Stödet från resursteamet gav resultat

17 mars 2020 Lästid: 10 min
Gruppbild av medarbetarna i Suntarbetslivs Resursteam
Verksamhetsutvecklarna i Suntarbetslivs resursteam: Fr v Klas Nordin, Eva Jonzon, Victoria Magnusson, Malin Berggren, Petra Bollvik, Ann-Charlotte Laurell, Ann-Sofie Karlsson och Charlotte Wiberg Wikholm.

Foto: Kristofer Samuelsson

Lägre sjukfrånvaro och ett mer närvarande ledarskap – det är några resultat av de insatser som Suntarbetslivs resursteam har bidragit med hittills i olika kommuner och regioner. Proffsigt och peppande, tycker Pia Kragh Jensen, HR-specialist på förskoleförvaltningen i Göteborg, om resursteamet. 

Suntarbetslivs resursteam stödjer kommuner och regioner som vill jobba aktivt med att förbättra sin arbetsmiljö och samtidigt utveckla sin verksamhet.  

Porträttbild av Ann-Sofie KarlssonBra arbetsmiljö och hög kvalitet på verksamheten hänger ihop, och vi kan bidra till båda, säger Ann-Sofie Karlsson, chef för resursteamet.  

Resursteamet startade sitt arbete hösten 2018, på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Hittills har ett tjugotal verksamheter fått stöd av resursteamets erfarna verksamhetsutvecklare. Det är både hela kommuner och delar av kommuners och regioners verksamhet, till exempel äldreomsorg, förskola eller psykiatri.  

Redan nu kan vi se resultat i form av lägre sjukfrånvaro och nöjdare medarbetare i medarbetarenkäter, säger Ann-Sofie Karlsson.  

Jobbar med friskfaktorer

Nyckeln till resursteamets stöd är de friskfaktorer som forskning visar behöver vara på plats för att ha en låg sjukfrånvaro (se faktaruta). 

Rent konkret handlar stödet om att genomföra workshops, möten, för chefer på olika nivåer. Under mötena får de kunskap om friskfaktorerna, och stöd i att undersöka sin verksamhet utifrån dem. Vilka friskfaktorer är på plats, och vilka behöver organisationen utveckla?  

Det kan till exempel vara kommunikationen som inte fungerar riktigt inom organisationen. Då behöver man stärka organisationens förutsättningar att få till en bättre kommunikation.  

Skapar beteendeförändringar  

En del av det arbetet handlar om att ändra sitt eget beteende.  

Beteendeförändringar är ett sätt bli konkret och bestämma vad var och en ska göra för att skapa förändring, säger Ann-Sofie Karlsson.  

Det kan gå till så här: Om man vill ha en bättre kommunikation på arbetsplatsträffarna, kan varje chef fråga sig själv, vad behöver jag göra för att skapa en bättre kommunikation på arbetsplatsträffarna? Och vad behöver jag få av andra för att kunna genomföra den förändringen?  

Vi ser att det går att förändra med hjälp av det här arbetssättet, säger Ann-Sofie Karlsson. 

Alla nivåer behöver vara med

Träffarna som Suntarbetslivs resursteam håller i är tänkta för cheferna i alla led, första linjens chefer, verksamhetschefer och förvaltningscheferDen högsta ledningen behöver involveras för att arbetet ska kunna ge effekt.  

Det är viktigt att arbetet hänger ihop, från arbetsplats till högsta ledning.

Det är viktigt att det här arbetet hänger ihop, från arbetsplats till högsta ledning. En framgångsnyckel är att vi arbetar med flera chefsnivåer. Alla behöver göra sin del för att gå i mål, säger Ann-Sofie Karlsson.  

