8 steg till friskare arbetsplatser – så gör Varberg

12 mars 2018 Lästid: 4 min
Krstina Taremark utomhus med cykelhjälm vid elcykel, avsiktsförklaring
500 medarbetare i Varbergs kommun utnyttjade cykelförmån. Personaldirektör Kristina Taremark berättar om hur kommunen jobbar lokalt med parternas avsiktsförklaring för lägre sjukfrånvaro.

Foto: Charlott Elisson

Personal-hälsobokslut, ett nytt sätt att analysera sjukfrånvaron och arbetsmiljöutbildning för politikerna. Det är några delar i Varbergs nya handlingsplan utifrån parternas avsiktsförklaring för att få ner sjukfrånvaron.

Med hjälp av 25 åtgärder inom åtta områden ska kommuner och regioner få friskare arbetsplatser. Det bestämde parterna i en gemensam avsiktsförklaring 2016. I Varberg beslutade politikerna att göra en egen lokal avsiktsförklaring.

– Vi har gått igenom varje punkt och samlat våra aktiviteter per område i en handlingsplan. En del av tankarna fanns förut, men det var bra med en knuff.

Det säger Varberg kommuns personaldirektör Kristina Taremark, tidigare chef för kommunens inbyggda företagshälsovård.

– Avsiktsförklaringen har hjälpt oss att synliggöra hur vi jobbar på i linje med dess intentioner och våra politiker ser också att vi jobbar interaktivt med omvärlden.

En punkt ni satsar på är personal-hälsobokslut. Berätta!
– Målet är att ge en tydlig bild av hur vi jobbar aktivt i vardagen med vår personalpolitik. I och med vår inbyggda företagshälsovård får vi helhetsperspektiv på hur man jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsoinsatser. Vi kan få med förvaltningarnas arbete för ett hållbart arbetsliv – vi vet ju att det pågår mycket aktiviteter.

– Sedan kan man inte beskriva allt. Exempelvis tog vi 2017 fram ett förmånspaket med cyklar och elcyklar som 500 medarbetare utnyttjade. Det främjar ju hälsa och rörlighet men får inte riktigt plats i det här materialet.

Vilken statistik ska med?
– Det blir förstås ett stort sjok med statistik för producerade timmar, sysselsättningsgrad, medellöner, pensionsavgångar, med mera. Vi kommer också ha en hel del beskrivande text av de insatser som görs inom olika områden, så det inte bara blir tabeller med siffror.

Vad hoppas ni med arbetet?
– Att det ska leda till ökad kunskap och kommunikation både hos politiker och inom förvaltningarna och synliggöra det arbete vi som arbetsgivare lägger ner. Alla förvaltningar, chefer och medarbetare jobbar ju tillsammans för att åstadkomma en bra arbetsmiljö.

Vilken är utmaningen?
– Att det ska bli ett läsbart material som bidrar till nytta. Vi vill göra materialet tillgängligt och attraktivt men prövar oss fram lite eftersom vi inte har gjort det här förut. Det hade varit toppen med en vägledning från SKL. (Sveriges Kommuner och Landsting)

En annan punkt i handlingsplanen gäller en ny analysmodell för sjukfrånvaro. Vad innebär den?
– Det är en fördjupad analys för att få en bredare bild av sjukfrånvaron och frisknärvaron. Så kan vi göra särskilt riktade insatser där det behövs.

Hur gör ni?
– Vi lägger fram alla fakta vi har bredvid varandra för att få en helhetsbild – tillbud och arbetsskador, resultat i medarbetarenkäten och resultat från psykosociala och fysiska skyddsronder. Vi tittar på historik i arbetsgruppen. Inträffade något särskilt när sjukfrånvaron steg? Har det börjat en ny chef? Eller många nya medarbetare? Vi kopplar den typen av fakta till kurvan över sjukfrånvaron.

Hur har modellen fungerat?
– Den lät väldigt bra i teorin men i praktiken visade det sig inte vara så lätt. I några arbetsgrupper där vi prövade modellen fanns inga resultat från medarbetarenkät – för få hade svarat – och inga anmälda tillbud eller arbetsskador. Vi behövde använda fokusgrupper för att hitta vad man bör jobba vidare med.

Och så har ni utbildat politiker.
– Ja, vi har med inspiration av Suntarbetslivs material genomfört SAM- och OSA-utbildningar under 2017 i alla politiska nämnder som under året fått förtydligat arbetsgivaransvar. Vi har också stärkt chefer och skyddsombud med vår egen 2,5 dagar långa arbetsmiljöutbildning som vi har uppdaterat med Suntarbetslivs material.

Hur har det materialet fungerat?
– Det har varit en jättebra inspirationskälla, särskilt filmerna, som gör det till en roligare och mer modern arbetsmiljöutbildning.

Vill du också inspireras av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning?

8 steg till friskare arbetsplatser

Här är de åtta huvudspåren i parternas avsiktsförklaring för att få ner sjukfrånvaron.

  1. Utveckla styrning och ledning
  2. Lokala stödinsatser
  3. Stärk chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet
  4. Utnyttja företagshälsovården bättre
  5. Ta tillvara medarbetarnas engagemang
  6. Stärk samverkan vid rehabilitering
  7. Finn nya vägar tillbaka från sjukskrivning
  8. Gör specifika insatser för olika verksamheter (skola, vård, omsorg, socialtjänst)

På suntarbetsliv.se finns material för att komma igång med arbetet med lokala avsiktsförklaringar  

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]