Olika ledarskap på hemtjänst och äldreboende

7 maj 2019 Lästid: 5 min
ung kvinna på balkong skakar en grå matta.
Personalen i hemtjänsten har ofta längre till sina chefer än personalen i äldreboenden. Det gör att de får svårare att påverka sin egen arbetsmiljö, visar en doktorsavhandling.

Foto: Maskot / TT

Både hemtjänst och äldreboenden är en del av kommunernas socialtjänst. Ofta betraktas de som ganska likartade. Men det finns betydelsefulla skillnader i hur de är organiserade. Olikheterna påverkar både ledarskapet och arbetsmiljön, visar en doktorsavhandling.

Dan Lundgren la nyligen fram en doktorsavhandling inom ämnet välfärd och socialvetenskap vid Jönköpings universitet. I den undersökte han skillnader mellan hemtjänst och särskilda boenden/äldreboenden. Det handlade om chefernas ledarskap, psykosocial arbetsmiljö och om hur nöjda brukarna var.

Ses som enhetlig grupp

Vanligtvis behandlar kommunerna chefer och undersköterskor inom äldreomsorgen som en homogen grupp, menar han. Man tar inte hänsyn till vilket sammanhang som personalen ska arbeta inom.

– Särskilda boenden och hemtjänst är två olika sociala kontexter. Det påverkar både ledarskapet och undersköterskornas arbetssituation, både direkt och indirekt, säger Dan Lundgren.

Medarbetare på äldreboenden såg mer positivt på sin psykosociala arbetsmiljö än de som jobbade i hemtjänsten:

  • Medarbetare på äldreboenden var genomgående mer nöjda med förhållandet till chefen.
  • De ansåg i högre grad att de fick stöd av sin chef.
  • De kunde även få mer stöd från sina kollegor än hemtjänstmedarbetarna.
  • Anställda på äldreboenden tyckte också att de hade mer kontroll över arbetet och arbetstempot.

Analyserade enkäter

Dan Lundgrens studier bygger på ledarskaps-, medarbetar- och brukarenkäter i Jönköpings kommun. Han har främst analyserat svar från cirka 1 100 undersköterskor på särskilda boenden och 400 undersköterskor inom hemtjänsten.

Till vardags är Dan Lundgren utvecklingsledare inom socialtjänsten i Jönköping. Han följer bland annat upp kvaliteten inom äldreomsorgen och har arbetat mycket med medarbetarenkäter. Forskningsfrågorna fick han upp ögonen för genom jobbet.

Dan Lundgren, Jönköpings universitet.En avgörande skillnad mellan hemtjänst och äldreboenden/särskilda boenden är vilka förutsättningar som cheferna har för sitt ledarskap, säger han.

– Ett direkt, nära ledarskap, där chefen är på plats och synlig, har stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. Den typen av ledarskap finns i särskilda boenden, men oftast inte i hemtjänsten.

Ofta i olika lokaler

Det är vanligt att chefer inom hemtjänsten befinner sig en bit från den dagliga verksamheten. De sitter ofta tillsammans med en grupp andra chefer, på ett särskilt kontor. Undersköterskorna i hemtjänsten brukar börja och sluta sina arbetsdagar i en helt annan lokal.

– Det är viktigt att chefen visar intresse för personalens hälsa och välbefinnande, uppmuntrar och stöttar. Det är också viktigt att chefen låter personalen få mer kontroll över beslut i det dagliga arbetet.

Ett ledarskap där chefen är på plats och synlig har stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. 

Det gäller både hemtjänsten och särskilda boenden, fortsätter Dan Lundgren.

– Men när chefen inte är på plats får undersköterskorna i hemtjänsten inte direkt feedback, till exempel när arbetstakten eller arbetskraven blir för höga.

De organisatoriska förutsättningarna stödjer inte cheferna i att vara aktiva, närvarande och stöttande, sammanfattar han.

Medarbetarna i hemtjänsten behöver dessutom få större möjligheter att påverka arbetet och arbetstakten. En viktig pusselbit i det sammanhanget är hur arbetet planeras och läggs upp.

Arbetsmiljön påverkar brukarna

När medarbetarna trivdes och mådde bra, var det mer sannolikt att de äldre var nöjda, visade studierna. Det fanns alltså ett samband mellan psykosocial arbetsmiljö och brukarnas uppfattning om den omsorg som de fick. Sambandet var tydligare på särskilda boenden än inom hemtjänsten.

Cheferna och undersköterskorna inom hemtjänsten hade däremot svårt att påverka brukarnas nöjdhet. Dan Lundgren blev faktiskt förvånad över att de hade så begränsade möjligheter att påverka brukarnas uppfattning om äldreomsorgen.

Den psykosociala arbetsmiljön inom hemtjänsten kommer att bli en ännu viktigare fråga framöver, menar han. Allt fler svenskar lever tills de blir riktigt gamla. Sannolikt kommer fler äldre än idag att vårdas hemma i framtiden. Samtidigt står äldreomsorgen inför stora rekryteringsproblem.

Ordna för stödjande ledarskap

Hur kan då ledarskapet i hemtjänsten blir mer närvarande och stöttande?

Första steget är att försöka integrera cheferna mer i det dagliga arbetet

– Det första steget är att försöka integrera cheferna mer i det dagliga arbetet, säger Dan Lundgren. Man kan behöva se över hur cheferna fysiskt är placerade, i förhållande till medarbetarna.

En annan möjlighet är att använda tekniska lösningar, för att ge hemtjänstmedarbetare närmare kontakt med cheferna.

– Men den utvecklingen har inte fått så stort genomslag ännu, säger han.

En annan tanke som Dan Lundgren för fram i avhandlingen är att samordna hemtjänstenheter mer med äldreboenden. Verksamheterna skulle kunna finnas i samma lokaler, eller till och med vara helt integrerade.

Samordningen skulle ge hemtjänstmedarbetare närmare kontakt med kollegor och öka deras chans att få stöd. Cheferna i hemtjänsten skulle få bättre förutsättningar för sitt ledarskap. Det skulle troligen också innebära att resurserna utnyttjades bättre, menar han.

– Det gäller att hitta former som stödjer hög kvalitet. Det är viktigt att ge cheferna bra förutsättningar att vara nära medarbetarna, och utöva ett direkt ledarskap i den mån det går.

Tips för med närvarande ledarskap i hemtjänsten

  • Integrera cheferna mer i det dagliga arbetet.
  • Se över hur chefer fysiskt är placerade i förhållande till medarbetare.
  • Använd tekniska lösningar för att underlätta kontakten.
  • Samordna hemtjänstenheter med äldreboenden.

Här hittar du avhandlingen.

Text: Margareta Edling