Färre sjukdagar och mer arbetsglädje – så gjorde de

4 oktober 2022 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

En hemtjänstgrupp i Norrköping hade problem med sin arbetsmiljö och hög sjukfrånvaro.

Genom att förändra schemaläggningen och arbetsgrupperna har arbetsbelastningen blivit jämnare och arbetstiderna rättvisare. Chefen och skyddsombuden samverkar nu mer och hr-avdelningen följer upp arbetsmiljön med årliga enkäter.

Resultatet är kraftigt sänkt sjukfrånvaro, nöjdare medarbetare och bättre betyg i brukarundersökning.

221003  Sirpa Päätalo, Enhetschef,  Fabian Zepeda, Skyddsombud, Therese Liljedahl, Arbetsplatsombud och Amela Sipkar, Tf. samordnare/planerare, hemtjänsten Norrköping
De hjälptes åt att skapa en bättre arbetsmiljö: Från vänster Sirpa Päätalo, enhetschef, Fabian Zepeda, skyddsombud, Therese Liljedahl, arbetsplatsombud och Amela Sipkar, samordnare.

Foto: Peter Holgersson

Sammanfattning av artikeln

En hemtjänstgrupp i Norrköping hade problem med sin arbetsmiljö och hög sjukfrånvaro.

Genom att förändra schemaläggningen och arbetsgrupperna har arbetsbelastningen blivit jämnare och arbetstiderna rättvisare. Chefen och skyddsombuden samverkar nu mer och hr-avdelningen följer upp arbetsmiljön med årliga enkäter.

Resultatet är kraftigt sänkt sjukfrånvaro, nöjdare medarbetare och bättre betyg i brukarundersökning.

Rättvisare scheman, jämnare arbetsbelastning och regelbundna mätningar av hur medarbetarna mår – det gjorde underverk i hemtjänstgruppen på Bråddgatan i Norrköping. Insatserna för medarbetarna har också gett mer nöjda brukare.

Hemtjänstenheten hade problem med arbetsmiljön under en lång tid.

Fabian Zepeda, Skyddsombud– Sjukfrånvaron var hög och det var svårt att få tag på vikarier. Det fanns inte tillräcklig tid att gå mellan brukarna. Personalen var stressad och mådde inte bra, säger Fabian Zepeda, skyddsombud på hemtjänstenheten Bråddgatan 31:2.

Där har han arbetat i fem år och varit skyddsombud i ett och ett halvt.

Ett av problemen vid enheten var att schemaläggningen fungerade dåligt. Det ledde till en ojämn arbetsbelastning.

Sirpa Päätalo, Enhetschef, hemtjänsten Norrköping– Man lade scheman efter olika personers önskemål. Vissa arbetade mer dagtid, andra fick jobba väldigt många kvällar och helger. Det var ojämnt fördelat mellan mer krävande brukare och lättare. Det upplevdes inte som rättvist men de som kände så var ofta tysta, säger Sirpa Päätalo, chef för enheten sedan 2019.

Eftersom de haft täta chefsbyten och otydliga roller uppstod informella ledare bland personalen som påverkade schemaläggningen.

Anmälan till AV

Situationen kulminerade 2019 när det dåvarande skyddsombudet gjorde en så kallad 6:6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Då var Sirpa Päätalo ganska ny chef på enheten.

– Problemen fanns där långt innan henne, säger Fabian Zepeda.

En 6:6 a-anmälan görs av någon i personalen som talat med arbetsgivaren om brister i arbetsmiljön, och anser att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att åtgärda dem. För Sirpa Päätalo blev anmälan ett startskott till förändring.

Den blev ett arbetsverktyg för mig

– Det var bra att den kom in. Det blev ett arbetsverktyg för mig, säger hon.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion 2020. Därefter lade de ett så kallat föreläggande om att åtgärda bristerna i arbetsmiljön. När de gjorde en ny inspektion året därpå hade de inte längre några invändningar.

Många förändringar genomfördes

Med stöd från kommunens hr-avdelning gjorde hemtjänstenheten med Sirpa Päätalo som chef ett antal förändringar på arbetsplatsen.

Schemaläggningen gjordes om så att en bemanningsspecialist har ansvar för den. Arbetsgrupperna har stuvats om så att personer med olika kompetens har blivit mer jämnt fördelade mellan dem. Fyra arbetsgrupper har hand om olika delar av området de verkar inom. Tillsammans har de ansvar för ett stort område i Norrköping med såväl villor som höghus. Personalen tar sig fram med cykel och behöver anpassa sig till olika hemmiljöer.