Fortsätter på egen hand

Många av de verksamheter som har fått stöd av resursteamet jobbar vidare med friskfaktorerna på egen hand, med sina chefer och medarbetare. Några exempel från olika håll:  

 • En kommun har lagt in kunskap om friskfaktorerna i sin chefsutbildning 
 • En kommun har gjort friskfaktorerna till en del av sin verksamhetsplanering 
 • I en kommun började förvaltningschefen ordna egna arbetsplatsträffar för sina underställda chefer – hen upptäckte att cheferna behövde forum för att prata om sin egen arbetsmiljö, som ett sätt att skapa större delaktighet.   

Om en chef eller skyddsombud i en kommun, region eller Sobonaföretag nu läser det här och tänker att det här kan vara något för dem – hur ska de göra?  

Hör av er till oss! Ring eller maila, så berättar vi mer. Vi kommer gärna ut och berättar vad vi kan erbjuda. Därefter kan ni ta ställning till om ni vill söka stöd av oss, säger Ann-Sofie Karlsson. 

Från individ till organisation

Göteborgs stads förskoleförvaltning har just nu stöd av Suntarbetslivs resursteam för 60 av sina 200 chefer. Pia Kragh Jensen är processledare och länken mellan Suntarbetslivs resursteam och förvaltningen.  

Porträttbild av Pia Kragh Jensen Verksamhetsutvecklarna från Suntarbetsliv är otroligt proffsiga och peppande med mycket energi. Att utgå ifrån friskfaktorer lär oss vad som krävs för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö på våra förskolor i Göteborg. Jag uppskattar också att det är forskningsbaserat och ändå så konkret.  

Otroligt proffsiga och peppande.

Förskole-förvaltningen i Göteborgs stad är ganska nystartad. År 2018 slog staden ihop förskoleverksamheten från 10 olika stadsdelar.  

Vi vill jobba enhetligt i den nystartade förvaltningen. Nu vill vi skapa en rörelse från individorienterad, efterhjälpande rehabilitering, till ett mer främjande arbetsmiljöarbete på organisationsnivå. Det får vi hjälp med nu.  

Med friskfaktorerna blir det mer lösningsorienterat

Luleå kommun har fått stöd av Suntarbetslivs resursteam för cheferna i den kommunala hemtjänsten. Jonas Sandin sitter med i en partsgemensam arbetsgrupp som följer insatsen och ger förslag på förbättringar under tiden insatsen pågår.  

Porträttbild av Jonas Sandin Jag uppskattar att arbeta med det här utifrån samverkan. Det har varit bra att sitta ner tillsammans och diskutera vägar framåt, tillsammans med resursteamets verksamhetsutvecklare. 

Friskfaktorerna är en bra utgångspunkt för att diskutera arbetsmiljön, tycker han.  

Vi pratar ofta om problem med arbetsmiljön. Men med friskfaktorerna blir det mer lösningsfokuserat. 

 

Det här är en äldre artikel. Suntarbetsliv erbjuder idag andra stöd för att jobba med friskfaktorer.

Här kan du utforska verktyget Friskfaktorlabbet.

Anmäl dig till Studio Friskfaktor – se mer i faktarutan intill artikeln.

De åtta friskfaktorerna

De åtta friskfaktorerna är de faktorer som forskning visar behöver vara på plats i en organisation, för att hålla en låg sjukfrånvaro.

 1. Rättvis och transparent organisation
 2. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 3. Delaktighet och inflytande
 4. Kommunikation och återkoppling
 5. Prioritering av arbetsuppgifter
 6. Kompetensutveckling hela arbetslivet
 7. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
 8. Tidiga insatser och arbetsanpassning

Läs mer om varje friskfaktor och hur de kan stärkas.

Lär dig mer om ett främjande arbetssätt och friskfaktorer!

Anmäl dig till Studio Friskfaktor hos Suntarbetsliv – en digital programserie som ger inspiration för att stärka friskfaktorer hos er!

Programserien

 • Ger er mer kunskap om friskfaktorer
 • Inspirerar till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR i kommuner, regioner och kommunala företag.

Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Titta gärna tillsammans i samverkansgruppen eller skyddskommittén!

Läs mer om Studio Friskfaktor och anmäl dig här!

Text: Åsa Hammar