Job crafting – så kan du utveckla ditt arbete

28 augusti 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Job crafting handlar om att kunna utveckla och hantera sitt eget arbete.

Kompetensutveckling kan vara en bra grund för att klara det.

Nu undersöker forskare om det finns en sådan koppling mellan kompetensutveckling och job crafting.

De utgår från en grupp medarbetare i Östergötland, som har tillgång till en digital lärplattform, Evikomp.

Att få tid att reflektera tillsammans är också viktigt, menar forskaren Martin Geisler, som leder den här forskningen.

Vårdpersonal går i korridor
Lärande och utveckling är viktiga nycklar till en bra arbetsmiljö i vård och omsorg – det är utgångspunkten för ett nytt forskningsprojekt om så kallad job crafting.

Foto: Johnér

Sammanfattning av artikeln

Job crafting handlar om att kunna utveckla och hantera sitt eget arbete.

Kompetensutveckling kan vara en bra grund för att klara det.

Nu undersöker forskare om det finns en sådan koppling mellan kompetensutveckling och job crafting.

De utgår från en grupp medarbetare i Östergötland, som har tillgång till en digital lärplattform, Evikomp.

Att få tid att reflektera tillsammans är också viktigt, menar forskaren Martin Geisler, som leder den här forskningen.

Hur kan medarbetare i kommunal vård och omsorg bli stärkta i sin förmåga att hantera och utveckla sitt eget arbete? Och hur kan arbetsgivaren hjälpa till med det? Det ska man ta reda på i ett nytt forskningsprojekt om så kallad job crafting.

En av våra stora samhällsutmaningar är kompetensförsörjningen inom kommunal vård och omsorg. Här behövs mer personal och kompetens. Samtidigt har de här verksamheterna ofta utmaningar i både arbetsmiljö och kompetensutveckling. Och de har svårt att behålla och rekrytera medarbetare.

För att möta det här behövs mer kunskap om vilka insatser som kan bidra till att utveckla mer attraktiva och lärande arbetsplatser. En möjlig väg är att undersöka hur kompetensutvecklingsinsatser kan leda till att medarbetare och arbetsplatser får bättre verktyg att anpassa och utveckla sitt arbete – något som kallas job crafting.

Kompetensutveckling vägen till job crafting

Job crafting handlar om de initiativ som medarbetare tar för att på olika sätt hantera och påverka sitt eget arbete. Det kan vara strategier för att möta krav, utnyttja resurser eller utveckla arbetet. Helt enkelt beteenden för att hantera sin arbetssituation så att den blir mindre betungande och mer utvecklande och meningsfull, säger Martin Geisler.

Martin Geisler

Vi hoppas kunna visa att kompetensutveckling leder till att stärka job crafting.

Martin Geisler, forskningsledare vid FOU i Sörmland.

Han leder ett forskningsprojekt vid FoU Sörmland. Tillsammans med forskaren Anna Åkerberg ska han undersöka betydelsen av job crafting för kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö i kommunal vård och omsorg. Forskningsprojektet görs i samarbete med FoU Centrum i Linköping.

– Vi hoppas kunna visa att kompetensutveckling leder till att stärka job crafting, både hos enskilda medarbetare och hela arbetsplatser. Och att det därmed bidrar till förbättrad arbetsmiljö.

Utgår från digital lärplattform

I Östergötland har man en modell för kompetensutveckling som kallas Evikomp. Den är utvecklad av FoU Centrum i Linköping, och målgruppen är anställda inom vård- och omsorg i Östergötland.

Evikomp är en digital lärplattform med närmare 70 utbildningsspår och 600 utbildningsmoduler på olika teman för de som arbetar inom vård och omsorg.

– Det kan exempelvis handla om introduktionsutbildning för nyanställda, ledarutbildningar eller andra insatser som höjer kompetensen. Lärandet kan omfatta hela arbetsplatsen där vissa moment också genomförs tillsammans med en lärare. Eller så kan medarbetare genomföra spår och moduler på egen hand under arbetstid via den digitala plattformen, berättar Martin Geisler.

Evikomp är sedan 1 januari 2023 en fast del av verksamheten i Östergötland. En utvärdering av Evikomp har gjorts av FoU Centrum. Den visar på positiva resultat – målet med attraktiva och lärande arbetsplatser har uppnåtts i hög eller mycket hög grad på de enheter man utvärderat.

