Vad är ledarskap?

24 februari 2023 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Ledarskap handlar om att lösa uppgifter genom att påverka och engagera andra. Svensk ledarskapsstil innebär traditionellt stor tillit till medarbetarna.

Forskning visar att ett nära och tillitsfullt ledarskap, där chefen visar omtanke, stimulerar nya idéer och är en förebild får anställda att må bra och prestera.

En destruktiv ledarstil kan få medarbetare att må och prestera sämre. Hög arbetsbelastning och otydligt mandat kan öka risken – det krävs rätt förutsättningar för att chefer ska kunna vara bra ledare.

En man sitter vid en dator, bredvid honom står en kvinna i orange skjorta och pekar mot skärmen, tema ledarskap.
Ledarskap handlar både om individuell förmåga och erfarenhet, och om de organisatoriska förutsättningarna för att vara en bra chef.

Foto: Scandinav / TT

Sammanfattning av artikeln

Ledarskap handlar om att lösa uppgifter genom att påverka och engagera andra. Svensk ledarskapsstil innebär traditionellt stor tillit till medarbetarna.

Forskning visar att ett nära och tillitsfullt ledarskap, där chefen visar omtanke, stimulerar nya idéer och är en förebild får anställda att må bra och prestera.

En destruktiv ledarstil kan få medarbetare att må och prestera sämre. Hög arbetsbelastning och otydligt mandat kan öka risken – det krävs rätt förutsättningar för att chefer ska kunna vara bra ledare.

Att vara ledare och chef innebär många utmaningar. Det räcker inte att vara erfaren och kunna sitt område. För ett bra ledarskap behövs också rätt förutsättningar. Här får du veta vad ledarskap är och hur det stärks.
Testa även dig själv – är du en bra ledare?

Ledarskap sker i relation till andra i en riktning mot mål och vision. Det handlar om att lösa uppgifter och nå resultat genom att påverka, inspirera och engagera andra.

Synen på ledarskap kan skilja sig stort åt. Svenskt ledarskap har traditionellt utmärkts av:

 • Demokratisk ledarstil – medarbetare inkluderas och uppmuntras bidra
 • Platta organisationer med få hierarkier
 • Tillit till medarbetarna och deras förmåga att fatta beslut och ta ansvar
 • Att man ska vara överens, att beslut förankras

Sedan ett par decennier har delar av det svenska tillitsbaserade ledarskapet utmanats. Mätning och kontroll har ökat i betydelse och omfattning. Det gäller inte minst i offentlig sektor, som reformerats med metoder från det privata näringslivet (New Public Management, NPM).

Ledarskap och chefskap olika roller

Att vara chef är en yrkesroll, en position du utses till. Att vara ledare är däremot ingen titel, utan snarare en roll du förvärvar. Chefer kan utöva bra eller dåligt ledarskap, ofta beroende på vilka organisatoriska förutsättningar de har.

Nära ledarskap främjar hälsa

Forskning visar att ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap är viktigt för de anställdas hälsa och engagemang på arbetsplatsen. Utmärkande kan exempelvis vara att:

 • chefer är närvarande på arbetsplatsen
 • chefer och medarbetare för dialog om mål och vad som behöver göras för att nå dem, följer upp regelbundet och utvärderar utfört arbete
 • det finns en bra dialog mellan första linjens chefer och deras chefer om förutsättningarna för första linjens chefer att utöva sitt ledarskap

Läs mer: Närvarande chefer får vårdpersonal att trivas

Fyra beteenden för bra ledarskap

En glödlampa med en massa rosa hjärtan i bakgrunden.

Den ledarstil som forskare har sett fungerar bäst för att medarbetare både ska må bra och prestera väl kallas transformativt ledarskap. En sådan ledarskapsstil består av fyra beteenden. Chefen ska

 1. vara en förebild
 2. förmedla en positiv framtidsvision
 3. stimulera nya idéer
 4. visa omtanke

Läs mer: Bra ledare visar omtanke

Destruktivt ledarskap

Likaväl som ledarskapet kan lyfta medarbetare så kan en destruktiv ledarstil göra att medarbetare mår och presterar sämre. Här skiljer forskningen på aktivt och passivt destruktivt ledarskap.

