5 smarta förslag för bättre hemsjukvård

28 maj 2018 Lästid: 4 min
Forskare Johanna Persson visar designförslag för bättre hemsjukvård.
Forskare Johanna Persson från Lunds universitet visar produkter som skulle kunna förbättra arbetsmiljön inom hemsjukvård.

Foto: Erik Andersson

Fiffig förvaring, bärbar belysning och praktiskt bälte. Det är några nya designförslag som kan förbättra vid hemsjukvård. Ett avslutat forskningsprojekt visar vägar till smartare arbetsmiljö vid vård och sjukvård hemma.

Förvaringsmöbel för hemsjukvård. 1. Hemlik förvaringsmöbel med bra arbetshöjd och lådsats, skåp, utfällbar arbetsyta, belysning och portabel bricka.

Fler och fler vårdas i hemmet och andelen som får avan­cerad vård ökar. 2016 fick nästan 400 000 personer i Sverige hem­sjukvård. Över hälften var över 80 år.

Många med stort vårdbehov bor kvar i sin bostad även sista delen av livet. Avancerad vård och teknik behövs i större utsträckning i hemmiljö.

Utvecklingen innebär även att allt fler undersköterskor och sjuksköterskor har andras hem som sin arbetsplats, såväl inom hemsjukvård som hemtjänst. Även sjukgymnaster och arbetsterapeuter i mottagningsteam berörs.

Hem­sjuk­vård utan sjuk­hus­miljö

Portabel belysning för hemsjukvård. 2. Portabel och flexibel lampa. Kan fästas på kroppen eller en möbel och ger mer känsla av smycke än arbetshjälpmedel.

Men hem är inte inredda och utrustade med tanke på personalens arbetsmiljö. Även om arbets­givaren har ett arbetsmiljö­ansvar så är det svårt med förändringar i ett hem.

Hur skapar man då en bättre arbets­miljö för de anställda utan att hemmet förvandlas till sjuk­hus­miljö? Den frågan har ett AFA-finansierat forsknings­projekt tagit sig an under flera års tid. Genom att skugga och intervjua anställda i Landskrona stads omsorgs­förvalt­ning har forskarna ringat in ut­maningar och problem­områden. Studenter i produkt­utveckling och design från Malmö och Lund har sedan tagit fram idéer och förslag som kan för­bättra arbets­miljön. Totalt var 150 studenter inblandade i 48 unika utvecklingsarbeten.

Benstöd för hemsjukvård. 3. Lättanvänt benstöd som enkelt kan transporteras. Ger bättre arbetsställning vid sårvård.

Design för framtida hem­­sjuk­­vård

Några av proto­typerna till­verkades för att användas och ut­värderas i verk­liga situationer. Några av dem som ansetts mest lovande presenteras i den här artikeln.

De här och fler exempel finns med i en broschyr som Lunds universitet tagit fram, se faktaruta. Resultaten från projektet publiceras även vid en internationell ergonomi­konferens i Florens i augusti 2018.

Köpa, hyra eller låna?

Brickbord för hemsjukvård. 4. Brickbord ger flyttbar arbetsyta med justerbar höjd och förvaring.

En av forsk­arna i pro­jektet är Johanna Persson vid Lunds uni­versi­tet. Hon be­rättar att man inom pro­jek­tet har hört med företag för att se om det finns intresse för produktion.

– En svårighet är finansieringen. Men man kan tänka sig en marknad där patienterna själva köper eller hyr produkter eller att kommunen lånar ut.

Vad ser du som viktigast resultat från pro­jek­tet?

– Att ha belyst ett område som är rätt outforskat och som blir allt viktigare i takt med att hemsjukvård ökar. Och att vi nu har tagit fram flera lösningar som kan hjälpa och förbättra för både personal och patienter.

Förvaringsbälte för hemsjukvård. 5. Förvaringsbälte med utbytbara moduler för material nära till hands.

Vilken är största ut­ma­ningen för att få till bra arbets­miljö i hem­miljö?

– Att frågan ges större vikt och att man får till organisa­tionen runt det. Det ska inte vara upp till den enskilde sjuk­sköterskan eller under­sköterskan att hantera.

 

Mer fakta och inspiration

  • Se fler exempel på utformning och design för framtida hemsjukvård i broschyren Den enes arbetsplats den andres hem – utformning och design för framtida hemsjukvård, Lunds universitet. Där står även vem som designat respektive förslag.
  • Läs även hela slutrapporten från det AFA-finansierade forskningsprojektet Den enes arbetsplats den andres hem.

6 utmaningar för arbetsmiljön vid hemsjukvård

  • Obekväma arbetsställningar
  • Svag belysning
  • Brist på avställningsytor
  • Inget enskilt förvaringsställe för allt material
  • Svårt få bra hygienförhållanden
  • Slitsam läkemedelshantering

Källa: Broschyren Den enes arbetsplats den andres hem.

Text: Jeanette Neij