Studio Friskfaktor: Så ska arbetsplatser bli mer hållbara

18 april 2023 Lästid: 7 min
Sammanfattning av artikeln

24 maj lanserar Suntarbetsliv en ny digital programserie om friskfaktorer.

Fyra program tar upp vad friskfaktorer är, hur man kan arbeta med dem och hur arbetet kan utvärderas.

Både fack och arbetsgivare står bakom satsningen.

I den här artikeln berättar de varför de tycker att det är viktigt att arbeta med friskfaktorer.

Det handlar om att fler ska mår bra på jobbet, kunna göra ett bra jobb – och vilja stanna kvar.

Bakgrunden är bland annat att kommuner, regioner och kommunala företag redan idag saknar personal. Sjuktalen är höga och det kommer att behövas ännu mer personal framöver.

Två kvinnor talar vid en laptop. Illustrerar hållbart arbetsliv - programserie
Lär mer om vad som gör arbetsplatser friska! Studio Friskfaktor är en digital programserie som ska rusta hr, chefer, skyddsombud och fackligt förtroendevalda i arbetet för ett mer hållbart arbetsliv.

Foto: SDI Productions/iStock

Sammanfattning av artikeln

24 maj lanserar Suntarbetsliv en ny digital programserie om friskfaktorer.

Fyra program tar upp vad friskfaktorer är, hur man kan arbeta med dem och hur arbetet kan utvärderas.

Både fack och arbetsgivare står bakom satsningen.

I den här artikeln berättar de varför de tycker att det är viktigt att arbeta med friskfaktorer.

Det handlar om att fler ska mår bra på jobbet, kunna göra ett bra jobb – och vilja stanna kvar.

Bakgrunden är bland annat att kommuner, regioner och kommunala företag redan idag saknar personal. Sjuktalen är höga och det kommer att behövas ännu mer personal framöver.

Vad krävs för att personal ska trivas, göra ett bra jobb och vilja vara kvar? Genom att sprida kunskap kring detta vill fack och arbetsgivare bidra till ett mer hållbart arbetsliv i kommun- och regionsektorn. 24 maj startar den digitala programserien Studio Friskfaktor.

24 maj är det avspark. Sedan ska kunskapen rulla ut till så många som möjligt. Tanken bakom den nya digitala programserien Studio Friskfaktor är att rusta hr, chefer, skyddsombud och fackligt förtroendevalda för fortsatt arbete på hemmaplan.

Bakom satsningen står både fack och arbetsgivare.

– Det vi vill är att stödja det lokala arbetet med friskfaktorer genom kunskap och erfarenhetsutbyte. Det främjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet är viktigt inte minst för att långsiktigt klara kompetensförsörjningen, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner.

– Det som faktiskt förändrar är det som händer längst ut i organisationen. När kunskapssatsningen ebbat ut fortsätter förhoppningsvis arbetet i samverkansgrupper över hela landet, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.

Främja hållbart arbetsliv

Medan det traditionella arbetsmiljöarbetet ofta har fokus på att förebygga risker går arbetet med friskfaktorer steget längre. Det handlar om att främja sådant som är viktigt för att en arbetsplats ska fungera bra i längden.

Vad detta är har forskare kommit fram till genom att undersöka arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro. Där har de funnit åtta gemensamma nämnare som de kallar friskfaktorer. Det handlar till exempel om delaktighet, god kommunikation, transparens och rättvisa.

Läs mer om friskfaktorer: Jobba med friskfaktorer – åtta säkra sätt

När man organiserar arbetet på ett sätt som stärker de här tillstånden mår medarbetare bra, utvecklas och kan göra ett bra jobb. På så sätt hänger arbetet för starka friskfaktorer både ihop med god arbetsmiljö, goda resultat och att fler vill jobba på arbetsplatsen.

Jeanette Hedberg, SKR, en av organisationerna bakom Studio Friskfaktor

Att jobba systematiskt med friskfaktorer är ett framåtsyftande arbete för stabila arbetsplatser.

Jeanette Hedberg, SKR

– Det är därför vi har valt att knyta den här satsningen till friskfaktorer. Vi vet att de påverkar. Att jobba systematiskt med dem är ett framåtsyftande arbete för stabila arbetsplatser, säger Jeanette Hedberg.

Johan Ingelskog understryker hur viktigt det är att satsningen bygger på forskning.

– Friskfaktorer löser inte alla problem, men det har påvisats att de var för sig eller tillsammans bidrar till ett hållbart arbetsliv, säger han.

– Det är en jättestyrka att fack och arbetsgivare tillsammans går ut med att det är viktigt att jobba med dem.

Stora utmaningar för välfärden

En bakgrund till varför kunskapssatsningen görs just nu är att kommun- och regionsektorn har stora utmaningar. Ekonomin är ansträngd och det råder brist på folk inom många verksamheter. Sjukfrånvaron är relativt sett högre än i andra branscher.

När det saknas kollegor ökar också arbetsmiljöriskerna. Arbetsbelastningen blir tyngre, och medarbetare som inte känner att de kan göra ett tillräckligt bra jobb riskerar att drabbas av så kallade samvetsstress.

Utöver detta väntar stora pensionsavgångar de närmaste åren. På samma gång ökar andelen äldre – som har större omsorgsbehov – kraftigt i befolkningen som helhet. De i arbetsför ålder däremot blir bara marginellt fler.

Välfärden behöver 410 000 nya anställda fram till 2031, enligt SKRs beräkningar.

– Vi kan inte lösa situationen genom att rekrytera fler. Det kommer inte finnas tillräckligt många att anställa, och det råder hård konkurrens om arbetskraften, säger Jeanette Hedberg.

