Bra ledare visar omtanke

7 november 2022 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Forskare har undersökt vilken ledarstil som fungerar bäst för att medarbetare ska må bra och prestera.

Det ledarskap som fungerar bäst är när chefen är en förebild, förmedlar en positiv framtidsvision, stimulerar nya idéer och visar omtanke. Att vara otydlig, dra sig undan och inte finnas där för medarbetarna är i stället ett destruktivt ledarskap.

Brister i ledarskapet kan bero på dålig organisatorisk arbetsmiljö. För att främja ett bra ledarskap bör organisationer därför se över sina chefers arbetsmiljö.

Glada kollegor iklädd arbetskläder går tillsammans utanför lager
Att vara närvarande och lyssna på sina medarbetare är några viktiga egenskaper hos en chef. Men chefen behöver också förutsättningar att få göra ett bra jobb, till exempel med lagom stora arbetsgrupper.

Foto: Maskot / TT

Sammanfattning av artikeln

Forskare har undersökt vilken ledarstil som fungerar bäst för att medarbetare ska må bra och prestera.

Det ledarskap som fungerar bäst är när chefen är en förebild, förmedlar en positiv framtidsvision, stimulerar nya idéer och visar omtanke. Att vara otydlig, dra sig undan och inte finnas där för medarbetarna är i stället ett destruktivt ledarskap.

Brister i ledarskapet kan bero på dålig organisatorisk arbetsmiljö. För att främja ett bra ledarskap bör organisationer därför se över sina chefers arbetsmiljö.

Visa omtanke, ge utrymme för idéer, och ha en tydlig vision för arbetsplatsen. Det är några viktiga saker en chef behöver göra för att medarbetare ska må bra och dessutom prestera väl, visar forskning.

Vilken ledarstil fungerar bäst för att medarbetare både ska må bra och prestera väl?  Det har en grupp forskare undersökt genom att samla forskning om det i en kunskapsöversikt. Översikten är sammanställd på uppdrag av Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Susanne Tafvelin, docent i psykologi vid Umeå universitet, är en av författarna till översikten.

Porträtt av Susanne Tafvelin.– Det florerar många teorier och modeller om ledarskap, men långt ifrån alla har stöd i forskningen. Det är därför den här överblicken av kunskapsläget är viktig. Det är första gången vi tittat på välbefinnande och prestation i samma rapport.

Förebild och stöd

Det ledarskap som visade sig fungera bäst kallar forskarna för transformativt, eller transformerande, ledarskap.

Transformativt ledarskap består av fyra specifika beteenden. Chefen ska:

  1. vara en förebild, någon medarbetarna kan se upp till, som lever som hen lär och går att lita på.
  2. förmedla en positiv framtidsvision som skapar mening och motivation för medarbetarna.
  3. stimulera nya idéer, och ge förutsättningar och handlingsutrymme för medarbetarna att själva hitta vägar fram mot målbilden.
  4. visa omtanke, finnas där, lyssna och coacha medarbetarna mot målbilden.

– Många chefer gör en del av det här, men det behöver göras mer konsekvent och systematiserat. Och det kan man få ledarträning i, säger Susanne Tafvelin.

Medarbetare far illa av passivt ledarskap

I de 30 studier som Susanne och hennes kollegor gått igenom har man även tittat på destruktiva ledarbeteenden, då dessa inte särskilt förvånande visat sig påverka medarbetares välbefinnande och prestationer negativt. Att bli medveten om vilka beteenden som är destruktiva är nödvändigt för att kunna förändra och förbättra arbetsmiljön.

– Hittills har man främst fokuserat på aktivt aggressivt beteende, som verbala hot och kränkningar. Men frågan är om inte passivt aggressivt beteende är minst lika skadligt, säger Susanne Tafvelin.

Dit räknas att vara otydlig, att dra sig undan och inte finnas där för medarbetarna. En norsk studie pekar på att medarbetare med en passivt aggressiv chef for mer illa efter två år än de med chefer, som upplevdes som aktivt aggressiva.

Chefen behöver bra förutsättningar

Vad kan då organisationer göra för att möjliggöra ett transformativt ledarskap? Ja, först behöver man göra en översyn av chefernas egen arbetsmiljö.

Chefer är inte mer än människor

– Chefer är inte mer än människor. Blir de alltför stressade reagerar de med att fly eller fäkta precis som alla andra. Chefer som mår bra har lättare för att engagera och motivera personalen, vilket gynnar organisationen, säger Susanne Tafvelin.

Chefen ska hinna träffa sina medarbetare och skapa relation med dem, därför bör arbetsgrupperna inte vara för stora.

Personalgrupper som fungerar bra utgör i sig ett socialt stöd för varandra.

Organisationen bör arbeta aktivt med att reducera risken för destruktivt ledarbeteende.  Det kan ske dels genom ledarträning, dels genom att ta medarbetares klagomål på allvar. Det gäller att identifiera ledare som behöver stöd i sitt ledarskap.

Mät beteende i medarbetarenkäter

Ledarträning i transformativa beteenden är en väg framåt, men ledare behöver också tid för att praktisera och reflektera det de lärt sig.

Varför inte mäta de fyra transformativa beteendena

– Varför inte mäta de fyra transformativa beteendena med några frågor i medarbetarundersökningarna och ha det som ett underlag till chefen vad hen behöver bli bättre på. Det är bra att ha system för feedback, säger Susanne Tafvelin.

Avslutningsvis konstaterar Susanne att mycket forskning återstår.

– Just nu håller vi på att sammanställa studier med fokus på destruktivt ledarskap och vad organisationer bör vara medvetna om redan i rekryteringsprocessen.

Om kunskapsöversikten

Kunskapsöversikten ”Ledarskapets betydelse för medarbetares välbefinnande och prestation” har gjorts på uppdrag av Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Det är en sammanställning av 30 forskarstudier, varav 21 nordiska, från åren 2015-2020.

Översikten är gjord av docent Susanne Tafvelin, docent Andreas Stenling och lektor Robert Lundmark vid Psykologiska institutionen Umeå universitet.

Klicka här för att läsa hela översikten.

Skapa förutsättningar för ett transformativt ledarskap

Se över rekryte­ringsprocessen.

Inkludera mått på transformerande ledarbeteenden i medarbetar­undersökningar för att identifiera ledare som behöver stöd i sitt ledarskap.

Ta medarbetares klagomål på ledare på allvar.

Se över chefernas arbetsmiljö eftersom stress kan ge upphov till destruktiva beteenden.

Lyft in teori och kunskap om destruktivt ledarskap i ledarträningssammanhang så att chefer själva blir medvetna om att de kanske ibland agerar destruktivt, men också får möjlighet att diskutera hur de kan undvika att hamna i sådana situationer.

Ha lagom stora arbetsgrupper och rimlig arbetsbörda för såväl chefer som medarbetare.

Skapa utrymme och tid för reflektion och för att öva på transformativa beteenden i det vardagliga arbetet.

Källa: kunskapsöversikten Ledarskapets betydelse för medarbetares välbefinnande och prestation

Ge cheferna möjlighet att vara bra ledare

Utveckla era chefers arbetsmiljö så att de får de möjlighet att göra ett bra jobb!

Ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet – börja med att se en kort film om hur man gjorde i Bollebygds kommun.

Vill du veta mer om Chefoskopet? Klicka här för att komma till verktyget! 

Text: Anna Rehnberg