FORSKNING PÅ 5

Hitta rätt åtgärd i arbetsmiljöarbetet

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen 5 min

TANKEVÄCKARE

  • Pratar ni om orsaker till problem i arbetsmiljön?
  • Satsar ni på rätt saker i arbetsmiljöarbetet?
  • Löser ni organisatoriska problem med individåtgärder?
Glödlampa med varmt ljus.

Veta mera

Lägg tid på att analysera orsaker

För att hitta rätt åtgärder i arbetsmiljöarbetet gäller det att ha tillgång till kunskap. Både kunskap om verksamhetens utmaningar och kunskaper för att förstå dem. Förutom det behöver verksamheten lägga tid på analysen. Med hjälp från medarbetare blir det lättare att hitta rätt i analys och åtgärder.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Ha tillgång till kunskap
  • Analysera orsaker till problem
  • Involvera medarbetare hela vägen
  • Satsa på organisatoriska åtgärder

Organisatoriska åtgärder för bättre arbetsmiljö

Forskarna såg att verksamheter ofta beskrev organisatoriska problem i sin analys men trots det satte in åtgärder på individnivå. Ofta berodde det på att man inte tillräckligt hade analyserat rotorsakerna. Om man däremot hade lagt tid på att analysera orsakerna var det vanligare med åtgärder på organisatorisk nivå. Exempel på organisatoriska åtgärder kunde vara att förändra bemanningen under tidpunkter med hög belastning, förändra hur arbetsgrupper sattes ihop och arbetade tillsammans, eller att säkerställa administrativt stöd till framför allt första linjens chefer.

Få hjälp med effektiva organisatoriska åtgärder

Forskarna upptäckte att det är vanligt att chef och medarbetare har svårt att förstå vad som är organisatoriska åtgärder och vilka som kan vara effektiva. Då behöver de ta stöd för att se vad som faktiskt är möjligt att göra på den organisatoriska nivån. HR och Företagshälsan är exempel på stödfunktioner som kan finnas med i både analys och senare i förändringsprocessen.

Jobba främjande och förebyggande

Det var också vanligt att verksamheterna satte in åtgärder för sent, när problemen redan hunnit bli stora och då ofta på individnivå. En rekommendation är därför att jobba främjande och förebyggande, för att komma in tidigt och gärna med organisatoriska åtgärder. Då blir det bra för fler och verksamheten och medarbetare håller bättre i längden.

Om forskningsprojektet StratSAM

Forskaren Magnus Åkerström med forskarkollegor vid Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet har bedrivit forskningsprojektet ”StratSAM: Strategisk samverkan för att skapa nya arbetssätt inom arbetsmiljöarbetet i offentlig sektor”.

Forskningsrapport: StratSAM – Strategisk samverkan i offentlig sektor

DIALOG

Prata om hur ni hittar rätt åtgärd i arbetsmiljöarbetet

Gruppaktivitet

  Tidsåtgång: Från 15 minuter

Det gäller att hitta rätt åtgärd som löser grundorsaken till problemet.

Börja med att titta på filmen. Välj de frågor som är viktiga hos er. Tänk på egen hand först och prata sen i mindre grupper. Summera tillsammans och bestäm nästa steg.

Fråga 1

Hur tar vi reda på våra utmaningar i arbetsmiljön?

Fråga 2

Hur analyserar vi och kommer fram till åtgärder?

Fråga 3

Vilka organisatoriska åtgärder bidrar till bättre arbetsmiljö hos oss?

Fråga 4

Vad kan vi göra för att jobba mer främjande och förebyggande?