Friskfaktorer i fokus på lärarnas egen dag

25 september 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Den 5 oktober är det Världslärardagen.

Lärarnas egen dag är ett sätt att uppmärksamma lärares betydelse.

Den firas på olika sätt runt om i världen.

I Sverige är årets tema för Världslärardagen friskfaktorer.

Att arbeta med dem kan vara ett sätt att stärka lärares arbetsmiljö.

En lärare och två elever framför en laptop
Världslärardagen instiftades 1994 för att uppmärksamma lärares viktiga roll för barn och ungas rätt till utbildning. Årets tema är hur friskfaktorer kan stärka lärares arbetsmiljö.

Foto: Victoria Henriksson, Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Den 5 oktober är det Världslärardagen.

Lärarnas egen dag är ett sätt att uppmärksamma lärares betydelse.

Den firas på olika sätt runt om i världen.

I Sverige är årets tema för Världslärardagen friskfaktorer.

Att arbeta med dem kan vara ett sätt att stärka lärares arbetsmiljö.

För att lärare ska kunna göra sitt viktiga jobb måste de ha en bra arbetsmiljö. Därför är temat friskfaktorer när Sveriges lärare firar Världslärardagen den 5 oktober.

– Ska vi lösa vår tids stora utmaningar är utbildning en avgörande faktor. Samtidigt upplever många lärare en väldigt tuff arbetsmiljö, säger Eva Elmstedt Frisk, internationell sekreterare på Sveriges Lärare.

Tillsammans med nästan 400 andra lärarfack firar Sveriges Lärare Världslärardagen den 5 oktober. Dagen instiftades 1994 av världslärarfacket Education International och FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco. Syftet är att uppmärksamma lärares stora betydelse för att barn och unga ska få den utbildning de har rätt till.

Men dagen är också ett sätt att lyfta lärares arbetssituation runt om i världen.

– Vi behöver ständigt jobba för att förbättra lärares förutsättningar att göra ett bra jobb. Det är något vi delar med kollegor överallt, säger Eva Elmstedt Frisk.

I Sverige firas dagen främst på arbetsplatser och i lokalföreningar. Därför kan det se väldigt olika ut vad man väljer att uppmärksamma på olika orter – och hur det görs.

– Många fikar tillsammans, gör en tipspromenad, syns på stan, bjuder på en film, delar ut flygblad eller talar om lärares villkor, berättar Eva Elmstedt Frisk.

Världslärardag med friskfaktorer

I år hoppas hon att många ska ta tillfället i akt att bjuda in till möte om friskfaktorer.

Det är nämligen temat Sveriges Lärare valt för årets Världslärardag.

Friskfaktorer är åtta tillstånd som forskare funnit på arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. När de är starka är förutsättningarna goda för att medarbetare ska må bra på jobbet och kunna prestera väl. Det handlar till exempel om att man upplever sin organisation som rättvis, har ett engagerat ledarskap och känner delaktighet.

– Vi har valt det här temat eftersom friskfaktorer ger nya ingångar i arbetsmiljöarbetet. Det hjälper till att få syn på vad som behöver göras tidigt för att främja friska arbetsplatser, säger Hans Flygare, arbetsmiljöexpert på Sveriges Lärare.

– Förutom riskbedömningar får vi in mer av det förebyggande perspektivet, så vi kan minska behovet av att lösa problem i efterhand.

Friskfaktorer på arbetsplatsträffar

Inför den 5 oktober sprider Sveriges lärare information om friskfaktorerna på affischer och hemsida.

De tipsar också om stöd från Suntarbetsliv för att jobba med friskfaktorer, på en arbetsplatsträff eller ett föreningsmöte.

Eva Elmstedt Frisk, Sveriges Lärare

Vi behöver ständigt jobba för att förbättra lärares förutsättningar.

Eva Elmstedt Frisk, internationell sekreterare

– När man gör det upptäcker man vad man redan gör bra och vill fortsätta med. Men man ser också vad som inte fungerar – och kan tala om hur man kan jobba för att förbättra det, säger Hans Flygare.

