Delaktighet och lärande ger högre produktivitet

23 maj 2017 Lästid: 4 min
Mäta och följa goda organisationer
Att kunna planera sitt arbete och påverka beslut på jobbet som rör en själv är några av de faktorer som skapar goda organisationer, visar rapporten Mäta och följa goda organisationer.

Foto: Scandinav/TT

Delaktighet, möjlighet till kompetensutveckling och ett inbyggt lärande i organisationen – det är de tre viktigaste faktorerna för produktivitet i en organisation. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket, som ger förslag på mått för god arbetsmiljö.

Vad är det som utmärker goda organisationer? Det ville Arbetsmiljöverket ta reda på. Tanken är att ett standardiserat mått kan göra det lättare att mäta och följa god arbetsmiljö i företag och offentlig verksamhet.

Tre utmärkande drag, indikatorer, för goda organisationer är:

  • Där kan de anställda påverka beslut som rör dem själva och organisationen, planera sitt arbete och anpassa arbetstiden.
  • Där finns utrymme för vidareutbildning och kompetensutveckling på arbetet – så kallat individuellt lärande.
  • Där finns en struktur för att göra hela organisationen lärande, som följs upp systematiskt i processer och arbetsrutiner. Där finns också en struktur för samtal mellan chefer och anställda och en samverkan mellan chefer och medarbetare. Detta kallas i rapporten för strukturellt lärande.

En sådan god organisation skapar inte bara bättre produktivitet. Den ger också lägre sjukfrånvaro bland de anställda och bättre möjlighet att kombinera arbetet med familjeliv.

Förutom de tre indikatorerna på goda organisationer, föreslås i rapporten indikatorer som beskriver företagens flexibilitet vad gäller antal anställda. Här handlar det både om intern flexibilitet, det vill säga visstidsanställningar och antal deltidsanställda i den egna organisationen, och om extern flexibilitet, som handlar om konsulter och bemanningsanställda.

Bygger på statistik

Rapporten bygger på statistik om arbetsmiljö i en bred undersökning som Annette Nylund, nationalekonom och senior analytiker på Arbetsmiljöverket, har lett. Hon har arbetat tillsammans med Hans-Olof Hagén, konsult och tidigare seniorexpert på Statistiska Centralbyrån. Till sin hjälp har de haft en grupp analytiker från Arbetsmiljöverket och en referensgrupp med forskare och representanter för arbetsmarknadens parter.

Uppdraget kom ursprungligen från regeringen som år 2010 bad Arbetsmiljöverket att ta fram mått för en god arbetsmiljö. Det följdes upp med ett nytt uppdrag 2012, som handlade om vad god arbetsmiljö kan få för positiva effekter, exempelvis för företag och anställda.

annette nylund– Därför gick vi ett steg längre och studerade om en god arbetsmiljö också kunde ha en positiv inverkan på produktivitet, att vara anställd, det vill säga ha ett jobb, och jämställdhet, säger Annette Nylund.

Utgick från internationell vägledning

Annette Nylund och hennes grupp utgick bland annat från en vägledning för att samla statistik och analysera organisationer, framtagen inom EU (Meadow Guideline). Vägledningen tar bland annat upp frågor om delaktighet och möjlighet till kompetensutveckling på arbetet.

Analysgruppen på Arbetsmiljöverket använde sig också av den svenska arbetsmiljölagen. I kapitel två, första paragrafen, står bland annat att:

  • Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.
  • Arbetet ska ge möjligheter till variation och personlig och yrkesmässig utveckling.
  • Arbetsförhållandena ska ge utrymme för självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.

Intervjuat 2000 arbetsgivare

För att ta reda på om de här faktorerna också kan kopplas till produktiviteten i en organisation, testade gruppen först att undersöka en mindre grupp företag.

– Vår hypotes visade sig stämma, säger Annette Nylund.

Därefter intervjuades ett representativt urval av nästan 2000 svenska arbetsgivare per telefon. Både privat och offentlig sektor är med i undersökningen. Gruppen analyserade också andra statistiska undersökningar om goda organisationer.

– Sammantaget visar vår undersökning att våra mått fungerar, säger Annette Nylund.

Går att använda i alla organisationer

Resultatet av undersökningen visar att god arbetsmiljö går att skapa i alla sorters organisationer.

– Vad du producerar avgör inte om din organisation är bra på delaktighet, individuellt och strukturellt lärande. Så du kan arbeta med de här indikatorerna oavsett vad organisationen har för uppdrag. Det är hoppfullt, säger Annette Nylund.

Mäta och följa goda organisationer

Rapporten Mäta och följa goda organisationer ger förslag på mått för en bra arbetsmiljö, som kan kopplas till produktivitet.

Utveckla ert lärandeklimat!

Kollegor står och samtalar.Är ni öppna för varandras idéer och för att lära er nytt på jobbet? Ett öppet klimat och rutiner för att fånga upp förbättringsförslag ökar engagemanget.

Ta hjälp av Suntarbetslivs dialogstartare Forskning på 5: Alla kan bidra till lärande.

  • Se en kort film och läs lite om forskning
  • Prata om ert eget lärandeklimat, med stöd av frågor i dialogstartaren
  • Kom överens om hur ni vill jobba vidare

Text: Åsa Hammar