Skolans stödpersoner – så kan de få en tydligare roll

19 september 2023 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Det finns många vuxna i skolan som stöttar eleverna, fast de inte har pedagogisk utbildning.

De avlastar bland annat lärarna, så att de kan koncentrera sig på undervisningen.

Men ibland får stödpersonerna för många olika arbetsuppgifter, och för lite stöd att utföra sitt arbete.

Nu ska en grupp forskare undersöka stödpersonernas arbetsmiljö.

två vuxna i en skogsbacke med barn iklädda gula varselvästar.
Bra att vara flera vuxna: Lärare kan behöva stöd av en vuxen till i många olika situationer. Var noga med introduktionen och skapa en tydlig roll för stödpersonerna. Då blir deras arbetssituation lättare.

Foto: Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Det finns många vuxna i skolan som stöttar eleverna, fast de inte har pedagogisk utbildning.

De avlastar bland annat lärarna, så att de kan koncentrera sig på undervisningen.

Men ibland får stödpersonerna för många olika arbetsuppgifter, och för lite stöd att utföra sitt arbete.

Nu ska en grupp forskare undersöka stödpersonernas arbetsmiljö.

Det finns många stöd- och resurspersoner i den svenska skolan. De är viktiga för elever och lärare, men har ofta oklara arbetsuppgifter. Ett nytt forskningsprojekt undersöker deras arbetssituation – och ger tips på hur man kan göra deras uppdrag tydligare.

En skola måste ha viss personal enligt skollagen: lärare, studie- och yrkesvägledare, modersmålslärare med flera. Under senare år har det tillkommit en flora av nya yrkesgrupper som ska stötta lärarna: lärarassistenter, heltidsmentorer, skolvärdar, klasscoacher, resurspedagoger med flera.

Det ställs inga formella krav på de här stöd- och resurspersonernas utbildning och kompetens. Det är upp till varje skola att avgöra anställningskraven, berättar Per Lindqvist, professor vid Linnéuniversitet och ansvarig forskare bakom det nya forskningsprojektet.

Stöd- och resurspersonerna har ofta en tidsbegränsad tjänst. Samtidigt är de engagerade och ambitiösa och vill utveckla sin roll.

– De anställs ofta för ett visst syfte, till exempel att vara med eleverna på raster. Men efter ett tag kan de få allt mer kvalificerade arbetsuppgifter och hamnar i undervisningsliknande situationer, säger Per Lindqvist.

Eftersom de också kan hamna i att hjälpa all möjlig skolpersonal med olika uppgifter kan arbetssituationen bli en ganska stressig. Oklara roller för olika yrkesgrupper i skolan kan också skapa revirtvister och diskussioner om arbetsuppgifter och mandat.

Bra stöd för lärarna

Stöd- och resurspersonerna har dock ofta en positiv effekt på lärarnas arbetsmiljö.

– I ett tidigare projekt undersökte mentorer och lärarassistenter i skolor. Där hävdade lärarna att de blev avlastade och kunde koncentrera sig bättre på undervisningen, säger Per Lindqvist.

Han pekar på att lärare har fått allt fler arbetsuppgifter som ökat deras behov av stöd.

– Det finns både en undervisande och en social dimension i läraryrket numera. Många elever kommer också från socialt utsatta områden eller har nyligen invandrat.

Samtidigt har allt fler elever så kallade NPF-diagnoser som adhd och autism, vilket ökar på lärarnas arbetsbörda. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten har var tionde elev i skolan numera en sådan funktionsnedsättning.

Dessutom har lärarna fått högre krav på sig att dokumentera sitt arbete.

Per Lindqvist, professor i didaktik vid Linnéuniversitetet

Lärarna blev avlastade och kunde koncentrera sig bättre på undervisningen.

Per Lindqvist, professor i didaktik på Linnéuniversitetet

Stödpersonerna blir fler

Stöd- och resurspersonerna i skolan blir allt fler. På grund av öronmärkta miljarder från staten har exempelvis antalet lärarassistenter nästan fördubblats de senaste fem åren. Samtidigt syns stöd- och resurspersonerna inte i all arbetsmarknadsstatistik eftersom de ofta har tillfälliga anställningar. Det har också forskats ganska lite om dem.

