3 steg mot friskare arbetsplatser

15 februari 2022 Lästid: 7 min
Förskollärare och barn på förskola
Jobba med friskfaktorer. Friskfaktorerna är åtta faktorer som forskning visat behöver vara på plats för att få en bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro på arbetsplatsen.

Foto: Maskot / Johnér

Jobba mer med friskfaktorer på arbetsplatserna, utveckla samverkan och följa upp hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under pandemin. Det är några saker som arbetsplatser kommer att få hjälp med under de närmaste åren. Bakom satsningen ligger Välfärdens arbetsmiljöråd. 

Det finns många utmaningar med arbetsmiljön i kommuner, regioner och på kommunala företag. Bland annat saknas det på många håll personal med rätt kompetens, konstaterar Välfärdens arbetsmiljöråd, och sjukfrånvaron är högre än genomsnittet för arbetsmarknaden. Pandemin har dessutom ökat trycket ytterligare i många verksamheter.

Välfärdens arbetsmiljöråd har därför tagit fram en ny avsiktsförklaring för friska arbetsplatser. En tidigare avsiktsförklaring kom parterna överens om år 2016.  

En avsiktsförklaring är en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter om att arbeta i en viss riktning tillsammans.  

Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR– Syftet är att höja ambitionsnivån med arbetsmiljöarbetet i kommun- och regionsektorn, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef för SKR och ordförande i Välfärdens arbetsmiljöråd.  

Del av ett paket

I Välfärdens arbetsmiljöråd sitter förhandlingscheferna för arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona och de fackliga organisationer vars medlemmar arbetar i sektorn. Rådet träffas åtta gånger per år och ger stöd till den samverkan som pågår mellan arbetsmarknadens parter i kommuner, regioner och kommunala företag. Arbetsmiljörådet har också följt upp arbetet med den tidigare avsiktsförklaringen.

I december 2021 kom de överens om ett nytt stort paket med åtgärder för bättre arbetsmiljö. Paketet består av flera delar, där avsiktsförklaringen är en del.  

I denna nya avsiktsförklaring har parterna enats om tre stora satsningar som de vill göra: 

 • Sprida kunskap om friskfaktorerna
 • Stärka dialogen och inflytande genom samverkan på arbetsplatser
 • Följa upp hur pandemin har påverkat arbetsmiljöarbetet

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.– Det handlar om arbetsmiljön för de anställda i kommuner och regioner, men också om välfärden i sig. En hög sjukfrånvaro gör det ju svårt att nå upp till de mål man har för välfärden, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet som sitter med i Välfärdens arbetsmiljöråd.  

Arbetet med avsiktsförklaringen kommer att samordnas och följas upp av Välfärdens arbetsmiljöråd. Suntarbetsliv och Afa Försäkring är två av de organisationer som kommer att vara med och genomföra de olika delarna.  

Åtta friskfaktorer

Kunskapssatsningen på friskfaktorer gäller de åtta friskfaktorer som tagits fram i forskning om vad som håller arbetsplatser långtidsfriska. Friskfaktorerna handlar bland annat om vikten av ett närvarande ledarskap, tillgång till kompetensutveckling och ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Våra medlemmar skulle ha mycket glädje av att jobba med friskfaktorerna

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.– Vi ser att våra medlemmar skulle ha mycket glädje av att man jobbar med friskfaktorerna ute på arbetsplatserna. De handlar om just de frågor som är viktiga för dem, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.  

Ett exempel är att ha tillgång till en närvarande chef när man ska fatta svåra beslut om patienter. Många chefer har ansvar för alltför många medarbetare. Mycket av deras tid går också åt till schemaläggning och dokumentation. En annan viktig fråga är att medarbetare får utvecklas i vardagen, till exempel genom att ha tid för gemensam reflektion med sin chef och sina kollegor.  

Samverkan grunden för dialog

Nästa punkt i avsiktsförklaringen handlar om samverkan. Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en bra arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet.

Samverkan är grunden för att hålla igång en dialog om arbetsmiljön lokalt, menar Mathias Åström på Lärarförbundet.  

Vi pekar särskilt på dialog och inflytande för arbetstagarparten

– Vi pekar särskilt på dialog och inflytande för arbetstagarparten ute på arbetsplatserna. Det är bra för både arbetsmiljön och välfärden, säger han.  

Fyra av fem kommuner och nästan alla regioner har så kallade samverkansavtal. Men det är inte säkert att alla hålls levande, menar Mathias Åström. För att förstärka samverkan vill arbetsmiljörådet ge dem mer stöd. Det finns redan ett stödteam som kan åka ut och hjälpa parterna på plats att komma igång med samverkansarbetet, eller lösa knutar som har uppstått. Det stödet kommer nu att utvecklas.

Följa upp hur pandemin har påverkat

Den sista punkten gäller uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbetet. Pandemin blottlade många brister i arbetsmiljön inom välfärdssektorn. Men det uppstod också nya metoder och arbetssätt som på sina håll skapade en bättre arbetsmiljö.  

Många institutioner och myndigheter håller nu på att utvärdera hur man hanterade pandemin ute på arbetsplatserna. Arbetsmiljörådet planerar att följa upp de utvärderingarna. Vad vill man behålla av det nya? Och vad kan man lära av det som hänt, inför kommande kriser? 

Det här är vårt sätt att hjälpa till

– Vi hoppas att den här nya avsiktsförklaringen ska bidra till en bättre hälsa och arbetsmiljö i vår sektor, och det här är vårt sätt att hjälpa till med det, säger arbetsmiljörådets ordförande Jeanette Hedberg på SKR.  

Arbetet med avsiktsförklaringen kommer att pågå från 2022 till december 2024.

Här kan du läsa mer om Arbetsmiljörådets stödteam för samverkan.

Det här är avsiktsförklaringen

Företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i kommun- och regionsektorn. Det här vill de göra tillsammans:

 • Sprida kunskap om friskfaktorerna
 • Stärka dialogen och inflytande genom samverkan på arbetsplatser
 • Följa upp hur pandemin har påverkat arbetsmiljöarbetet

Här kan du läsa hela avsiktsförklaringen

Så här vill man genomföra avsiktsförklaringen:

Sprida kunskap om friskfaktorer: 

 • Digitala utbildningskonferenser för lokala parter. Avsikten är att öka kunskapen om friskfaktorer och främja ett lokalt partsgemensamt arbete med friskfaktorer, via Suntarbetsliv.
 • Digitalt stöd och digital rådgivning för att arbeta med friskfaktorerna, via Suntarbetsliv.
 • Stöd till forskning om friskfaktorerna, via Afa Försäkring.
 • Regionala kunskapskonferenser med fysiska möten, om friskfaktorerna, via Afa Försäkring.

 

Stärka dialogen och inflytande genom samverkan på arbetsplatser:  

 • Mer resurser till det stödteam för samverkan som redan finns.
 • Ökad kunskap om samverkansavtal, till de som ansvarar för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.

 

Följa upp hur pandemin har påverkat arbetsmiljöarbetet: 

 • Stöd till forskning om ämnet, via Afa Försäkring
 • Följa upp de kunskapsunderlag om arbetsmiljöarbetet som kommer att publiceras av olika myndigheter och organisationer. Syftet är att identifiera framgångsfaktorer som grund för ett partsgemensamt agerande vid kommande kriser. 

Text: Åsa Hammar