Så skapar ni bättre arbetsplatsträffar

9 maj 2017 Lästid: 3 min
Sammanfattning av artikeln

Forskare besökte nio arbetsplatser för att ser hur arbetsplatserna planerade och genomförde sina arbetsplatsträffar. Tre saker varierade:

 • Hur kommunikationen skedde – om det var bara chefen, några få eller många som pratade
 • Vad chefen och medarbetarna valda att prata om på mötena
 • Hur många som närvarade

Utifrån resultaten skrev forskarna en handbok med verktyg och rekommendationer. Syftet är att underlätta för en grupp att se över sina arbetsplatsträffar så att det kan ska mer dialog.

caroline bergman, forskare på Institutet för stressmedicin i Göteborg
Caroline Bergman, forskare på Institutet för stressmedicin, har tillsammans med kollegor undersökt hur man kan skapa mer hälsofrämjande arbetsplatsträffar.

Foto: Turid Oom

Sammanfattning av artikeln

Forskare besökte nio arbetsplatser för att ser hur arbetsplatserna planerade och genomförde sina arbetsplatsträffar. Tre saker varierade:

 • Hur kommunikationen skedde – om det var bara chefen, några få eller många som pratade
 • Vad chefen och medarbetarna valda att prata om på mötena
 • Hur många som närvarade

Utifrån resultaten skrev forskarna en handbok med verktyg och rekommendationer. Syftet är att underlätta för en grupp att se över sina arbetsplatsträffar så att det kan ska mer dialog.

Arbetsplatsträffar är ett viktigt forum för att ta upp arbetsmiljöfrågor. Ibland kan både chef och medarbetare behöva inspiration för att skapa bra träffar. Nu finns en handbok med idéer för det, som bygger på en forskningsstudie.

Tanken med arbetsplatsträffar är att det ska finnas regelbundna tillfällen att prata om sådant som rör hälsa, trivsel, vidareutveckling och andra arbetsmiljöfrågor för medarbetarna.

Hur arbetsplatsträffar ser ut i praktiken och om de faktiskt leder till det, är ett ämne som det finns väldigt lite forskning kring. Men på Institutet för stressmedicin och vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har forskare genomfört en studie under 2010 – 2012 för att ta reda på det.

Caroline Bergman, doktorand och en av forskarna bakom studien, berättar att de har besökt nio olika enheter på ett sjukhus inom Västra Götalandsregionen för att se hur de planerade och genomförde sina arbetsplatsträffar. De tittade på vem som kom till tals på mötena, vilka ämnen som togs upp samt vad chefer och medarbetare tyckte om dem.

— Flera chefer upplevde att det var svårt att sålla och prioritera vilken information som skulle ges på APT. Att hitta en bra balans mellan att ge nödvändig information och att skapa en dialog var ett annat problem, säger Caroline Bergman.

Håll isär information och dialog

Några enheter hade löst det genom att omväxlande ha möten med enbart information från chefen, och andra möten där det fanns mer utrymme för mer dialog. Ytterligare någon enhet arbetade med ett nyhetsbrev som innehöll den mesta informationen så att de bara behövde ta upp en mindre mängd tid för det på själva arbetsplatsträffen.

— Vi noterade att chefen gav mycket information men att det var sämre med dialog. Ibland fick medarbetarna bara chansen att ta upp ’sina’ ämnen under punkten Övrigt på agendan, i slutet av mötet. Risken med att lägga det sist är att det blir lite tid just för den punkten.

Tre saker varierade på de studerade arbetsplatsträffarna:

 • Hur kommunikationen skedde, alltså om det mest var chefen, några få eller de flesta som pratade.
 • Vad chefen eller medarbetarna valde att prata om på mötena
 • Hur många som närvarade på mötet

Alla behöver hitta sin egen modell

Forskarna skrev en handbok utifrån resultaten från studien. Handboken är tänkt att fungera som en idébank. Den innehåller konkreta verktyg och rekommendationer till hur en grupp kan titta på sina arbetsplatsträffar för att förändra dem, så att mer dialog kan ske.

— Det finns ingen ideal modell för hur en arbetsplatsträff ska se ut utan de måste anpassas till verksamheten. De vi träffade i studien påpekade att de inte ville ha en mall att följa eftersom många arbetsplatser har en komplex verklighet, säger Caroline Bergman.

Tips

Handboken Hälsofrämjande arbetsplatsträffar hittar du på Institutet för stressmedicins egen webbplats.

● Har ni ett schysst samtalsklimat på din arbetsplats? Gör övningen Vårt samtalsklimat i verktyget OSA-kollen.

Suntarbetslivs verktyg Bättre möten lär ut och hjälper er öva på fem perspektiv som bör samspela vid möten. Testa samtalsmönstren i din arbetsgrupp!

Så skapar du bättre arbetsplatsträffar

1. Fundera över hinder för medarbetarna att delta

 • Kan till exempel nattarbetare delta, eller krockar mötet med andra viktiga möten för personalen?
 • Kan våra APT förläggas så att de medverkande inte störs av ordinarie verksamhet?
 • Använder gruppen några metoder för att stimulera olika sätt att diskutera de ämnen som tas upp som till exempel bikupor eller temafrågor eller ”laget runt”?
 • Hur lokalen är utformad spelar roll för vilka som kommer till tals. Finns det plats för alla deltagare att sitta eller måste några stå? Sitter vissa med ryggen mot andra?

2. Skapa dialog under mötet

   3. Informera genom andra kanaler

   • Mejla informationen till deltagarna innan APT.
   • Använd en anslagstavla för den senaste informationen

   4. Tydliggör kommunikationsform i dagordningen

   • Är punkten en informationspunkt eller en punkt för dialog?

   5. Skapa utrymme för kompetensutveckling

   • Låt medarbetarna dela med sig av olika arbetssituationer/fall och diskutera detta.
   • Anordna ”Studiecirkel” – där t.ex. en vetenskaplig artikel eller ett bokkapitel läses och för sedan ett samtal kring det på APT.

   Strukturera en arbetsplatsträff

   SKR har våren 2020 tagit fram ett stödmaterial för chefer vid samverkan. I det finns en användbar vägledning för struktur av arbetsplatsträffar. Ur innehållet:

   • Förmedla information
   • Skapa givande möten där alla bidrar
   • Inbjudan
   • Dagordning
   • Dialogform
   • Årsplanering
   • Fackligt perspektiv
   • Tydlighet om beslut
   • Dokumentation
   • Utvärdering

   Text: Teres Hallman