Bjurholm satsar på friska arbetsplatser

1 juni 2021 Lästid: 10 min
Gunilla Falk och Helena Eriksson gungar på skolgården i Bjurholm.
Sätter fart på friskfaktorer. Rektorn Gunilla Falk och skyddsombudet Helena Eriksson på Castorskolan i Bjurholm har i samverkan börjat införa friskfaktorer för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Foto: Evelina Rönnbäck

I Sveriges minsta kommun pågår ett stort utvecklingsarbete för en friskare och mer hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare. För att komma igång tog de stöd av Suntarbetslivs resursteam. Nu vittnar både chefer och skyddsombud om att de är på rätt spår.

Bjurholm är en glesbygdskommun som ligger sex mil väster om Umeå. Här finns gott om bäver i bäckarna, och den kalla pandemivåren 2021 ställdes snöskotrarna undan först i maj. Jimmy Johansson är kommunchef.

Nödvändigt med nystart

När han fick jobbet hade kommunen höga sjuktal bland medarbetarna, och en ekonomi i kris. Så är det fortfarande, men det rör på sig.

Porträtt på Jimmy Johansson kommunchef i Bjurholm.– Det var nödvändigt för oss att få en nystart, vi var som ett tåg som halkat in på ett sidospår. Nu har vi stannat tåget och börjat backa tillbaka för att komma upp på huvudspåret igen. På den resan har Suntarbetslivs resursteam varit med som igångsättare och stöd. Nu börjar tåget rulla åt rätt håll, och vi fortsätter framåt på egen hand utan Suntarbetsliv, säger Jimmy Johansson.

Först hade kommunen tänkt fokusera Resursteamets stöd enbart till äldreomsorgen. Men de vidgade snart utvecklingsarbetet till att omfatta alla förvaltningar.

Använder friskfaktorer

Suntarbetslivs resursteam har bland annat hjälpt kommunen att börja använda friskfaktorer, de faktorer på en arbetsplats som bidrar till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö för medarbetarna. Det här utvecklingsarbetet går under namnet “Bjurholm satsar friskt”, och ett av målen är att sjuktalen ska understiga 5 procent.

Som kommunchef är Jimmy Johansson kommunens högsta tjänsteman. Men som i alla kommuner finns det några som har betydligt mer att säga till om: politikerna. De är också med i det här utvecklingsarbetet, bland annat i en styrgrupp som haft en så kallad friskfaktorvernissage med Suntarbetsliv. Den ägde rum i Bjurholms Folkets hus strax innan det på grund av pandemin blev stopp för fysiska träffar.

Stärker ledarskap och delaktighet

Först fick politikerna lära sig mer om de åtta friskfaktorerna. De valde två friskfaktorer som Bjurholm ska börja med:

  • Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
  • Delaktighet och inflytande

Ledarskap kan stärkas på olika sätt. Dels genom att förändra själva organisationen, så att chefer får bättre förutsättningar att leda arbetet, till exempel att cheferna får ett rimligt antal medarbetare att leda. Det kan också handla om att som chef bli medveten om sina egna beteenden och förändra dem om det behövs för att få en friskare arbetsplats.

Kommunens 19 chefer från alla förvaltningar har varit delaktiga. De har fått lära sig mer om friskfaktorerna i workshops och andra insatser.

Förändrar sina beteenden

Det är inte alltid man själv har koll på vilka beteenden som man behöver förändra. Därför fick cheferna i uppgift att fråga sina medarbetare om det. En som nu försöker förändra sitt beteende är chefen för arbetsmarknad och integration, Monica Jonsson.

Monica Johansson, Bjurholms kommun– Jag har lätt för att prata mycket och fort, och vet vart jag ska i mitt ledarskap. Men jag vill ju samtidigt vara den som går bakom medarbetarna. Därför är det nu min utmaning att sätta upp mål, och sedan backa och försöka vara tyst.

Då passar det bra med digitala möten där man kan stänga av mikrofonen, säger hon och skrattar.

Monica Jonsson kommer även att ha friskfaktorerna som en stående punkt på dagordningen på apt.

Stödet är forskningsbaserat

För att hålla ihop utvecklingsarbetet har Bjurholm en processledare. Under en period har Malin Falk, enhetschef för det särskilda boendet Bjuregården, haft den rollen på halvtid. Hon tycker att samarbetet med resursteamet är väl spenderad tid.

Bra att stanna upp och reflektera över arbetsmiljön på ett strukturerat sätt

Porträtt på Malin Falk i Bjurholm.– Det är alltid bra att stanna upp och reflektera över arbetsmiljön på ett strukturerat sätt. Jag gillar att stödet är forskningsbaserat och att man vet att det fungerar. Det får också en tyngd i och med att Suntarbetsliv jobbar med att stärka friskfaktorer i kommuner i hela Sverige, säger Malin Falk.

Skolans personal gör handlingsplan

Även skyddsombud och fackliga representanter är med på tåget. De ingår i en egen arbetsgrupp och har bland annat i uppdrag att sprida kännedom om utvecklingsarbetet bland medarbetarna. Helena Eriksson är huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Bjurholm.

Hon är lärare i svenska, SO och musik på grundskolan Castorskolan. Där har hon och rektorerna Gunilla Falk och Karin Åberg använt arbetsplatsträffar för att berätta om utvecklingsarbetet. De har även knutit ihop de valda friskfaktorerna med medarbetarenkäten.

