Alla arbetsgivare ska regelbundet undersöka om kränkande särbehandling förekommer på arbetsplatsen. Det är viktigt att inte bara ta reda på om någon mobbas utan också om någon riskerar att bli utsatt.

Foto: Viktor Holm / Johnér

Så kan mobbning på jobbet trappas upp

Mobbning på jobbet ökar risken för psykisk ohälsa och sjukskrivningar. I en ny studie delas mobbning in i olika stadier. Det gör det lättare att sätta in åtgärder i tid, menar forskaren Michael Rosander.

Den nya studien bygger på enkätsvar från drygt 1800 slumpvis utvalda anställda inom olika yrken och sektorer.

Trakasserier och kränkande särbehandling mättes med särskilda frågeformulär och svarspersonerna egna uppskattning av om de var utsatta. Dessutom ställde forskarna frågor om hälsa, välmående, arbetslivserfarenhet och upplevelse av organisationen.

Mobbningens olika stadier

Forskarna skilde ut olika stadier av mobbning i arbetslivet. Det är en nyhet i mobbningsforskningen, som tidigare enbart sett till om mobbning förekommer eller ej. De delar in mobbningen i de här stadierna:

  • risk för mobbning eller begynnande mobbning
  • pågående mobbning
  • svår mobbning

Att bli medveten om på vilket stadium mobbningen pågår gör det lättare att åtgärda den i tid. Innan det blir svåra konsekvenser för dem som drabbas.

Forskarna kombinerade de anställdas egna uppfattning om huruvida de mobbas – där svarspersonerna utgick från en definition av mobbning – med ett frågeinstrument som mäter hur ofta de utsätts för negativa handlingar och kränkande beteende. På så sätt fick de en god bild av hur det ser ut i arbetslivet och vilka stadier av mobbning som förekommer där.

På motsvarande sätt kan man se hur det ser ut med mobbning i den egna organisationen med hjälp av enkäter och personalundersökningar. Utifrån den kunskapen blir det möjligt att sätta in förebyggande åtgärder. Läs mer i faktarutan nedan om vad ni kan göra på er arbetsplats.

Får stora konsekvenser

Det är viktigt att inte bara ta reda på om någon mobbas utan också om någon riskerar att bli utsatt. Redan i den allra första fasen av mobbning upplever de som drabbas mer stress och sämre hälsa än kollegorna.

– Ju längre man väntar med att göra något desto allvarligare blir konsekvenserna. När någon väl mobbas får det mycket stora konsekvenser, säger Michael Rosander.

Ju längre man väntar med att göra något desto allvarligare blir konsekvenserna.

I den första mobbningsfasen är det vanligare med regelbunden arbetsrelaterad negativ särbehandling. Det kan handla om att man till exempel åläggs att utföra impopulära arbetsuppgifter eller inte får information om arbetet som man borde få.

Om mobbningen fortsätter blir den ofta mer personrelaterad. Först mer indirekt, till exempel att man blir ignorerad eller utestängd från sociala gemenskapen och att rykten kan börja spridas. Sedan övergår det lätt i mer direkta former av mobbning som raseriutbrott, fientlighet och beskyllningar.

Mobbning är ett problem inte bara för enskilde, utan för hela organisationen.

– De faktorer i organisationen som gör att mobbning uppkommer, som oklara arbetsvillkor och roller, leder bland annat till sämre produktivitet, konstaterar Michael Rosander, biträdande professor i psykologi och ansvarig forskare bakom den nya studien.

Åtgärder har effekt

De viktigaste åtgärderna mot mobbning är på organisationsnivå, hävdar Michael Rosander. Han har tidigare deltagit i ett forskningsprojekt där forskarna under längre tid arbetade systematiskt med ledarskapet, tydliga arbetsroller och arbetsvillkor. När projektet startade visade mätningarna att var sjätte anställd utsattes för kränkande särbehandling. Ett och ett halvt år senare var det var tionde och vid ytterligare en senare mätning hade andelen mobbade minskat ännu mer.

– Det visar att man kan göra något, säger Michael Rosander.

Text: Michael Nyhaga, 11 maj 2021

Relaterade verktyg

  • OSA-utbildningen

    Gemensam bas för chefer och skyddsombud

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö