Chefens arbetsmiljö

Undersök med stöd av checklista

Checklista med fokus på chefens arbetsmiljö

Checklistan ger stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att undersöka chefens egna arbetsmiljö.

Checklistan har flera användningsområden. Du kan till exempel använda den som:

  • Underlag vid utvecklings- och medarbetarsamtal
  • Underlag för dialog i samverkansgrupp eller skyddskommitté
  • Underlag för kartläggning av chefers förutsättningar i en verksamhet
  • Underlag för handlingsplaner för att förbättra förutsättningarna för första linjens chef i den egna verksamheten

Checklistan innehåller 25 frågor som utgår till stor del från föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Några exempel är:

  • Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och alltför hög belastning?
  • Får chefen tillräckligt stöd med administrativa arbetsuppgifter för att klara uppdraget?
  • Genomförs regelbundna möten med närmast överordnad chef?
  • Upplever cheferna att de har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för sina arbetsmiljöuppgifter?

Arbeta gärna partsgemensamt med checklistan för att tillsammans undersöka chefens arbetsmiljö.