Det gäller att arbeta vardagsnära, ihärdigt och långsiktigt med att upptäcka de risker som finns på den egna arbetsplatsen, och utveckla en gemensam säkerhetskultur som omfattar både anställda och patienter, säger Charlotte Wåhlin.

Film lyfter fram sambandet arbets- och vårdskador

Filmen ”Säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö” vill inspirera till att förebygga arbetsskador och vårdskador – samtidigt. Den finns på Youtube och man kan visa den exempelvis på arbetsplatsträffar och samverkansgrupper, förklarar Charlotte Wåhlin.

Hon arbetar bland annat med forskning på Arbets- och miljömedicin i Linköping och är en av initiativtagarna till filmen. Den är bara fem minuter lång, men innehållsrik. Tre anställda inom olika typer av vård berättar om hur de har arbetat med egna och patienters fallolyckor, stress som skapar tunnelseende och misstag, utmaningar i hemsjukvård med allt från läkemedelslistor till riskabla arbetsställningar. Den är tillgänglig för alla här.

filmbildFilmen har mött ett stort intresse och redan första veckan skrev Sjukhusläkaren och Kommunalarbetaren om den. Fackliga företrädare inom Fysioterapeuterna och Vårdförbundet har visat intresse för att diskutera filmen vidare. En lärare som utbildar sjuksköterskor förklarade att den var perfekt att använda i en kurs om förbättringsarbete, berättar Charlotte Wåhlin.

Hon är fysioterapeut och ergonomiforskare och brinner för att föra ut forskningsresultat till chefer och anställda på arbetsplatserna. Ett sätt hon gör det på är den blogg – arbetsochmiljomedicin.se – som de på Arbets- och miljömedicin i Linköping startade 2015, och där hon är en av de flitigaste skribenterna.

Arbetsmiljö och patientsäkerhet

Filmen är en del i ett kommunikationsprojekt om arbetets betydelse för hälsan. Idén till filmen kom på en välbesökt temadag 2014, ”Min arbetsmiljö och patientsäkerheten”. Det ämnet har ju väckt ett allt större intresse i vården de senaste åren.

– Vi har också startat ett forskningsprojekt om arbetsmiljö och patientsäkerhet som ska pågå 2016 och 2017, med stöd från Region Östergötland och Linköpings universitet, berättar Charlotte Wåhlin.

När de på Arbets- och miljömedicin utreder arbetsskador möter de ju människor som på olika sätt har skadat sig på grund av arbetet. Till de vanligaste idag hör belastningsskador och psykisk ohälsa, och en stor del av de drabbade är kvinnor inom vård, omsorg och skola.

Målet med forskningsprojektet är att få mer kunskap om hur man kan förebygga skador och förbättra arbetsmiljön.

– Det gäller att arbeta vardagsnära, ihärdigt och långsiktigt med att upptäcka de risker som finns på den egna arbetsplatsen, och utveckla en gemensam säkerhetskultur som omfattar både anställda och patienter, säger hon. I projektet ska vi börja med att titta på rapporterade skador som har drabbat bägge grupperna och analysera och klassificera vad det är som har hänt.

OSA och belastningsskador

De som deltar i projektet har olika yrkesbakgrund och positioner i vården, så de får flera olika perspektiv på resultaten. Och Charlotte Wåhlin hoppas att man sedan kan fortsätta med att studera vad som händer när man inför olika metoder för att bedöma risker för både patienter och medarbetare: minskar de olika formerna av skador?

Riskerna som man ska bedöma handlar bland annat om hur medarbetare belastar sig både fysiskt och psykiskt. Det kan till exempel handla om att bedöma den belastningsergonomiska risken med att förflytta en människa i vård och omsorg. Där kan man använda checklistor.

Det handlar också om olika risker med hur man organiserar arbetet, som bemanning och arbetstidsscheman. Det här är frågor som Arbetsmiljöverket tar upp i de nya författningarna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljö (OSA), som träder i kraft den sista mars 2016.

När det gäller förebyggande arbetsmiljöarbete så ordnar Arbets- och miljömedicin den 19 maj i Linköping en temadag om belastningsergonomi inom vård och omsorg och hur man kan förebygga arbets- och vårdskador. Den riktar sig till vårdenhetschefer, HR-konsulter, företagshälsovård och fackliga företrädare.

– Det är viktigt att arbeta samtidigt med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi och organisatorisk och social arbetsmiljö, för det är inte olika boxar, det finns ett samband, säger Charlotte Wåhlin. Ett exempel är att om man är stressad, så ökar risken för att man inte använder de lyfthjälpmedel som finns. Och den sociala arbetsmiljön handlar ju om hur vi beter oss mot varandra, bland annat om det finns en säkerhetskultur där man självklart ber andra om hjälp.

– Chefer och andra måste se allt detta som en helhet. Och genom att analysera händelserna bakom rapporterade skador hoppas vi lära oss mycket mer om hur man kan förebygga!

Text: Mats Utbult, 09 februari 2016

Relaterade verktyg

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö