Så vände de arbetsmiljöskutan rätt i Söderhamn

5 april 2022 Lästid: 8 min
skyddsombudet Evelina Bucher Olsson och enhetschefen Mia Hellman på Hedbackas vård- och omsorgsboende
De tog friskfaktorerna till arbetsplatsträffarna. Skyddsombudet Evelina Bucher Olsson och enhetschefen Mia Hellman och på Hedbackens vård och omsorgsboende hjälps åt med att skapa en ny form för sina apt.

Foto: Peter Engström

Söderhamns kommun satsar för friskare arbetsplatser genom att stärka friskfaktorerna i hela kommunen. Först fick de hjälp av Suntarbetslivs resursteam – nu arbetar de vidare på egen hand.

På Hedbackas vård- och omsorgsboende arbetar skyddsombudet Evelina Bucher Olsson och enhetschefen Mia Hellman sida vid sida med att stärka friskfaktorerna. De har fått vara med på sex workshops med resursteamet från Suntarbetsliv, och nu tar de arbetet vidare till sin enhet.

Det går utmärkt, tycker Evelina Bucher Olsson:

Mia Hellman  Tack vare workshoparna är jag och Mia så väl synkade. Vi förstår varandra, och hur vi ska tänka och göra. Vi tänker lika och vill komma till samma mål. Det är så roligt att ha en chef som är lika delaktig i arbetet som jag själv!

Åtta friskfaktorer

Resursteamet består av verksamhetsutvecklare som kommer ut till kommuner och kommunala bolag som ansökt om deras stöd för att förbättra arbetsmiljön. På plats håller resursteamet i sex workshops som tränar chefer och skyddsombud i att använda åtta friskfaktorer. Var och en av friskfaktorerna rör olika områden som främjar friska arbetsplatser. 

I Söderhamn har sektor välfärd fått resursteamets stöd. På workshops på Teams fick 47 chefer och nio skyddsombud lära sig metoder för att stärka friskfaktorerna Delaktighet och inflytande, samt En rättvis och transparent organisation. 

Övriga sektorer klarar kommunen nu av att utbilda på egen hand. Sektor samhällsservice ska påbörja sitt arbete med friskfaktorerna i augusti i år. Efter ett halvår går man vidare med nästa sektor, och i juni 2024 ska hela kommunen klara att arbeta med friskfaktorerna.

Tydlig vision

Resursteamet kom redan före pandemin till Söderhamn. Kommunen drabbades hårt av den, med mycket höga sjuktal. Cheferna var slutkörda och arbetet pausades vid flera tillfällen. I september 2020 kunde man köra igång med den första workshopen. Mer än ett år senare, i november 2021, gick Söderhamn i mål med den sista.

Utmaningarna finns kvar, fortfarande under denna vår har Hedbackas vård- och omsorgsboende kämpat med utbrott av covid. För att inte riskera att ännu fler blir sjuka har arbetsplatsträffarna pausats. Arbetet med friskfaktorerna har ägt rum i det dagliga arbetet, i medarbetarsamtal och andra mellanmänskliga möten.

Hur kan vi hjälpas åt för att lägga resurserna där de bäst behövs?

Evelina Bucher OlssonMia Hellman har en tydlig vision:

– Jag vill ta med delaktigheten ända in i de ekonomiska frågorna. Hur kan vi hjälpas åt för att lägga resurserna där de bäst behövs?

För att nå dit håller hon hela tiden igång dialogen om varför det är viktigt att arbeta med friskfaktorerna och hur de ska kunna utvecklas på enheten. Mia Hellman lyfter också fram skyddsombudet Evelina Bucher Ohlssons roll – hon har tagit ett större ansvar för APT, under de perioder då det gått att ha. Där har hon bland annat haft en stående punkt där hon arbetar med delaktighet. 

Bra med dialogövning

Ett sätt har varit att ha en dialogövning, där medarbetarna fått dyka ned i olika frågor: Hur kan vi minska sjukfrånvaron? Hur ska cheferna delge information för att det ska nå ut till alla? Hur gör vi för att alla i vårdlaget ska bli hörda och sedda?

Mia Hellman konstaterar att det har varit ett bra sätt att jobba på.

– Tidigare brukade jag göra lokala enkäter. Men det blir lätt att man fastnar i det som inte fungerar, utan en konkret plan för hur det ska fungera bättre. Det är mer konstruktivt att på detta sätt utgå från vad som fungerar bra, eller mindre bra, och hur det ska fungera bättre framöver.

Det är en av de viktigaste sakerna vi har att göra, att få alla delaktiga

Så småningom ska enheten välja en ny friskfaktor att gå vidare med. Kommunikation, hoppas Evelina Bucher Ohlsson på.

– Men vi har inte riktigt knäckt koden än, och vi behöver fortsätta arbeta med delaktighet. Fortfarande finns medarbetare som är tysta på våra möten. Det är en av de viktigaste sakerna vi har att göra, att få alla delaktiga.

Två årig plan klubbad

I arbetsgruppen för samarbetet med resursteamet finns bland andra verksamhetschef, enhetschef, huvudskyddsombud och skyddsombud, processledare, och hr. Tillsammans har de på central nivå planerat för hur friskfaktorerna ska spridas i Söderhamn under de närmaste två åren. Den tvååriga plan de kommit fram till har klubbats i koncernledningen, som består av representanter för kommunledningen och de två kommunala bolagen.

