Det behöver chefer för att utvecklas

8 november 2021 Lästid: 3 min
kvinna vid konferensbord med kollegor ler mot betraktaren.
Rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb – det är viktigare än en formell utbildning för den chef som vill utvecklas som ledare i kommunal vård och omsorg, visar en ny rapport.

Foto: Johnér Bildbyrå

Chefer inom vård och omsorg vill gärna ha mer utbildning om ledarskap. Men en nationell chefsutbildning är inte den självklara lösningen, menar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Viktigast är att chefer får bättre förutsättningar för sitt vardagsarbete.

Hur ser det ut för chefer inom kommunal vård och omsorg när det gäller utbildning i ledarskap? Det har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utrett, på uppdrag av regeringen. Uppdraget var att ta fram ett underlag för nationella insatser i ledarskapsfrågor, riktade till chefer inom kommunalt finansierad vård och omsorg.

I rapporten Läget för ledarna (februari 2021) diskuteras frågan om en eventuell nationell utbildning för chefer inom äldreomsorg, socialtjänst med mera.

För- och nackdelar

För rektorer finns redan en obligatorisk utbildning, i form av det statliga rektorsprogrammet som ges på högskola/universitet. Det finns flera tänkbara fördelar med en nationell utbildning också för vårdens och omsorgens chefer, enligt rapporten.

En gemensam utbildning skulle till exempel kunna stärka cheferna i yrkesrollen. Det skulle bli tydligare vilken kompetensutveckling de kan begära och vilka kunskapskrav som arbetsgivare kan ställa på dem.

Samtidigt finns det en hel del som talar emot, enligt rapportförfattaren Caroline Vidigsson Schmölzer. Därför föreslår myndigheten inte en satsning på nationell ledarskapsutbildning.

Ansiktsporträtt Caroline-Vidigsson-Schmolzer.

– Det finns en stor osäkerhet kring vad en nationell utbildning skulle få för effekt, säger hon. Vi vet att tidigare nationella ledarskapsutbildningar har varit uppskattade av deltagarna, men vi vet inte om de har lett till förändringar i verksamheterna.

En nationell utbildning skulle vara en stor satsning. Därför behöver det finnas underlag som visar att den positiva effekten står i proportion till kostnaderna, fortsätter hon. Om en nationell ledarskapsutbildning införs, bör det ske stegvis. Det är också viktigt att i förväg sätta tydliga mål, som går att utvärdera.

Stöd till samarbeten

Rapporten rekommenderar i stället att regeringen stöder samarbete mellan kommuner och universitet/högskolor för att ta fram ledarskapsutbildningar som bygger på vetenskaplig kunskap.

– Det finns i vissa kommuner, men det verkar inte vara särskilt utbrett, säger Caroline Vidigsson Schmölzer. Forskning visar att det finns många fördelar med sådana samarbeten. Samarbete kan också leda till erfarenhetsutbyte, vilket många chefer tydligt efterfrågar.

Chefer har ett komplext uppdrag. Därför är det viktigt att deras kompetensutveckling är strategiskt utformad, menar hon.

Stöd till forskning

En annan rekommendation är att regeringen bör avsätta medel till forskning om ledarskapsutveckling inom kommunal vård och omsorg.

Forskningen om effekterna av ledarskapsutbildning är mestadels gjord i andra länder, eller i andra branscher, säger hon. Där är förutsättningarna annorlunda än inom svensk kommunal vård och omsorg. Därför behövs mer kunskap om vilken effekt som ledarskapsutbildning har just för den här gruppen av chefer.

Bättre förutsättningar för jobbet

En slutsats i rapporten är att cheferna i vård och omsorg behöver få bättre organisatoriska förutsättningar för sitt arbete. Det är faktiskt det viktigaste för ledarskapsutvecklingen, menar myndigheten.

Rapporten bekräftar också vad som tidigare kommit fram i forskning (främst Chefios 2008–2014). Det är att chefer i den kvinnodominerade vården och omsorgen generellt har betydligt sämre organisatoriska förutsättningar än chefer som arbetar i mansdominerade förvaltningar.

Rapporten bygger bland annat på två enkätundersökningar bland socialchefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och djupintervjuer med enhetschefer inom hemtjänsten. Myndigheten har också kartlagt utbudet av ledarskapsutbildning med inriktning mot vård och omsorg på svenska universitet och högskolor.

Verktyg och stöd

Rapporten i korthet

Myndigheten för vård och omsorgsanalys har undersökt möjligheterna för en nationell utbildning för chefer inom kommunal vård och omsorg.

Det här kom de fram till:

  • Cheferna behöver få bättre organisatoriska förutsättningar.
  • Det behövs mer kunskap om effekterna av ledarskapsutbildningar.
  • Ledarskapsutvecklingen i kommunal vård och omsorg kan bli mer kunskapsbaserad och samordnad.

Här hittar du rapporten:
Läget för ledarna

Chefoskopet ger chefer bättre förutsättningar

Illustration, gubbe med kikare.

Chefoskopet är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö.

  • Ett stöd för att kartlägga och analysera chefernas organisatoriska förutsättningar.
  • Utvecklat i nära samarbete med forskare.

 

Här hittar du Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet

Text: Margareta Edling