Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Stöd till lokala samverkansavtal

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Här finns stöd för hur arbetet kan gå till för att träffa ett lokalt samverkansavtal.

Ett centralt samverkansavtal, Avtal om samverkan och arbetsmiljö, har slutits mellan de centrala parterna inom kommuner, regioner och kommunala företag. För att underlätta processen lokalt har SKR och de fackliga organisationerna tagit fram underlag och verktyg som stöd för parterna inom kommuner och regioner och kommunala företag som vill revidera sina befintliga lokala avtal, skriva ett nytt eller önskar utveckla sin samverkansprocess och organisation.

Stödet innehåller bland annat:

  • Centralt samverkansavtal för nedladdning samt partnernas kommentarer till det.
  • Kort film om vinster med samverkan.
  • Frågor och svar.

Parternas stödmaterial innehåller också:

  • Information om stödteam för lokala parter som önskar vägledning i sitt samverkansarbete.
  • Partsgemensamt frågeverktyg som kan användas av centrala samverkansgrupper på lokal nivå i syfte att utveckla samverkan. Frågorna i verktyget berör nulägesanalys, önskad målbild och hur lokala parter når denna målbild.