Så ska sjuktalen ned i tre kommuner

13 oktober 2020 Lästid: 6 min
Kommundirektören Therese Berg på höstpromenad i sällskap med två personer.
Vindelns kommundirektör Therese Berg och kommunstyrelsens ordförande Mathias Haglund står helhjärtat bakom satsningen på att införa friskfaktorer. Här är de på promenad med företagslotsen Angelica Johansson.

Foto: Maria Höglund /Vindelns kommun

Suntarbetslivs resursteam ger stöd för att skapa friska arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Vindeln, Söderhamn och Orust är tre av de kommuner som tagit vara på möjligheten att få hjälp med att sänka sjuktalen.

Suntarbetslivs resursteam stöttar kommuner, regioner och kommunala företag i arbetet för att sänka sjukfrånvaron. Stödet från resursteamet skräddarsys för varje verksamhet, eftersom utmaningarna och förutsättningarna ofta skiljer sig åt.

I Vindelns kommun, som ligger i Västerbotten, har socialförvaltningen nyligen startat ett samarbete med resursteamet.

Therese Berg är kommundirektör i Vindeln. För henne är den här satsningen ett led i att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare.

Porträtt på Therese Berg– Våra medarbetare behöver må bra och vi vill synliggöra för dem att vi tar frågorna om arbetsmiljö på allvar. Det är lätt att prata om arbetsmiljön och hur viktig den är, men det är sällan det blir verkstad, säger Therese Berg.

Allt började med att socialnämnden gav socialförvaltningens chef i uppdrag att jobba mot lägre sjuktal. Då ansökte Vindeln om att få lokalt stöd från Suntarbetsliv för att komma igång.

Politiken gav sitt helhjärtade stöd. Vindelns samarbete med resursteamet ska pågå i sex månader och de är snart halvvägs.

Friskfaktorer visar vägen i Vindeln

Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro har mycket gemensamt. De kännetecknas av att de har väl utvecklade så kallade friskfaktorer. Suntarbetslivs resursteam hjälper till med att undersöka vad som behövs i verksamheten för att få friskfaktorerna på plats.

Det första som brukar ske är att de högsta cheferna och skyddsombuden i en workshop ringar in vilka friskfaktorer som verksamheten ska börja arbeta med. Så gick det till även i Vindeln. Där valde socialförvaltningen att stärka friskfaktorerna Ledarskap och Kommunikation. Avsikten är att alla förvaltningar i Vindeln på sikt ska göra samma resa.

– Vi hoppas att det här ska ge oss konkreta redskap i vardagen, säger Therese Berg.

Enhetscheferna inom socialförvaltningen i Vindeln ska även utveckla och förändra sina beteenden i vardagen på jobbet, till exempel i dialog med medarbetarna. Framöver ska de även ta upp friskfaktorerna på arbetsplatsträffarna.

Ledningsgruppen får viktiga insikter

Cheferna som ingår i ledningsgruppen i Vindelns kommun har även provat på Chefoskopet, som är ett verktyg för att undersöka och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö. Enligt Therese Berg har det gjort att alla i ledningsgruppen fått viktiga insikter.

– Chefer behöver vara trygga i rollen och ha rätt förutsättningar.

Hon har ett tips till andra kommunledningar:

– Ta vara på möjligheten att använda resursteamet. Man behöver inte ha dålig arbetsmiljö för att förbättra sina friskfaktorer. Avsätt tid till att prata om de här viktiga, intressanta och roliga frågorna.

Man behöver inte ha dålig arbetsmiljö för att förbättra sina friskfaktorer.

Stort engagemang i Söderhamn

Även Söderhamn tar hjälp av resursteamet. Engagemanget är stort från politikernas sida. Vid den inledande workshopen med Suntarbetslivs verksamhetsutvecklare deltog politiker och koncernledningsgruppen där även representanter för kommunala bolagen ingår.

Därefter har samtliga chefer och utsedda fackliga representanter inom omvårdnadsförvaltningen fått lära sig mer om friskfaktorer. Och precis som i Vindeln har de också börjat med beteendeförändringar.

Porträtt på Ditte Edenhag Västibacken– Vi behöver det här stödet, och vi har en hel del arbete framför oss, säger Ditte Edenhag Västibacken, HR-konsult i Söderhamn.

– Vi har allt att vinna på att alla medarbetare mår bra. Om vi kan förbättra arbetsmiljön och få ned sjuktalen gör det att vi också blir effektivare och når våra mål – och det är även bra för medborgare och brukare.

Vi har allt att vinna på att alla medarbetare mår bra.

Koncernledningsgruppen får dessutom stöd i att arbeta utifrån Chefoskopet för att förstå och utveckla chefers förutsättningar.

– Det spelar ingen roll hur mycket kunskap och verktyg som cheferna har om att arbeta hälsofrämjande, om inte förutsättningarna för att göra det finns på plats.

Lägre sjukfrånvaro på Orust

Till Orust på Västkusten kom resursteamet i september 2019. Målet för Orust är att sänka den höga korttidssjukfrånvaron, och att skapa hälsosamma arbetsplatser. Här har Sektor omsorg genomfört sex workshopar med resursteamet.

Precis innan coronapandemin bröt ut såg Orust ett trendbrott i statistiken för sjukfrånvaron inom omsorgssektorn. De höga sjuktalen hade minskat i jämförelse med samma period året innan, även om de fortfarande var för höga. Då hade de haft stöd av resursteamet i ett par månader.

Orust har liksom de andra kommunerna även fått annat stöd parallellt av resursteamet. Det stödet har bland annat handlat om att skapa handlingsplaner och arbeta igenom styrdokument och mål.

en unik möjlighet – och den är gratis!

I workshoparna fick de bland annat se filmer som skapar igenkänning med en humoristisk tvist. De filmerna kommer Orust förmodligen även att visa på arbetsplatsträffar framöver, när även medarbetarna ska lära sig mer om friskfaktorer.

Porträtt på Jennie JohanssonHR-specialisten Jennie Johansson är processledare för att införa friskfaktorer i Orust.

– Resursteamet har varit väldigt inspirerande! Filmerna de visade satte igång bra samtal, och vi har även fått användbara modeller för hur vi kan arbeta vidare. Det är en unik möjlighet – och den är gratis!

 

 

Det här är en äldre artikel. Suntarbetsliv erbjuder idag andra stöd för att jobba med friskfaktorer.

Här kan du utforska verktyget Friskfaktorlabbet.

Anmäl dig till Studio Friskfaktor.

De åtta friskfaktorerna

De åtta friskfaktorerna är de faktorer som forskning visar behöver vara på plats i en organisation, för att hålla en låg sjukfrånvaro.

  1. Rättvis och transparent organisation
  2. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
  3. Delaktighet och inflytande
  4. Kommunikation och återkoppling
  5. Prioritering av arbetsuppgifter
  6. Kompetensutveckling hela arbetslivet
  7. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
  8. Tidiga insatser och arbetsanpassning

Läs mer om varje friskfaktor och hur ni stärker dem.

Text: Anna Norrby