I det nya forskningsprojektet ska forskarna ta reda på vilka yrkesgrupper för stöd och resurs som finns i svenska skolor och hur deras arbetssituation ser ut. I den ganska röriga situation som uppstått med en mängd olika yrkestitlar, arbetsuppgifter, kompetenskrav och anställningsförhållanden finns ett stort behov av mer kunskap.

Skickar ut enkäter

Forskarna bakom projektet har tidigare gjort fältstudier på lärarassistenter och heltidsmentorer. Då såg de att det fanns mycket personal med olika stöd- och resursfunktioner, utöver de mer etablerade yrkesgrupperna som lärare, kurator och yrkesvägledare.

– Man brukar säga att det saknas vuxna i den svenska skolan. Möjligen saknas folk med pedagogisk utbildning, konstaterar Per Lindqvist.

Forskarna skickar nu ut enkäter till rektorer på alla Sveriges högstadieskolor med frågor om vilka yrkesgrupper de har på sin skola, vad de kallas och vad de arbetar med. De skickar också ut enkäter till stöd- och resurspersoner på skolor i Kalmar och Kronoberg med frågor om hur de upplever sitt arbete och sin arbetssituation. Dessutom gör de fältstudier på några skolor och iakttar det dagliga arbetet.

Det sämre ekonomiska läget för kommuner ger en risk för nedskärningar i skolan. Stöd- och resurspersonerna kan bli de första som får gå eftersom ofta har tillfälliga anställningar. Många skolor har också låtit bli att förlänga anställningarna för exempelvis lärarassistenter. Men det kommer inte att påverka det här forskningsprojektet, tror Per Lindqvist.

–  Det finns tillräckligt många stöd- och resurspersoner kvar på skolorna. Men där man gjort sig beroende av dem kommer det att märkas. Det blir tuffare för dem som är kvar, säger Per Lindqvist.

Visste du att...

Det finns drygt 92 000 lärare i den svenska grundskolan.

Dessutom finns i grundskolan 55 000 personer som är annan pedagogisk personal.

Hur många stöd- och resurspersoner utan pedagogisk utbildning finns det i skolan? Det finns ännu ingen samlad statistik för det.

Källa: Skolverket

Om forskningsprojektet

Namn 

Skolans oumbärliga men osynliga arbetskraft – en studie av skolans stöd- och resursfunktioner


Deltagande forskare

Per Lindqvist (projektansvarig), Helena Ackesjö, Jens Gardensten, Lars Fonseca och Katarina Hemlin


Institution

Institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linnéuniversitetet


Finansiär

Vetenskapsrådet

Tidsperiod
Forskningsprojektet startade 1 januari 2023 och pågår till december 2025.

När ni anställer stödpersoner - fem saker att tänka på

  1. Ge de nyanställda en bra arbetsplatsintroduktion, och utbildning om skolsystemet.
  2. Skapa tydliga uppdrag, befogenheter och roller. Se till att det finns tydliga gränser till andra professioner.
  3. Berätta för de andra yrkesgrupperna på skolan vilka slags stöd- och resurspersoner ni tänker anställa och ta med dem i dialogen om vilket arbete de ska utföra.
  4. Om stöd- och resurspersonerna får undervisningsliknande uppgifter behöver de pedagogisk handledning. Överväg noga om de ska ha sådana uppgifter och vilka elever det i så fall ska gälla.
  5. Bestäm hur deras arbetstid ska disponeras. Det finns en risk för att de blir tillgängliga för allt och alla.

Tipsen kommer från forskaren Per Lindqvist.

Alla kan bidra till lärande - så kommer ni igång

tre vuxna personer samtalar i en skolkorridorÄr ni öppna för varandras idéer och för att lära er nytt på jobbet? Ta hjälp av Suntarbetslivs dialogstartare Forskning på 5: Alla kan bidra till lärande.

  • Se en kort film och läs lite om forskning
  • Prata om ert eget lärandeklimat, med stöd av frågor i dialogstartaren
  • Kom överens om hur ni vill jobba vidare

Här hittar du dialogstartaren Alla kan bidra till lärande!

Text: Michael Nyhaga
Kontakt: [email protected]