till sociala medier.
• Dessutom erbjuder varje organisation fördjupad utbildning för HR-medarbetare och fackliga företrädare i mars. Dessa kan sedan i sin tur informera högre chefer och politiker i sina kommuner.
• Under hösten fortsätter satsningen med information om Chefoskopet på stora konferenser, som till exempel Äldreomsorgsdagarna i oktober.

  Så förbättrar de chefernas arbetsmiljö

  Bollebygds kommun tog hjälp av Chefoskopet för att kartlägga chefers arbetsmiljö och formulera konkreta åtgärder för förbättring. I filmen får du höra chefer, skyddsombud och medarbetare berätta hur de upplever förändringen.

  Text: Karin Backström
  Kontakt: [email protected]