Tio tips – så lyckas ni med friskfaktorarbetet

30 maj 2023 Lästid: 7 min
Sammanfattning av artikeln

Verksamhetsutvecklare från Suntarbetsliv har de senaste fyra åren stöttat 55 kommuner, regioner och kommunala företag i deras friskfaktorarbete.

I den här artikeln tar du del av deras bästa tips för ett lyckat friskfaktorarbete.

Det handlar bland annat om att högsta ledningen är med från början, att fack och arbetsgivare samverkar – och att planera för så konkreta förändringar som möjligt.

Ett friskfaktorarbete handlar om att systematiskt jobba med att stärka tillstånd som behöver vara på plats för att medarbetare ska må bra, prestera väl – och inte vilja byta jobb.

Tre kvinnor samtalar vid ett bord.
Genom att lära sig om friskfaktorer och lägga dem som ett raster över verksamheten kan man få syn både på brister och sådant som fungerar bra.

Foto: Skandinav/Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Verksamhetsutvecklare från Suntarbetsliv har de senaste fyra åren stöttat 55 kommuner, regioner och kommunala företag i deras friskfaktorarbete.

I den här artikeln tar du del av deras bästa tips för ett lyckat friskfaktorarbete.

Det handlar bland annat om att högsta ledningen är med från början, att fack och arbetsgivare samverkar – och att planera för så konkreta förändringar som möjligt.

Ett friskfaktorarbete handlar om att systematiskt jobba med att stärka tillstånd som behöver vara på plats för att medarbetare ska må bra, prestera väl – och inte vilja byta jobb.

Hur kan arbetsplatser stärka det som får medarbetare att må bra och prestera väl på jobbet? De senaste fyra åren har verksamhetsutvecklare från Suntarbetsliv stöttat många kommuner, regioner och kommunala företag i deras friskfaktorarbete. Ta del av deras bästa tips!

De flesta vet vad som krävs för att de ska trivas på arbetet och kunna göra ett bra jobb. Men kanske är det inte lika många som funderar över hur man kan göra för att få de rätta förutsättningarna på plats?

– Friskfaktorer är inget nytt, men att aktivt och medvetet jobba för att tillämpa och stärka dem är nytt, säger Victoria Magnusson, verksamhetsutvecklare på Suntarbetsliv.

Ett sådant systematiskt arbete kan kallas friskfaktorarbete.

Det går i stora drag ut på att:

 • lära mer om vad som gör arbetsplatser friska.
 • undersöka hur det ser ut i den egna organisationen
 • lära av det som fungerar bra och se vad som behöver stärkas
 • enas om hur det ska göras
 • uthålligt arbeta med det
 • följa upp och utvärdera.

Utgångspunkten är åtta tillstånd som forskare har identifierat genom att studera arbetsplatser med ovanligt lite sjukskrivningar. Det handlar till exempel om att det råder balans mellan krav och resurser, att medarbetarna känner sig delaktiga, upplever organisationen som rättvis, har en engagerad chef och utvecklas hela arbetslivet.

Ju starkare friskfaktorerna är desto bättre mår och presterar vi på jobbet, enligt forskarna.

Läs mer om alla friskfaktorer: Så får ni en friskare arbetsplats – 8 säkra sätt

Erfarenheter från 55 kommuner

Mellan 2018 och 2022 kunde kommuner, regioner och kommunala företag som ville stärka sina friskfaktorer få stöd av sju erfarna verksamhetsutvecklare från Suntarbetsliv. Det så kallade resursteamet höll workshops och var bollplank på 55 olika platser från norr till söder.

– Det finns inget enkelt facit. Varje organisation måste göra processen till sin egen för att den ska bli hanterbar, begriplig och framgångsrik just där, säger Ann-Charlotte Laurell, verksamhetsutvecklare på Suntarbetsliv.

Men med det sagt har hon och kollegorna ändå sett att vissa saker är extra viktiga att tänka på.

Läs mer om resursteamets arbetssätt: Stödet från resursteamet gav resultat

Ha en tydlig struktur

– Man kommer inte undan betydelsen av en tydlig struktur och en genomtänkt plan, säger Ann-Charlotte Laurell.

I modellen som resursteamet arbetat efter finns några centrala roller.

 • Styrgrupp (t ex organisationens ledningsgrupp) som kan fatta övergripande beslut.
 • Processägare (t ex förvaltningschef eller hr-chef) som ansvarar för friskfaktorarbetet.
 • Processledare (t ex hr eller arbetsmiljöstrateg) som håller ihop det.
 • Arbetsgrupp (t ex huvudskyddsombud, hr, verksamhetsutvecklare) som stöttar processledaren.
 • Grupp med chefer och skyddsombud (chefer på alla nivåer i organisationen) som lär sig om friskfaktorer på workshops och förankrar det fortsatta arbetet med sina medarbetare.

Varje organisation måste göra processen till sin egen för att den ska bli framgångsrik.

Ann-Charlotte-Laurell-Suntarbetsliv

Ann-Charlotte Laurell, verksamhetsutvecklare

Att ha med högsta ledningen på tåget redan från början är av stor betydelse för att arbetet ska få effekt, understryker Petra Bollvik – också hon en av verksamhetsutvecklarna på Suntarbetsliv.

Och att arbetet sker i samverkan mellan fack och arbetsgivare, fyller kollegan Charlotte Jonzon i.

– Förankra processen i samverkan på hög nivå, till exempel i en central samverkansgrupp, i ett tidigt skede, uppmanar hon.

– Friskfaktorarbetet blir bäst när det löper som en kedja genom hela organisationen, sammanfattar Ann-Charlotte Laurell.