Läs mer om Evikomp: Fortbildning i hemtjänstgruppen gav yrkesstolthet och trivsel

Frågar medarbetare i vård och omsorg

I det aktuella forskningsprojektet kommer man att följa medarbetare och arbetsplatser som ganska nyligen börjat delta i kompetensutvecklingsinsatser inom Evikomp. Alla anställda har ett eget inlogg till plattformen och där registreras också vilka spår man tagit del av. De som vill delta i själva forskningsprojektet får svara på en webbenkät.

– Enkäten består av frågor och mätskalor som bland annat ger information om vilka nivåer av krav och resurser man upplever i arbetet, arbetsrelaterad hälsa och välbefinnande. Men också kvaliteten i vård och omsorg i förhållande till brukarna, säger Martin Geisler.

Resultaten ska sedan analyseras för att se vilka effekter kompetensutvecklingsinsatserna har, på både arbetsplatsnivå och hos medarbetare. Under de två år som datainsamlingen pågår är fyra uppföljande mätningar planerade.

Inspireras av goda exempel för job crafting

Martin Geisler tror att utvecklande och lärande arbetsplatser är en av nycklarna till att förbättra arbetsmiljön inom vård och omsorg. Problemet, menar han, är att man i nuläget ofta befinner sig i en situation där man måste ”släcka bränder” och därför inte har möjlighet att reflektera över vad som behövs ur ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Med en hög personalomsättning kan det också vara svårt att få till en kontinuerlig kompetensutveckling.

– Situationen är bekymmersam, och alla prognoser tyder på att den kommer att bli ännu mer utmanande. Men någonstans måste man börja.

Han konstaterar att det finns goda exempel från olika kommuner där man lyckats förbättra arbetssituationen. Till exempel genom att se över schemaläggning och möjlighet till heltid. Men också genom att ge förutsättningar för att lära, utvecklas och få stöd, kollegor emellan.

– Just att det finns tid för medarbetarna att reflektera tillsammans är viktigt.

Job crafting...

…är de initiativ till förändring som en medarbetare tar för att utveckla eller omdesigna sin roll och sitt jobb. Det kan vara att förändra arbetsuppgifter, relationer eller själva meningen med jobbet.

Syftet med job crafting är att göra om den nuvarande rollen för att skapa en mer positiv upplevelse på jobbet; en mer stimulerande, motiverande och meningsfull roll.

Om projektet

Namn
Betydelsen av job crafting för kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö i kommunal vård och omsorgsverksamhet

Forskare
Martin Geisler, och Anna Åkerberg, båda forskningsledare vid FOU Sörmland

Period
2023 – 2026

FOU Sörmland är en länsgemensam resurs för socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i Sörmland.

De verkar för utvecklingen av en evidensbaserad praktik – det vill säga att användarperspektivet, bästa tillgängliga kunskap och professionellas expertis tas tillvara på ett systematiskt sätt.

Det här är Evikomp

Evikomp är en kompetensutvecklingsmodell för personal inom vård och omsorg.

Evikomp har varit ett EU-finansierat projekt under 2018-2022 och är igång sedan 1 januari 2023.

Modellen finansieras av samtliga kommuner i Östergötland och Region Östergötland. Linköpings kommun är huvudman.

Evikomp använder sig av arbetsplatslärande som metod. Det innebär att lärandet sker på arbetsplatsen för hela arbetsgruppen samtidigt. Syftet är att öka lärandet hos individ, grupp och organisation parallellt.

Här kan du läsa mer om Evikomp

Så kan ni utveckla ert lärande på arbetsplatsen

Är ni öppna för varandras idéer och för att lära er nytt på jobbet? Ett öppet klimat och rutiner för att fånga upp förbättringsförslag ökar engagemanget.

Ta hjälp av Suntarbetslivs dialogstartare Forskning på 5: Alla kan bidra till lärande.

  • Se en kort film och läs lite om forskning
  • Prata om ert eget lärandeklimat, med stöd av frågor i dialogstartaren
  • Kom överens om hur ni vill jobba vidare

Text: Pernilla Fredholm
Kontakt: [email protected]