Nu har arbetsbelastningen blivit jämnare och arbetstiderna mer rättvisa.

Chefen följer också regelbundet upp hur medarbetarna mår på jobbet.

Redan tidigt i förändringsarbetet kartlade de arbetsmiljön med hjälp av hr-avdelningen. Nu gör de årliga enkäter som mäter den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, så kallade OSA-enkäter.

Skyddsombudet och chefen samverkar mer nu. Och de samverkar mer med hr-avdelningen. De lokala parterna drar mer åt samma håll i arbetsmiljöarbetet. Chef, skyddsombud och arbetsplatsombud har fått utbildning i arbetsmiljö och i samverkansavtalet mellan facket och SKR.

Medarbetarna uppmuntras att utbilda och fortbilda sig. Dels inom ramen för Äldreomsorgslyftet, som ger hemtjänstpersonal möjlighet att utbilda sig på arbetstid till vårdbiträden och undersköterskor. Dessutom har Norrköpings kommun ett erbjudande om att studera halvtid och jobba halvtid men få lön för heltid.

Mindre sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö

De här förändringarna har gett en närmast dramatisk effekt. Den korta sjukfrånvaron är nu nere på 3,49 procent på månadsbasis. År 2020 låg den på elva procent. Den lite längre sjukfrånvaron ligger på 1,7 procent. Det är lågt för att vara hemtjänst.

Jag är rätt stolt över att vi kunnat minska den korta sjukfrånvaron under pandemin

– Jag är rätt stolt över att vi kunnat minska den korta sjukfrånvaron under pandemin, säger Sirpa Päätalo.

De årliga OSA-enkäterna visar också att personalen upplever att arbetsmiljön blivit bättre. Enheten har dessutom fått bättre betyg i Socialstyrelsens senaste brukarundersökning. Den visar även att brukarna upplever personalen som mindre stressad nu.

– Vi är gladare och mer positiva och samarbetar bättre. Och chefen är bra på att ha en kontinuerlig dialog med oss, säger Fabian Zepeda.

Tips! Vill ni också förbättra er schemaläggning? Ta stöd av verktyget Hållbara arbetstider!

Det här hände i Bråddgatans hemtjänstgrupp

Medarbetarna var stressade och många tyckte att arbetsbelastningen var ojämnt fördelad.

Skyddsombudet la in en anmälan om 6:6a till sin chef och till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket kom på besök och gjorde ett så kallat föreläggande.

Chefen för hemtjänstenheten tog hjälp av skyddsombudet, medarbetarna och hr-avdelningen.

Tillsammans kartlade de vad som hade blivit fel. Därefter gjorde de flera ändringar i arbetsorganisationen.

Här är förändringarna de gjorde i hemtjänstgruppen

  • Samordnaren fick huvudansvar för enhetens dagliga planering, och en bemanningsspecialist ansvarar för schemaläggningen. Arbetsbeskrivningar och roller förtydligades.
  • Personer med olika kompetens har fördelats mer jämnt mellan arbetsgrupperna.
  • Medarbetarna är mer delaktiga i planeringen. De har planeringsmöten varje månad där de gemensamt går igenom arbetsbelastning, brukares behov och planering för arbetsinsatsen efter det.
  • Medarbetare uppmuntras till utbildning och fortbildning inom sina yrken.
  • De anställda fyller i en välmåendebarometer varje dag innan jobbet och innan de går hem. Det är en enkel mätning med rött, gult eller grönt. Om en medarbetare har mycket rött kallar chefen till ett samtal om vad som kan förbättras. Enkäten ger också en bild av hur det ser ut i stort på avdelningen.
  • Chef, skyddsombud och arbetsplatsombud har utbildats om arbetsmiljö och samverkansavtalet.
  • Chef, skyddsombud, hr och lokala parter samverkar mer. Nu har de bland annat regelbundna samråd enligt samverkansavtalet.

Hitta rätt åtgärd

En illustration av en figur som står med en kikare och pekar framåt.Pratar ni om orsaker till problem i arbetsmiljön? Satsar ni på rätt saker i arbetsmiljöarbetet?

Med Suntarbetslivs dialogstöd Hitta rätt åtgärd i arbetsmiljöarbetet får ni hjälp att kartlägga arbetsmiljön, analysera rotorsaker till utmaningar och ta fram rätt åtgärd.

I dialogstödet finns en kort sammanfattning av forskning inom området, och frågor att samtala utifrån.

Klicka här för att utforska dialogstödet Hitta rätt åtgärd i arbetsmiljöarbetet

Text: Michael Nyhaga