Läs mer om hur arbetet kan organiseras: Friskfaktorer – här blir de en del i arbetsmiljöarbetet

Arbeta främjande

En grundförutsättning för förändring är en gemensam bild av utgångsläget. Genom att lära sig om friskfaktorerna och lägga dem som ett raster över verksamheten kan man få syn både på brister och sådant som fungerar bra.

När man gör det är det viktigt att inte bara fokusera på det som inte fungerar, utan att även undersöka det positiva, säger Ann-Charlotte Laurell.

Att ha med högsta ledningen är av stor betydelse för att arbetet ska få effekt.

Petra-Bollvik-porträtt

Petra Bollvik, verksamhetsutvecklare

– Varför funkar det? Kan vi göra mer av det? Kan vi göra likadant inom fler områden?

Resursteamet kallar det ett främjande arbetssätt: att inte bara fokusera på problem och risker – utan också på att främja det som långsiktigt får oss att må bra på jobbet.

– Det är ett sätt att vända på skutan och få mer positiv kraft i arbetet, säger Ann-Charlotte Laurell.

Var konkreta

Det är också angeläget att inte blunda för olika tolkningar och förväntningar, understryker hon.

En av friskfaktorerna är till exempel ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap. I det ingår bland annat att chefen ska vara tillgänglig.

– För någon kanske det betyder att chefen alltid ska vara på plats, för en annan innebär det kanske att chefen alltid ska vara nåbar per telefon, för en tredje något annat.

Det gäller att bli konkret både när det gäller vad man vill uppnå – och hur det ska uppnås, menar resursteamet. I stället för att friskfaktorarbetet stannar vid vaga visioner som högt i tak eller god kommunikation behöver deltagarna fundera över vad som kan förändras för att faktiskt uppnå det önskade läget. Vilka beteenden behöver förändras? Och vad krävs för att göra det?

Gör inte mer – gör annorlunda

I pressade verksamheter kan ett friskfaktorarbete kännas som ytterligare något som ska hinnas med. Då är det viktigt att tänka på att det i grunden inte handlar om att göra mer, utan om att göra annorlunda, menar Ann-Charlotte Laurell.

Allra bäst blir det om man kan bygga in friskfaktorerna i redan befintliga rutiner

Malin-Berggren-Suntarbetsliv

Malin Berggren, verksamhetsutvecklare

– Allra bäst blir det om man kan bygga in friskfaktorerna i redan befintliga rutiner och strukturer – som i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, medarbetarsamtal, medarbetarenkäter, och introduktioner till nyanställda, säger kollegan Malin Berggren.

Var uthållig i friskfaktorarbetet

Till sist handlar ett framgångsrikt friskfaktorarbete om att vara uthållig.

– De stora effekterna som minskad personalomsättning, lägre sjuktal eller att fler söker sig till arbetsplatsen kanske inte syns med en gång. Men i det lilla kan förändringar märkas väldigt snabbt, säger Ann Charlotte Laurell.

Under 2023 tas resursteamets samlade erfarenheter tillvara och sprids till fler genom den digitala programserien Studio Friskfaktor. Suntarbetsliv utvecklar även nya digitala verktyg till stöd för arbetsplatser som vill stärka sina friskfaktorer.

Läs mer om satsningen på friskfaktorer: Så ska arbetsplatser bli mer hållbara

 

Lär dig mer om ett främjande arbetssätt och friskfaktorer!

Anmäl dig till Studio Friskfaktor hos Suntarbetsliv – en digital programserie som ger inspiration för att stärka friskfaktorer hos er!

Programserien

 • ger dig mer kunskap om friskfaktorer
 • inspirerar till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackligt förtroendevalda och hr i kommuner, regioner och kommunala företag.

Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Titta gärna tillsammans i samverkansgruppen eller skyddskommittén.

Anmäl dig här till Studio Friskfaktor!

Tio tips för friskfaktorarbetet

 1. Få med ledningen. Förankra arbetet i högsta ledningen från start.
 2. Arbeta på alla nivåer. Låt friskfaktorarbetet genomsyra hela organisationen.
 3. Samverka. Se till att både skyddsombud och chefer är med. Finns inget samverkansavtal kanske det kan bli ett resultat av arbetet?
 4. Ge processledaren stöd. Utse en processledare, men se till att hen inte blir ensamt ansvarig för att driva processen.
 5. Skapa gemensam bild. Börja med att skapa en gemensam bild av hur det ser ut idag och vad ni vill förändra.
 6. Arbeta främjande. Uppmärksamma det som fungerar bra och hur det kan stärkas.
 7. Var konkreta. Vill ni t ex ha högre i tak, så måste ni titta på vilka beteenden som behöver vara på plats för att det ska bli så.
 8. Anpassa befintliga rutiner. Ta med friskfaktorer i medarbetarsamtal, uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, introduktion av nya chefer, medarbetarenkäter etc.
 9. Gör inte mer, gör annorlunda. Friskfaktorarbetet handlar om att skruva på det som redan görs, inte att det ska bli mer att göra.
 10. Var uthålliga. Ge inte upp, stora förändringar tar tid – men i det lilla kan det gå fort.

Kom igång med arbetet!

Friskfaktorhjul

Använd er av friskfaktorer på er arbetsplats – ta hjälp av Friskfaktorlabbet!

I Suntarbetslivs verktyg Friskfaktorlabbet finns:

 • kunskap om alla åtta friskfaktorer
 • planeringsverktyg för chef och skyddsombud
 • stöd för arbetsgruppen att inventera friskfaktorer
 • inspiration och förslag för det vidare arbetet med friskfaktorer

Klicka här för att utforska Friskfaktorlabbet.

Text: Karin Backström
Kontakt: [email protected]