Kvinna som viftar med fjäder och man som skrattar.

Alla på jobbet har en viktig roll för att skapa en bra arbetsmiljö, men chefer och skyddsombud har ett särskilt ansvar. Arbetsmiljöutbildningen ger dem en gemensam bas för ett bra arbetsmiljöarbete.

Foto: Johnér

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och hur vi är mot varandra. Här kommer fyra tips för alla medarbetare, som kan hjälpa chefen och skyddsombudet att lyckas.

1: Uppmuntra och stötta

Ge stöd och pepp till chefen och skyddsombudet. De gör något stort för laget. Uppmuntra dem att skaffa gemensam kunskap om arbetsmiljöfrågorna, det tjänar både verksamheten och medarbetarna på. Tipsa om Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning som ger en gemensam bas för chefer och skyddsombud i kommuner, regioner och kommunala företag.

2: Arbeta systematiskt

Det finns regler för hur man ska göra för att få en bättre arbetsmiljö och verksamhet. Egentligen är det ett arbetssätt i fyra steg: man undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp. Hur det ska gå till lär sig chefen och skyddsombudet på arbetsmiljöutbildningen. Arbetssättet kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och styrs av lagar och föreskrifter. Lagen säger också att skyddsombudet ska få den utbildning som behövs för att klara uppdraget.

3: Hjälpas åt

Alla på jobbet behöver hjälpas åt med arbetsmiljön. Tänk dig att du upptäcker något som inte fungerar bra. Kanske märker du att en arbetskamrat är utfryst? Är det dålig ventilation i lokalen, eller något annat som gör dig bekymrad? Ta upp det med din närmaste chef, det är första steget i samverkan. Du kan även ta upp frågan med skyddsombudet, men det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret. Arbetsplatsträffen och personalmötet är också forum för samverkan.

4: Främja friskfaktorer

Det finns många sätt att förbättra arbetsmiljön och verksamheten. Ett sätt är att arbeta främjande och bygga vidare på det som fungerar bra. Då kan man utforska sin verksamhet utifrån så kallade friskfaktorer, förhållanden, som kännetecknar arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. För chefen och skyddsombudet kan friskfaktorer vara ett nytt och inspirerande sätt att ta sig an arbetsmiljön. Det kan man också lära sig mer om i arbetsmiljöutbildningen.

Där samverkan fungerar väl har de klarat pandemiarbetet bättre

Arbetsmiljöutbildningen – ett stöd för samverkan

Den röda tråden i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är samverkan. Att ha en tät och fungerande samverkan har visat sig vara en särskilt viktig tillgång för att klara kriser som pandemin.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är forskningsbaserad och kvalitetssäkrad, och framtagen gemensamt av parterna. Därför är det just den man ska använda, menar Johan Ingelskog och Caroline Olsson som sitter i Suntarbetslivs partsgrupp.

De står tillsammans bakom utbildningen, som tar tre dagar och även kan genomföras på distans.

Johan Ingelskog– Det är väl investerad tid att chefen och skyddsombudet går hela arbetsmiljöutbildningen tillsammans. De får gemensam kunskap om sina roller, och när de hör samma saker lägger de grunden för bra samverkan. Det säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.

Under pandemin är det oerhört viktigt att chefen och skyddsombudet samarbetar och inte ser varandra som motståndare, menar han.

Han får medhåll av Caroline Olsson, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Hon säger att arbetsmiljöutbildningen ger möjligheten att skapa en sådan bra relation.Caroline Olsson

– Nu, under och efter pandemin, är arbetsmiljöarbetet viktigare än någonsin, och det är en lärdom. Vi har sett att där samverkan fungerar väl har de klarat pandemiarbetet bättre, säger Caroline Olsson.

 

Text: Anna Norrby, 27 april 2021

Relaterade verktyg