Viktigt att alla får möjlighet att vara delaktiga

Porträtt på Helena Eriksson i Bjurholm.– Nu ska hela kollegiet göra en handlingsplan där vi ska jobba med det som fick låga resultat i medarbetarenkäten. Det är så lätt att säga att ”vi ska ha tillit” men det också ska märkas i ett beteende. Det här är ett bra sätt att ta tillvara medarbetarnas engagemang, det är viktigt att alla får möjlighet att vara delaktiga i det här arbetet, säger Helena Eriksson.

Gunilla Falk och Helena Eriksson har arbetat i över 15 år på skolan, och är samkörda i sin samverkan som skyddsombud och chef. Gunilla Falk ser fördelar med att alla kommunens verksamheter är med i Bjurholm satsar friskt, och att det gett en möjlighet för cheferna från olika håll att ha en dialog med varandra.

Porträtt på Gunilla Falk.– Även om man har olika verksamheter så kan man ge varandra tips.

Men det finns även sådant som kunde ha gjorts annorlunda i utvecklingsarbetet, anser hon.

– Skyddsombuden har jobbat för sig i en egen arbetsgrupp, och cheferna för sig i en annan.

Det var så kommunen valde att organisera utvecklingsarbetet.

– Vi hade kunnat åstadkomma mer om vi hade jobbat tillsammans.

Skapa ett årshjul om friskfaktorer

Hon tror att cheferna kommer att behöva stöd även fortsättningsvis, för att hålla igång med friskfaktorerna. Hon har ett förslag.

Skapa ett årshjul om friskfaktorer så att man kan arbeta igenom alla friskfaktorer under året. För vissa fungerar det bra att göra det själva medan andra kan behöva mer stöd. Det är också viktigt att på apt resonera om vad vi gör bra och vad som är våra styrkor. På så sätt är friskfaktorer ett bra verktyg i arbetsmiljöarbetet.

Cheferna stöttar varandra

Susanne Brändström är HR-strateg i Bjurholms kommun.

porträtt på Susanne Brändström.– Det betyder oerhört mycket att ha en bra arbetsmiljö där man trivs och där dialogen är en naturlig del av verksamheten. Det låter enkelt, men det är en resa innan man är där. Att alla chefer fått jobba med detta, dela med sig av erfarenheter och stötta varandra, har varit fantastiskt, säger Susanne Brändström.

Nu jobbar hon på att ha ett mer tillitsfullt ledarskap och har frågat sina egna medarbetare: vad kan jag ändra i mitt beteende? Efter det hade de en träff där medarbetarna även anonymt fick lämna sina synpunkter i en app om vad de tyckte att Susanne behövde förändra.

– Det var lite nervöst för mig när vi tittade på svaren tillsammans, men det blev jättebra. Nu har jag tagit fram en rutin med frågor jag ska ställa mig varje gång innan jag ger en medarbetare ett uppdrag. De behöver få ett ägarskap av ett ärende hela vägen.

Tagit fram mål för OSA

Stödet från Suntarbetslivs resursteam har gjort att cheferna i Bjurholms kommun nu utvecklar sitt ledarskap, anser kommunchefen Jimmy Johansson.
– Men vi kan inte förbättra arbetsmiljön enbart genom beteendeförändring hos cheferna. Våra gränser sätts även av de ekonomiska resurserna och hur vi har format våra verksamheter. Vi behöver till exempel få bättre lokaler för äldreomsorgen.

I Bjurholm satsar friskt ingår även att utveckla organisationen. Här har de har till exempel tagit fram OSA-mål och arbetsmiljömål.

Porträtt på Ann-Charlotte Laurell

”Har gjort alla rätt”

– Bjurholm har gjort alla rätt utifrån min horisont som verksamhetutvecklare i resursteamet. Självklart finns det alltid olika lärdomar att göra och olika behov som inte kunnat tillgodoses, men de har all anledning att vara stolta över sitt engagemang och att det finns ett ägarskap från högsta ledning till alla chefer och skyddsombud, säger Ann-Charlotte Laurell, verksamhetsutvecklare på Suntarbetsliv.

Fotot på Monica Jonsson är taget av Johan Gunséus.

 

Det här är en äldre artikel. Suntarbetsliv erbjuder idag andra stöd för att jobba med friskfaktorer.

Här kan du utforska verktyget Friskfaktorlabbet.

Anmäl dig till Studio Friskfaktor.

Se mer i faktarutorna intill artikeln.

 

Bjurholm börjar med två friskfaktorer

Bjurholm prioriterar två av de åtta friskfaktorer som forskare har ringat in:

  • Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
  • Delaktighet och inflytande

Här kan du läsa mer om friskfaktorerna och få hjälp att komma igång: Friskfaktorlabbet.

Lär dig mer om ett främjande arbetssätt och friskfaktorer!

Anmäl dig till Studio Friskfaktor hos Suntarbetsliv – en digital programserie som ger inspiration för att stärka friskfaktorer hos er!

Programserien

  • Ger er mer kunskap om friskfaktorer
  • Inspirerar till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR i kommuner, regioner och kommunala företag.

Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Titta gärna tillsammans i samverkansgruppen eller skyddskommittén.

Anmäl till här till Studio Friskfaktor!

Text: Anna Norrby