Aktivt destruktivt ledarskap omfattar beteenden som hot, bestraffningar och överkrav. Det kan kännetecknas av arrogans och orättvisa, falskhet och egoism.

Passivt destruktivt ledarskap handlar i stället om otydlighet, osäkerhet och att inte finnas där för sina medarbetare.

Forskning visar att passivt destruktivt ledarskap är den vanligaste formen av destruktivt ledarskap. En orsak till ett sådant ledarskap kan vara chefens organisatoriska förutsättningar. Risken för passivt destruktivt ledarskap ökar när arbetsbelastningen är hög och mandatet är otydligt.

Läs mer: Så skapar ni ett konstruktivt ledarskap

Ge chefer rätt förutsättningar

Det krävs alltså rätt förutsättningar för att chefer ska kunna vara bra ledare. Det visar forskning om ledarskap i kommuner och regioner. I forskningsprojektet Chefios undersökte ett tjugotal forskare chefers förutsättningar i 29 verksamheter i sju västsvenska kommuner. Resultaten visar vad ledningar ska tänka på för att ge sina chefer chansen att göra ett bra jobb:

 • Skifta fokus från individ till organisation
 • Ge stöd i chefsarbetet
 • Skapa arenor för dialog i organisationen
 • Se över antalet medarbetare per chef
 • Synliggör ojämställda arbetsvillkor mellan olika delar av organisationen

Ta hjälp av Chefoskopet

Suntarbetsliv har utvecklat verktyget Chefoskopet utifrån forskningsresultaten från Chefios. Det är tänkt som ett stöd för ledningsgrupper i kommun- och regionsektorn att själva undersöka förutsättningarna för den egna verksamhetens chefer.

Ledarskap = chefskap?

Chef är en titel och ett formellt uppdrag. Ledare är ingen titel – ledarskap förvärvas genom förtroende. Chefens mandat kommer uppifrån, ledarens mandat nerifrån.

Testa dig själv! Är du en bra ledare?
 • Jag chefar över lagom många medarbetare.
 • Min chefsroll är tydlig – jag vet mina mål och mitt mandat.
 • Jag får det administrativa stöd och expertstöd jag behöver.
 • Min chef och jag har en bra och regelbunden dialog om mitt uppdrag.
 • Jag får praktisk hjälp och behöver inte agera vaktmästare.
 • Det är tydligt hur min organisation fungerar och hur beslut fattas.
 • Jag kan lägga det mesta av min arbetstid på mina huvudsakliga arbetsuppgifter.
 • Jag har stöd från ledningen, som regelbundet diskuterar och utvecklar mina och övriga chefers förutsättningar.
 • Jag har snabb och nära IT-support samt IT-system som stödjer mitt arbete.

Stämmer det mesta in på dig? Grattis! Då har du goda förutsättningar att kunna utöva ett bra ledarskap.

Källa: Chefoskopet

4 tips – stärk ert ledarskap

Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap är en friskfaktor. Hur ser det ut på din arbetsplats?

Här finns verktyg som ger stöd i att stärka ledarskapet:

En illustration av en grupp som pratar livligt.

 1. Chefoskopet – ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö
 2. Chefens arbetsmiljö – en checklista med 25 frågor som hjälper er ringa in chefens arbetsmiljö
 3. Övningen Hur pratar vi med varandra? kan förbättra kommunikation och återkoppling.
 4. Övningen Vårt gemensamma uppdrag tar tempen på om ni på arbetsplatsen har samma bild av ert uppdrag.

Förstå chefens nyckelposition

Information behöver flöda fritt i en organisation. Chefen ska kunna kommunicera mellan strategisk och operativ nivå. Då gäller det att tala samma språk. Vad händer annars? Lär dig mer i en kort film ur Chefoskopet.

Källa: Chefoskopet

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]