Tre processledare från kommunens rehabteam ska ta arbetet framåt och hålla i workshops för chefer och skyddsombud. De tre är faktiskt i sig en effekt av arbetet med friskfaktorer – rehabteamet skapades efter ett initiativ i arbetsgruppen, som en insats inom friskfaktorn Tidiga insatser och arbetsanpassning.

Ambitionsnivån är hög, och vi har uträttat så otroligt mycket redan

När Ditte Västibacken som hittills varit processledare gick vidare till en ny tjänst i en annan kommun fick rehabteamet också uppgiften att processleda det fortsatta arbetet med friskfaktorer. Det kommer att gå utmärkt, enligt Ditte Västibacken.

Ditte Västibacken– Ambitionsnivån är hög, och vi har uträttat så otroligt mycket redan.

Själv har hon som bidrag till de kommande två årens arbete ställt iordning en färdig verktygslåda för var och en av de åtta friskfaktorerna. Hon har satt ihop dem med hjälp av Suntarbetslivs verktyg, som man kan hitta på Suntarbetslivs hemsida.

– För exempelvis friskfaktorn Delaktighet och inflytande finns bland annat FAS dialogverktyg och Vår arbetsmiljö. Till det har jag fogat våra interna rutiner för samverkan, vår arbetsmiljöpolicy och vår värdegrund, förklarar hon.

Synpunkter tas in

Men fortfarande pågår förberedelserna för starten i augusti. Bland annat ska synpunkter tas in från de olika arbetsplatserna med förslag på arbetssätt för att göra friskfaktorer till en del av den dagliga arbetsvardagen. 

Delaktighet är en förutsättning, konstaterar Ditte Västibacken. Hon poängterar att även om ett stort ansvar ligger på arbetsgivaren så blir arbetsmiljöarbetet effektivt först när det sker i samverkan.

– Stärkta friskfaktorer handlar om att förbättra såväl verksamheten och som arbetsmiljön. Ska man lyckas behöver alla berörda få möjlighet att bidra med olika perspektiv, så att man tillsammans kan identifiera vad man gemensamt behöver börja göra för att nå sina mål.

Från risk till frisk och främjande

I framtiden ska friskfaktorerna ligga som ett paraply över arbetsmiljöarbetet i hela kommunen. Resursteamets Petra Bollvik beskriver det som att Söderhamn är på väg in i ett större paradigmskifte – att kommunen tar sitt arbetsmiljöarbete från ”risk” till ”frisk och främjande”. 

Petra Bollvik, SuntarbetslivHon är grymt imponerad av uthålligheten i Söderhamn: utmaningarna var främst på grund av pandemin mycket stora. Men nu står kommunen där med en gedigen plan för fortsatt arbete på egen hand.

– Friskfaktorerna är framforskade och de täcker in allt vi behöver ta hänsyn till i en organisation för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Med det här sättet att tänka vänder man skutan rätt. Det har man förstått i Söderhamn, konstaterar hon.

 

Suntarbetsliv erbjuder idag andra stöd än Resursteamet för att jobba med friskfaktorer.

Här kan du utforska verktyget Friskfaktorlabbet.

Anmäl dig till Studio Friskfaktor – se mer i faktarutan intill artikeln.

Lär dig mer om ett främjande arbetssätt och friskfaktorer!

Anmäl dig till Studio Friskfaktor hos Suntarbetsliv – en digital programserie som ger inspiration för att stärka friskfaktorer hos er!

Programserien

 • Ger er mer kunskap om friskfaktorer
 • Inspirerar till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR i kommuner, regioner och kommunala företag.

Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Titta gärna tillsammans i samverkansgruppen eller skyddskommittén.

Anmäl till här till Studio Friskfaktor!

Framgångsfaktorer i Söderhamns arbete med friskfaktorerna

 • Friska medarbetare är ett av åtta fokusområden som kommunen prioriterar att jobba med, och det är högt prioriterat både i politiken och i ledningen.
 • Resurser finns. 4 miljoner kronor per år under fyra år har avsatts för förebyggande och hälsofrämjande insatser för friska medarbetare.
  • Alla systemnivåer involveras och bidrar. Såväl koncernledningsgruppen, politiker, chefer, fackliga representanter, skyddsombud och stödfunktioner har deltagit i samarbetet med Suntarbetslivs resursteam.
  • Generöst med tid är avsatt till processledare, som kan lägga tid och engagemang i arbetet för stärkta friskfaktorer och friska medarbetare.
  • Uthållighet och engagemang från alla involverade. Trots tuffa motgångar med anledning av covid-19 har alla deltagare hållit ut och varit fortsatt engagerade och motiverade.

  Framgångsfaktorer i Hedbackas arbete med friskfaktorerna

  Genom arbetet med friskfaktorerna har

  • enhetschef och skyddsombud fått ett gemensamt verktyg.
  • samarbetet mellan enhetschef och skyddsombud stärkts.
  • arbetsplatsträffarna planerats för att stärka medarbetarnas delaktighet.
  • det blivit tydligare vad medarbetarna kan påverka.
  • medarbetarna fått ta ett större ansvar för att hitta konstruktiva lösningar.
  • det blivit en större öppenhet mellan alla medarbetare som innebär att det är laget före jaget i det dagliga arbetet.

  Text: Marika Sivertsson