Filmer ska stärka samverkan i Lycksele

5 januari 2021 Lästid: 5 min
Sju personer från Lyckseles samverkansgrupp står utomhus i en snöig trappa.
Lyckseles manusförfattare. Från vänster: Maria Öberg, HR-specialist, Charlie Persson, Vision, Helena Lindblom, HR-administratör, Camilla Persson, HR-specialist, Shara Sjögren, HR-chef, Erika Hasselvik, Kommunal och Lena Axelsson Westergren, Lärarförbundet.

Foto: Andreas Jakobsson / 3dfabriken

Medarbetare och chefer behöver lära sig mer om hur de kan bidra till bättre arbetsmiljö och verksamhet. Det insåg centrala samverkansgruppen i Lycksele när de utvärderade samverkansavtalet. Nu har de gjort egna pedagogiska filmer om samverkan.

I Lycksele kommun har den centrala samverkansgruppen tagit ett nytt grepp om samverkan. Istället för att uppdatera avtalet om samverkan och arbetsmiljö valde de att lägga krutet på utbildning om samverkan för alla chefer och medarbetare.

Erika Hasselvik med snö bakom. Hon har kort hår och grå jacka. Till historien hör att de fackliga representanterna inte tyckte att samverkan fungerade så bra. Det berättar Erika Hasselvik som är Kommunals sektionsordförande i Lycksele.

Hon är med i kommunens centrala samverkansgrupp.

– Det fanns otydligheter kring vilka frågor vi skulle samverka om, och hur det skulle gå till. Många gånger blev arbetsplatsträffar och samverkansmöten till informationsmöten istället för forum för samverkan, säger Erika Hasselvik.

Arbetsgruppen enades om att göra film

Den centrala samverkansgruppen bildade en arbetsgrupp som fick i uppdrag att jobba med frågan. Målet var att skapa ett bra samverkansklimat och en tydlighet om när, var och hur man ska samverka.

I arbetsgruppen ingick fyra arbetsgivarrepresentanter och ordföranden för Kommunal, Vision och Lärarförbundet. De enades om att göra utbildningsfilmer om samverkan. Filmerna skulle användas på arbetsplatsträffarna, men också digitalt.

För att få en bild av kunskapsläget och behoven skickade arbetsgruppen en enkät till chefer och fackliga representanter. Deras perspektiv på hur samverkan fungerade behövdes för att filmerna skulle landa rätt. Enkätsvaren visade också att det fanns en del kunskapsluckor.

Skrev manuset tillsammans

Sen blev det dags för manusverkstad. Ungefär ett år tog det för arbetsgruppen att få fram ett filmmanus med diskussionsfrågor. En konsult hjälpte till med att filma och klippa i materialet.

– Vi har vridit och vänt på vartenda ord, för filmerna ska vara lätta att förstå. Vi har alla sorters människor i verksamheterna, från tjänstemän till outbildade barnskötare, och till exempel dyslektiker och nysvenskar, säger Erika Hasselvik.

– Lärarförbundets representant har varit en stor tillgång med sin pedagogiska kompetens.

Tar upp olika perspektiv på samverkan

Filmserien, som blev klar i slutet av 2020, är i tre delar. Först ut är ett avsnitt om de arbetsrättsliga aspekterna på samverkan. Det handlar om att det finns flera lagar som styr samverkan: Medbestämmandelagen, Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen och Förtroendemannalagen.

Här tar de även upp skillnaden mellan att samverka och förhandla, och vilka frågor som inte hör hemma inom samverkan. Det är till exempel individärenden, löner och anställningsvillkor, och arbetsrättsliga tvister.

Andra avsnittet handlar om varför samverkan behövs och hur medarbetarnas engagemang leder till verksamhetsutveckling och bättre arbetsmiljö.

Vi har vridit och vänt på vartenda ord, för filmerna ska vara lätta att förstå.

I det tredje avsnittet går de igenom strukturen för samverkanssystemet. Där ingår att samverkan startar i samtalet mellan medarbetare och närmaste chef. I Lycksele säger de ”rus-samtalet”, resultat- och utvecklingssamtalet. Nästa nivå för samverkan är arbetsplatsträffen. Om man inte hittar en lösning där kan frågan lyftas till lokal samverkansgrupp på förvaltningsnivå eller vidare till central samverkan.

Filmen går också igenom hur en arbetsplatsträff går till, och hur samverkan hänger ihop med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I arbetet med filmerna har de fått en del inspiration från Skellefteå kommun. De har till exempel lånat några illustrationer om samverkan därifrån till filmen.

Ser fram emot att börja använda filmerna

Shara Sjögren med snö bakom. Hon har mörkt hår och tjock halsduk.Shara Sjögren är HR-chef i Lycksele och stolt över den nystart som nu sker i Lycksele.

– Vi har sett att frågor tagits upp på fel nivå inom samverkan, och då är utbildningsfilmerna en bra början. Filmerna är extremt partsgemensamma – nu kan ingen komma och säga att så där tycker inte vi.

Marlene Fällgren utomhus med snö bakom. Hon har långt hår och glasögon. Marlene Fällgren är enhetschef för stödboendet Källan och HVB -hemmet Kompassen som båda vänder sig till ungdomar.

Hon ser fram emot att börja använda filmerna på arbetsplatsträffarna med sina 22 medarbetare.

– Att få igång samverkan på arbetsplatsen är ett av mina huvuduppdrag som chef. Det handlar om att låta alla komma till tals och att jag som chef gör hela arbetsgruppen delaktig i besluten.

Lyckseles filmer

Syftet är att skapa samsyn om samverkan och att förstå samverkansavtalet.

Partsgemensam arbetsgrupp skrev manus.

Konsult filmade och klippte filmerna.

Filmerna passar även till APT på distans.

Diskussionsfrågorna i filmerna

Det här är exempel på diskussionsfrågor i filmerna:

  • Vad skulle det innebära för oss om vi inte hade ett samverkansavtal?
  • Har ni haft oenigheter på APT eller i samverkansgrupp? Hur har ni hanterat det?
  • Är det okej att ha olika åsikter hos oss?
  • Har vi ”snacket” under APT eller kommer det efteråt?
  • Ge exempel på möten hos er som inte är samverkansmöten!
  • Vad är skillnaden på samverkansmöten och andra möten?

Det här är samverkan

Målet med samverkan är väl fungerande verksamheter som främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. För att uppnå det behöver verksamhetsfrågor, hälsa och arbetsmiljö hanteras på alla nivåer i organisationer i ett system för partssamverkan, så alla perspektiv kommer med.

  • Samverkan följer verksamheten och löper över hela året.
  • Arbetsplatsträffar är en viktig del i samverkanssystemet och ett tillfälle för dialog mellan medarbetare och chef.
  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor kan se olika ut i olika organisationer och regleras i avtal och lagar.

Glad och nöjd kvinna. Läs mer i artikeln Vad är samverkan?

Text: Anna Norrby