– En bra idé är också att tala om vilken friskfaktor som är mest angelägen att arbeta vidare med på den egna arbetsplatsen, fyller Eva Elmstedt Frisk i.

Inte bara för Världslärardagen

Tanken bakom satsningen är att den ska leva vidare även efter Världslärardagen. Sveriges lärare ska inte bara få information om friskfaktorer på sin högtidsdag. De ska även få verktyg att börja jobba med dem. Och i mitten av oktober följs det hela upp med en digital föreläsning om Friskfaktorer som Sveriges Lärare bjuder in sina medlemmar till – i samarbete med Suntarbetsliv.

– Då kommer de som vill gå vidare få veta mer om hur man kan arbeta med friskfaktorer ur just ett skolperspektiv, säger Eva Elmstedt Frisk.

Nedskärningar och samvetsstress

Bortom Världslärardagen handlar många lärares vardag idag om hög arbetsbelastning, ökad oro för hot och våld – och krav på dokumentation som tar tid från det pedagogiska arbetet.

– Det är nog de största arbetsmiljöproblemen just nu, säger Hans Flygare.

Dessutom skär många kommuner ned på skolan av ekonomiska skäl.

– När man ökar antalet elever per lärare och minskar kringpersonalen påverkar det möjligheten att ge alla elever det stöd de har rätt till. Det kan också öka samvetsstressen bland lärare, säger han.

Hans Flygare, Sveriges Lärare

Friskfaktorer ger nya ingångar i arbetsmiljöarbetet.

Hans Flygare, arbetsmiljöexpert

Hur kan då ett friskfaktorarbete lösa detta?

Hans Flygare menar att man måste titta på varje bit för sig. En del kan lösas på varje skola, men ibland kan man också behöva signalera att det inte fungerar.

– En friskfaktor handlar om delaktighet, att arbetsgivaren tar vara på medarbetarnas kompetens och idéer. Man kan lösa ganska mycket i samverkan mellan fack och arbetsgivare. Men det kan också finnas en gräns när man har för lite resurser, säger han.

Både fest och allvar på Världslärardagen

Men oavsett hur vardagen ser ut är den 5 oktober en dag för att fira och uppmärksamma det viktiga arbete lärare gör.

– Världslärardagen handlar både om att hylla lärares insatser och lyfta betydelsefulla frågor. Och i år har vi valt friskfaktorer eftersom de är så viktiga för att lärare ska få en bättre arbetsmiljö, säger Eva Elmstedt Frisk.

Lär mer om friskfaktorer

Kolla in Studio Friskfaktor hos Suntarbetsliv!

Programserien

 • ger mer kunskap om friskfaktorer
 • inspirerar till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet.

De fyra programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackligt förtroendevalda och hr i kommuner, regioner och kommunala företag.

Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Titta gärna tillsammans i samverkansgruppen eller skyddskommittén.

Läs mer och se tidigare avsnitt här!

Åtta friskfaktorer
 • En rättvis och transparent organisation.
 • Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap.
 • Delaktighet och inflytande.
 • Välutvecklad kommunikation och återkoppling.
 • Prioritering av arbetsuppgifter.
 • Kompetensutveckling hela arbetslivet.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen.
 • Tidiga insatser och arbetsanpassning.

Läs mer här: Så får ni en friskare arbetsplats – 8 säkra sätt

Kom igång med friskfaktorarbetet

illustration friskfaktorhjulI Suntarbetslivs verktyg Friskfaktorstarten finns:

 • kunskap om varje friskfaktor
 • material för att leda en workshop
 • inventering inför att stärka era friskfaktorer
 • reflektionsfrågor om hur ni gör och agerar i vardagen.

Klicka här för att utforska Friskfaktorstarten.

Gemensam satsning på friskfaktorer

Företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i kommun- och regionsektorn.

I den ingår

 • att sprida kunskap om friskfaktorerna.
 • stärka dialog och inflytande genom samverkan på arbetsplatser

Här kan du läsa mer om bakgrunden till satsningen på friskfaktorer.
Här kan du läsa mer om avsiktsförklaringen.

Text: Karin Backström
Kontakt: [email protected]