Så ska AI-assistent avlasta och minska stress

12 mars 2024 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Anställda i kommuner och regioner lägger mycket arbetstid på att dokumentera vad de gör.

Nu kan de snart få hjälp med det, genom en digital tjänst som anpassas just för deras arbetsuppgifter.

Då kan medarbetarna ägna mer tid åt till exempel vård, omsorg och att ta hand om barn på förskolan.

Den nya tjänsten kallas för AI-assistent. Den tas fram av organisationen AI-Sweden tillsammans med tre kommuner och tre regioner.

 

 

äldre man sitter på sin rullator i somrig utomhusmiljö, och pratar med en leende undersköterska som står lutad mot en vägg.
Tid för omsorg och andra tjänster. Med en AI-assistent som sköter dokumentationen kan medarbetare i kommuner och regioner få tid över för sitt viktigaste uppdrag.

Foto: Maskot / Johnér

Sammanfattning av artikeln

Anställda i kommuner och regioner lägger mycket arbetstid på att dokumentera vad de gör.

Nu kan de snart få hjälp med det, genom en digital tjänst som anpassas just för deras arbetsuppgifter.

Då kan medarbetarna ägna mer tid åt till exempel vård, omsorg och att ta hand om barn på förskolan.

Den nya tjänsten kallas för AI-assistent. Den tas fram av organisationen AI-Sweden tillsammans med tre kommuner och tre regioner.

 

 

En digital hjälpreda för offentlig sektor. Så kan man beskriva den AI-assistent som sex kommuner och regioner ska ta fram, tillsammans med organisationen AI Sweden. Det kan minska administrationsarbete och stress hos medarbetarna.

– Många kommunala verksamheter beskriver behov där den digitala assistenten kan vara en del av lösningen eller till och med hela lösningen, berättar Dan Folkesson, chef för Kompetenscenter för digitalisering i Göteborgs stad, en av de tre kommuner som är med i utvecklingsprojektet.

AI-assistenten ska avlasta medarbetare i kommuner och regioner som har textbaserade arbetsuppgifter. Till exempel att skriva rapporter, göra journalanteckningar eller skapa beslutsunderlag. Den ska också kunna användas till att besvara frågor från personal.

Huvudskälet till att utveckla AI-assistenten är just att spara tid åt medarbetare i offentlig sektor.

Jonatan Permert, AI Sweden

Jonatan Permert, AI-Sweden

– Huvudskälet bakom utvecklingen av AI-assistenten är just att spara tid åt medarbetare i offentlig sektor. Men det handlar också om att öka kvaliteten på exempelvis texter, säger Jonatan Permert, ansvarig för projektet på AI Sweden.

Svarar på frågor från hemtjänstpersonal

De tre kommunerna börjar under våren undersöka hur en sådan AI-assistent kan stötta hemtjänstpersonal med kvalitetssäkrad information. Den digitala assistenten svarar utifrån kommunala riktlinjer på frågor från hemtjänstpersonalen. De kan till exempel handla om vad de ska göra om brukaren inte öppnar sin dörr eller något annat oväntat inträffar.

De tre regioner som deltar startar med att skola in assistenten för att skapa dokument åt olika regionpolitiska nämnder.

Tanken är att fler kommuner och regioner tillkommer efter att första fasen av utvecklingsarbetet avslutats i höst. Projektet ska då rekrytera fler offentliga organisationer i en kampanj. De ska hjälpa till i den fortsatta utvecklingen av den digitala assistenten.

Påminner om ChatGPT

AI-assistenten blir en specialbyggd chattbot som pratar svenska. Ungefär som den som kallas ChatGPT. ChatGPT kan ge komplexa svar på alla möjliga frågor och effektivt sammanfatta information. Det speciella med AI-assistenten är att den blir skräddarsydd för arbetsuppgifter i offentliga organisationer. Den ska också ha särskilda säkerhetslösningar så att känslig information inte kan läcka.

AI-assisten kan analysera stora mängder data och blir därigenom bättre på sina arbetsuppgifter och på att dra egna slutsatser. Ju mer data den tränas på, desto mer effektiv blir den. Till en början sker det i form av mindre pilotprojekt i kommuner och regioner. Medarbetarna ger återkoppling på hur väl den fungerar allt eftersom. Projektet har också tidigt fångat upp deras behov med intervjuer och fältstudier.

