Glada kollegor iklädd arbetskläder går tillsammans utanför lager

Att vara närvarande och lyssna på sina medarbetare är några viktiga egenskaper hos en chef. Men chefen behöver också förutsättningar att få göra ett bra jobb, till exempel med lagom stora arbetsgrupper.

Foto: Maskot / TT

Bra ledare visar omtanke

Visa omtanke, ge utrymme för idéer, och ha en tydlig vision för arbetsplatsen. Det är några viktiga saker en chef behöver göra för att medarbetare ska må bra och dessutom prestera väl, visar forskning.

Vilken ledarstil fungerar bäst för att medarbetare både ska må bra och prestera väl?  Det har en grupp forskare undersökt genom att samla forskning om det i en kunskapsöversikt. Översikten är sammanställd på uppdrag av Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Susanne Tafvelin, docent i psykologi vid Umeå universitet, är en av författarna till översikten.

Porträtt av Susanne Tafvelin.– Det florerar många teorier och modeller om ledarskap, men långt ifrån alla har stöd i forskningen. Det är därför den här överblicken av kunskapsläget är viktig. Det är första gången vi tittat på välbefinnande och prestation i samma rapport.

Förebild och stöd

Det ledarskap som visade sig fungera bäst kallar forskarna för transformativt, eller transformerande, ledarskap.

Transformativt ledarskap består av fyra specifika beteenden. Chefen ska:

  1. vara en förebild, någon medarbetarna kan se upp till, som lever som hen lär och går att lita på.
  2. förmedla en positiv framtidsvision som skapar mening och motivation för medarbetarna.
  3. stimulera nya idéer, och ge förutsättningar och handlingsutrymme för medarbetarna att själva hitta vägar fram mot målbilden.
  4. visa omtanke, finnas där, lyssna och coacha medarbetarna mot målbilden.

– Många chefer gör en del av det här, men det behöver göras mer konsekvent och systematiserat. Och det kan man få ledarträning i, säger Susanne Tafvelin.

Medarbetare far illa av passivt ledarskap

I de 30 studier som Susanne och hennes kollegor gått igenom har man även tittat på destruktiva ledarbeteenden, då dessa inte särskilt förvånande visat sig påverka medarbetares välbefinnande och prestationer negativt. Att bli medveten om vilka beteenden som är destruktiva är nödvändigt för att kunna förändra och förbättra arbetsmiljön.

– Hittills har man främst fokuserat på aktivt aggressivt beteende, som verbala hot och kränkningar. Men frågan är om inte passivt aggressivt beteende är minst lika skadligt, säger Susanne Tafvelin.

Dit räknas att vara otydlig, att dra sig undan och inte finnas där för medarbetarna. En norsk studie pekar på att medarbetare med en passivt aggressiv chef for mer illa efter två år än de med chefer, som upplevdes som aktivt aggressiva.

Chefen behöver bra förutsättningar

Vad kan då organisationer göra för att möjliggöra ett transformativt ledarskap? Ja, först behöver man göra en översyn av chefernas egen arbetsmiljö.

Chefer är inte mer än människor

– Chefer är inte mer än människor. Blir de alltför stressade reagerar de med att fly eller fäkta precis som alla andra. Chefer som mår bra har lättare för att engagera och motivera personalen, vilket gynnar organisationen, säger Susanne Tafvelin.

Chefen ska hinna träffa sina medarbetare och skapa relation med dem, därför bör arbetsgrupperna inte vara för stora.

Personalgrupper som fungerar bra utgör i sig ett socialt stöd för varandra.

Organisationen bör arbeta aktivt med att reducera risken för destruktivt ledarbeteende.  Det kan ske dels genom ledarträning, dels genom att ta medarbetares klagomål på allvar. Det gäller att identifiera ledare som behöver stöd i sitt ledarskap.

Mät beteende i medarbetarenkäter

Ledarträning i transformativa beteenden är en väg framåt, men ledare behöver också tid för att praktisera och reflektera det de lärt sig.

Varför inte mäta de fyra transformativa beteendena

– Varför inte mäta de fyra transformativa beteendena med några frågor i medarbetarundersökningarna och ha det som ett underlag till chefen vad hen behöver bli bättre på. Det är bra att ha system för feedback, säger Susanne Tafvelin.

Avslutningsvis konstaterar Susanne att mycket forskning återstår.

– Just nu håller vi på att sammanställa studier med fokus på destruktivt ledarskap och vad organisationer bör vara medvetna om redan i rekryteringsprocessen.

Text: Anna Rehnberg, 07 november 2022