I stället behöver det föras dialog på varje arbetsplats kring hur arbetssätt kan förändras och befintliga medarbetare tas tillvara och utvecklas, menar hon.

Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal

Det måste finnas förutsättningar att orka med ett helt yrkesliv.

Johan Ingelskog, Kommunal

Johan Ingelskog håller med.

– Det måste finnas förutsättningar att orka med ett helt yrkesliv. Det handlar både om att få ned sjukfrånvaron och om att man ska orka arbeta ända fram till pensionen, säger han.

– Om arbetsmiljön blir bättre och man får möjlighet till vila och återhämtning kan även fler arbeta heltid. Det gynnar både individens försörjning och kontinuiteten i verksamheterna.

Ny programserie

Uppdraget att sprida kunskap om friskfaktorerna har gått till Suntarbetsliv som är fackens och arbetsgivarnas gemensamma organisation för arbetsmiljöfrågor.

Mellan 2018 och 2022 hjälpte föreningens så kallade resursteam 55 kommuner och regioner att arbeta med friskfaktorer.

Nu ska erfarenheterna spridas till fler genom den digitala utbildningssatsningen.

På programmet för Studio Friskfaktor står både reportage, föreläsningar och studiosamtal. Tittarna ska få veta mer om vad friskfaktorer är, hur man arbetar med dem och hur arbetet kan utvärderas.

Totalt blir det fyra programtillfällen på en timme vardera. Två innan sommaren och två efter. Den som anmäler sig får en länk, som även kommer gå att använda vid senare tillfällen ifall programtiden inte passar.

Fredrik Karlsson Linna, avdelningschef Suntarbetsliv arbetar bland annat med Studio Friskfaktor

Att vara överens om nuläget är starten på all förändring.

Fredrik Karlsson Linna, Suntarbetsliv

Stort fokus ligger på exempel från arbetsplatser som redan är i gång.

– Att arbeta med friskfaktorer är ett sätt att sortera sina insatser och skapa en samsyn kring styrkor och brister. Att vara överens om nuläget är starten på all förändring, säger Fredrik Karlsson Linna, avdelningschef på Suntarbetsliv.

– Dessutom ger friskfaktorerna ett gemensamt språk för vad man vill uppnå.

Titta på Studio Friskfaktor tillsammans

Han uppmanar samverkansgrupper eller skyddskommittéer att titta tillsammans.

– Förankra sedan att ni vill jobba med detta i kommunledningen. Utse någon att leda arbetet och få ut det till chefer och skyddsombud i första linjen. Ta även upp med politikerna hur detta kan stärka er som en attraktiv arbetsgivare där folk mår bra och kan göra ett bra jobb.

– Titta på vad ni gör bra och vad ni vill utveckla – och utvärdera era resultat.

Finns det då tid för detta i ofta redan pressade verksamheter?

– Om man aldrig stannar upp och ser vad problemet är får man ständigt ösa båten. Ibland måste man ge sig tid att laga hålen. Och det är viktigt att göra det nu. Ju svårare kompetensförsörjningen blir desto svårare kommer det att bli, säger Fredrik Karlsson Linna.

Nytt verktyg tas fram

Suntarbetsliv tar även fram en processledarutbildning som ska lanseras i slutet av året. Och nästa år följs den digitala programserien upp med ett nytt digitalt verktyg som ska ge ytterligare stöd för chefer och skyddsombud som vill arbeta med friskfaktorer.

– Det viktigaste nu är att du anmäler dig. Då finns du med i våra rullor och får löpande information om satsningen som kommer att fortsätta i fyra år, säger Fredrik Karlsson Linna.

Lär dig mer om ett främjande arbetssätt och friskfaktorer!

Anmäl dig till Studio Friskfaktor hos Suntarbetsliv – en digital programserie som ger inspiration för att stärka friskfaktorer hos er!

Programserien

 • Ger er mer kunskap om friskfaktorer
 • Inspirerar till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackligt förtroendevalda och hr i kommuner, regioner och kommunala företag.

Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Titta gärna tillsammans i samverkansgruppen eller skyddskommittén.

Anmäl dig här till Studio Friskfaktor!

Kompetensutmaningen i siffror

 • 2031 beräknas antalet invånare över 80 år ha ökat med 47,1 procent jämfört med 2021.
 • Under samma tid ökar antalet invånare i arbetsför ålder (20 – 66 år) med 4,1 procent.
 • Behovet av anställda inom välfärden minskar med en fjärdedel om alla deltidsarbetande arbetar tre timmar mer i veckan och pensionsåldern ökar till 66 år fram till 2031.
 • Den långa sjukfrånvaron i kommuner och regioner motsvarade 32 700 årsarbetare 2021.
 • Cirka åtta av tio anställda i kommuner och regioner anser att deras jobb i hög grad är meningsfulla, intressanta och stimulerande.

Källa: Sveriges kommuner och regioner

Använd friskfaktorer på arbetsplatsen – ta hjälp av Friskfaktorlabbet!

illustration friskfaktorhjul

I Suntarbetslivs verktyg Friskfaktorlabbet finns:

 • Kunskap om varje friskfaktor.
 • Planeringsverktyg för chef och skyddsombud.
 • Stöd för arbetsgruppen att inventera friskfaktorer.
 • Inspiration och förslag för det vidare arbetet med friskfaktorer.

Börja utforska Friskfaktorlabbet.

 

 

Avsiktsförklaring bakom

Bakom kunskapssatsningen om friskfaktorer finns en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser som fack och arbetsgivare enades om i december 2021.

Här kan du läsa mer om avsiktsförklaringen.

Text: Karin Backström
Kontakt: [email protected]