Forskare tar sig an arbetsmiljön under corona

16 december 2020 Lästid: 4 min
Tre kvinnor i en sjukhuskorridor som tar på sig skyddsutrustning.
Skyddsutrustning, arbetstider, återhämtning - många arbetsmiljöfrågor har blivit än viktigare under coronapandemin. Nu stöttar AFA Försäkring många forskningsprojekt i spåren av det.

Foto: Sahlgrenska sjukhuset

Hur påverkas arbetsmiljön av pandemin? AFA Försäkring har under året anslagit 100 miljoner kronor till forskning om coronavirusets effekter på arbetsmiljö och hälsa. Psykosocial arbetsmiljö, smittspridning, distansarbete och rehabilitering är några av frågorna som forskare ska studera.

Varje år brukar AFA Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter (se faktaruta), bevilja omkring 150 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa. Under 2020 har drygt 100 miljoner gått till studier som handlar om hur coronapandemin påverkar arbetsmiljö och hälsa. 37 sådana forskningsprojekt har fått anslag.

Processen har gått fort, säger Helena Jahncke, chef för forsknings- och utvecklingsverksamheten på AFA Försäkring. Utlysningen av forskningsmedel startade i april. De första anslagen beviljades i maj, de sista nu i december.

Ansiktsporträtt Helena Jahncke.– Vi såg att arbetsplatserna snabbt behövde mer kunskap om hur pandemin påverkar arbetsmiljön, säger Helena Jahncke. Vi behöver också bli bättre rustade inför framtiden. Det kommer troligtvis fler pandemier framöver och då behöver vi lära oss av det som händer nu.

Olika infallsvinklar

De forskare som har fått pengar kommer från skilda vetenskapsområden och har därmed olika infallsvinklar. Projekten genomförs inom större delen av arbetsmarknaden. En grundtanke är att olika branscher, verksamheter och arbetsplatser ska kunna lära av varandra.

Forskningen handlar både om läget idag och om lärdomar för framtiden. Många studier tar upp medarbetarnas situation, medan andra lyfter organisatoriska eller medicinska frågor.

Ovanligt många forskare sökte medel inom ramen för utlysningen om covid-19 och arbetsmiljö.

– Vi slog rekord i ansökningar, säger Helena Jahncke. Vi tycker att projekten har en fin bredd. De täcker in många olika relevanta områden, med olika angreppssätt.

Vård och omsorg

Flera projekt undersöker hur pandemin påverkar arbetsmiljön i sjukvård, hemtjänst, hemsjukvård och äldreomsorg. De lyfter till exempel frågor om skyddsutrustning, stress, arbetstider och återhämtning.

Forskare ska även studera hur risken för psykisk ohälsa kan förebyggas vid den här typen av kriser.

Smittspridning

Andra studier handlar om att undvika smitta på arbetsplatser. Där vill forskarna undersöka till exempel hur smitta kan spridas på ytor och i luften inom sjukvården.

Arbete på distans

Distansarbete under pandemin är ett annat tema. Yrkesgrupper som redan tidigare kunde arbeta hemifrån har under 2020 gjort det i ännu högre grad. Dessutom har nya grupper av anställda fått ställa om till arbete hemifrån.

– För vissa är distansarbetet dessutom ofrivilligt. Det kan ställa medarbetare och chefer inför helt nya situationer, säger hon.

Forskningen om distansarbete kommer att ta upp frågor som: Hur upplever de som jobbar hemma vid köksbordet sin fysiska och sociala arbetsmiljö? Vilka möjligheter och utmaningar finns det i hemarbete? Hur går det att hålla gränsen mellan arbete och fritid? Hur fungerar ledarskapet?

Snabba förändringar

Det finns också projekt där forskarna ska studera hur olika arbetsplatser och branscher klarar av att ställa om och hantera snabba förändringar – och samtidigt säkra en god arbetsmiljö.

Tanken är att lärdomarna ska bidra till att skapa arbetsplatser som är både robusta och flexibla.

Tillbaka till jobbet

Rehabilitering är ytterligare ett område som forskare kommer att studera. Pandemin har gett upphov till ett snabbt växande behov av rehabilitering, beskriver Helena Jahncke. Det kommer att behövas mer kunskap både om vilka besvär som kvarstår hos dem som vårdats för covid-19 och specifik kunskap om rehabilitering efter covid-19.

Lärdomar för framtiden

De flesta av forskningsprojekten ska pågå i tre år. Slutrapporterna kommer alltså att bli klara när Sverige – förhoppningsvis – är igenom coronapandemin. Det ser Helena Jahncke inte som ett problem. Forskningen kom igång snabbt, sedan måste den få ta sin tid. Vi ska ju vara rustade om det händer fler gånger, påpekar hon.

AFA Försäkring planerar också att tillsammans med forskarna sprida preliminära resultat från forskningen, allteftersom de blir klara.

– Jag tror att pandemin har gjort att allt fler fått upp ögonen för hur viktigt arbetsmiljöarbetet är. Förhoppningsvis kommer fler att lägga större fokus på de här frågorna och olika förebyggande insatser framöver, säger Helena Jahncke.

AFA Försäkring finansierar forskning

AFA Försäkring finansierar mycket forskning och utveckling inom områdena arbetsmiljö och hälsa.

Varje år fördelas 150 miljoner kronor i anslag.

Arbetsmarknadens parter bereder ansökningarna och beslutar om anslag.

Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier.

Här kan du läsa mer om AFA Försäkrings stöd till forskning.

Om AFA Försäkring

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är den största uppdragsgivaren.

AFA Försäkring sköter försäkringar som parterna har kollektivavtal om. De ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

AFA Försäkring har också en stor skadedatabas med uppgifter om arbetsskador och arbetssjukdomar. Den innehåller information om nästan 14 miljoner försäkringsärenden. 

Här kan du läsa mer om AFA Försäkring

Text: Margareta Edling