Kan ge stora besparingar i offentlig sektor

De finns stora förhoppningar på AI i offentlig sektor. Digg, myndigheten för digital förvaltning, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket och Skatteverket gav nyligen ut en gemensam rapport om AI. Där uppger de att offentlig verksamhet skulle kunna spara 106 miljarder kronor under ett år på att använda AI fullt ut. De hävdar att det kan ske genom bland annat ökad produktivitet och ökade intäkter. Myndigheterna pekar särskilt ut vad de kallar administrativa stödprocesser. Till exempel system för att hantera ärenden.

– Men man ska inte glömma bort att det krävs investeringar för att få till AI-assistenten. Det kostar både att utveckla och förvalta den, säger Dan Folkesson.

AI-assistent kan förbättra arbetsmiljön

En AI-assistent som hjälper till med textbaserade arbetsuppgifter kan förbättra arbetsmiljön. Med den kan medarbetare i kommuner och regioner ägna sig mer åt vård, omsorg och service än dokumentation, journalföring och administrativa sysslor.

– Det finns otaliga exempel på hur en AI-assistent kan förbättra arbetsmiljön. Om den arbetar med de textbaserade arbetsuppgifterna kan medarbetaren lägga mer tid på sådant som människor är bättre på och låta tekniken göra det som den är bra på, säger Dan Folkesson.

Det finns otaliga exempel på hur en AI-assistent kan förbättra arbetsmiljön.

Dan Folkesson, chef för Kompetenscenter för digitalisering i Göteborgs stad.

Dan Folkesson, chef för Kompetenscenter för digitalisering i Göteborgs stad.

Patienter, klienter och brukare kan också tjäna på AI-assistenten när personalen kan ägna sig åt dem och deras behov istället för administration.

Kräver hög säkerhet

Men det finns risker. Inte minst för integritet och sekretess. Om ett samtal mellan till exempel en socialsekreterare och en klient avlyssnas av AI-assistenten som skapar anteckningar finns en risk att andra kommer åt informationen och missbrukar den. Hackare till exempel. Exempelvis journaler behöver ju också kopplas upp till andra system och då uppstår alltid en risk för läckor.

– Vi ska inte hantera känsliga uppgifter under den tid vi tränar och finjusterar AI-assistenten. Men vi behöver ha med de frågorna hela tiden. Och vi hanterar ju redan idag känslig information i våra system så det är inget nytt, säger Dan Folkesson.

Visste du att...

AI Sweden är ett nationellt center för ökad användning av artificiell intelligens, AI, i samhället.

AI Sweden samarbetar med aktörer i offentlig sektor, näringslivet och universitetsvärlden. De finansieras av sina aktörer och av svenska staten.

AI Sweden har kontor i bland annat Stockholm, Göteborg, Lund, Örebro och Luleå.

Källa: AI Sweden

Det här kan AI-assistenten göra
  • Sammanfatta och analysera stora textmassor. AI-assistenten kan exempelvis hjälpa till med att skriva omvärldsrapporter eller remisser.
  • Förbättra och redigera texter så de blir mer lättlästa och strukturerade. Assistenten kan hjälpa till med att skriva lättlästa tjänsteutlåtanden.
  • Skapa rapporter, handlingar och ansökningar som är anpassade efter specifika mallar och riktlinjer. Kommunala tjänstemän skriver exempelvis rapporter för internt bruk och rapporter till politiker som assistenten kan hjälpa till med.
  • Skapa beslutsunderlag i handläggningsprocesser. Ett exempel skulle kunna vara underlag för bygglov.
  • Ta fram individualiserat stöd. Till exempel hjälpa medarbetare i kommuner och regioner med svar på frågor.

Källa: AI Sweden

Så används AI redan i kommuner och regioner

Satsningar på AI i offentlig sektor pågår på flera håll.

Regeringen gav i augusti 2023 tre myndigheter i uppdrag att utbilda kommuner om hur de kan använda AI i socialtjänsten.

SKR och AI Sweden har skapat ett AI-råd med representanter från kommuner. De ska ta fram råd för hur kommunerna kan öka användningen av AI.

AI används redan i flera kommuner.

  • Helsingborg kommuns socialtjänst prövar exempelvis en AI-tolk som kan arabiska och svenska. Den stöttar socialsekreterare i möten med klienter.
  • I Kalmar kommun testar social- och omsorgsförvaltningen ett AI-verktyg för schemaläggning.
  • I Värmdö kommuns socialtjänst pågår ett försök med att låta AI göra journalanteckningar under klientmöten.

AI används också i regioner.

  • I ett pilotförsök använder regionanställda läkare AI för att skapa journalanteckningar under möten med patienter.
  • AI används också till exempel för att tolka röntgenbilder.

Text: Michael Nyhaga
Kontakt: [email protected]