Förebygg hot och våld på jobbet med Säkerhetsdialogen

11 oktober 2022 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Säkerhetsdialogen är ett verktyg från Suntarbetsliv. Det ger stöd i arbetet med att förebygga hot och våld på arbetsplatsen.

Verktyget har utvecklats tillsammans med ämnesexperter. Målet är att skapa och öka handlingsberedskapen för individ, grupp och organisation.

Två kvinnor sitter och pratar på en brygga
Med Säkerhetsdialogen kan det bli lättare att få igång diskussionen om trygghet på jobbet. Att bryta tystnadskulturen är viktigt för att kunna åtgärda problem med hot och våld.

Foto: Kristofer Samuelsson

Sammanfattning av artikeln

Säkerhetsdialogen är ett verktyg från Suntarbetsliv. Det ger stöd i arbetet med att förebygga hot och våld på arbetsplatsen.

Verktyget har utvecklats tillsammans med ämnesexperter. Målet är att skapa och öka handlingsberedskapen för individ, grupp och organisation.

Säkerhetsdialogen, så heter ett av Suntarbetslivs verktyg. Syftet med verktyget är att underlätta för arbetsplatser att förebygga hot och våld. Här finns stöd och hjälp för arbetsplatsen innan, under och efter en händelse.

Dementa patienter som slåss, vårdnadshavare som blir hotfulla mot lärare, eller kunder på fastighetsbolag som utsätter personalen för påtryckningar. Hot och våld förekommer på många olika platser i arbetslivet.

Enligt en studie från 2020 är det vanligt inom bland annat socialt arbete, hälso- och sjukvård, och inom utbildningssektorn. Inom hälso- och sjukvård och socialt arbete, till exempel, hade över trettio procent av medarbetarna utsatts för fysiskt våld under de senaste tolv månaderna.

Porträttbild på Petra Salino.– Mycket våld går att förebygga om man jobbar systematiskt. Inte allt, men väldigt mycket.

Mycket våld går att förebygga om man jobbar systematiskt

Det säger Petra Salino, projektledare på Suntarbetsliv, och en av personerna bakom det nya verktyget Säkerhetsdialogen.

Med i arbetsgruppen finns också bland annat projektledaren Susann Lundqvist, plus företrädare för flera fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Förebygga hot och våld

Säkerhetsdialogen är till för chefer, skyddsombud, hr, säkerhetsansvariga och medarbetare. Tanken är att de ska få stöd i arbetet med att förebygga hot och våld, men också verktyg att använda under och efter en händelse.

Petra Salino säger att verktyget är innehållsrikt, och kan fungera lite som ett smörgåsbord.

– Det har vuxit medan vi har arbetat med det. Många delar har kommit till efter att vi har pratat med personer ur målgruppen, som till exempel har önskat sig checklistor och mallar.

Här finns bland annat:

  • Fakta om hot, våld och otillåten påverkan
  • Information om lagar och föreskrifter
  • Gruppaktiviteter som kan användas på till exempel arbetsplatsträffar
  • Checklistor, skyddsronder och samtalsstöd

– Verktyget fungerar för alla sorters verksamheter: skola, vård, omsorg, fastighetsbolag, energibolag och så vidare. Vi har redan märkt ett stort intresse för det.

Bygger på forskning och beprövad erfarenhet

Säkerhetsdialogen har utvecklats tillsammans med ämnesexperter. Det bygger på lagar och föreskrifter samt forskning om till exempel hantering av kris- och trauma, psykologi och olika typer av hot och våld. En grupp med 38 personer från målgruppen har varit med i en förstudie, och andra från målgruppen har varit med och testat verktyget hela vägen.

– Målet har hela tiden varit att skapa en ökad handlingsberedskap för individ, grupp och organisation. Det får man genom ökad kunskap, dialog på arbetsplatsen och genom att få ordning på sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Ökad handlingsberedskap bidrar också till trygghet, fortsätter Petra Salino.

Fack och arbetsgivare överens

Gunnar Sundqvist– Det här är en fråga som är het på många olika sätt, och jag är glad att det här stödet nu finns på plats. Hot och våld på jobbet är ett stort problem med många utsatta.

Det här är ett stort problem med många utsatta

Det säger Gunnar Sundqvist, utredare på SKR, som också har varit med i arbetsgruppen bakom verktyget.

En annan person från arbetsgruppen är Maja Todorovic, ombudsman på Akademikerförbundet SSR:

– Hot och våld får stora konsekvenser både för individen, arbetsplatsen och samhället. Både eftersom det orsakar lidande och sjukskrivningar – men också för att det kan påverka beslut som fattas.

Hon tycker att det är viktigt att hot och våld inte normaliseras.

Porträtt av Maja Todorovic– Vi får aldrig säga att ”det här är en del av jobbet”. Det kan förekomma men det är inte en del av jobbet.

Vi får aldrig säga att ”det här är en del av jobbet”

Extra positivt med verktyget är att det har tagits fram av arbetsgivarorganisationer och fackförbund tillsammans, säger hon.

– Det sänder en viktig signal, att parter på central nivå är överens om att det här är en viktig fråga, och om hur vi ska arbeta systematiskt för att minimera riskerna.

Säkerhetsdialogen

Med Säkerhetsdialogen kan ni lära er om hot och våld, få igång samtalet och hitta en mängd checklistor och mallar.

Verktyget är till för chefer, skyddsombud, säkerhetsansvariga, hr och medarbetare.

Börja utforska Säkerhetsdialogen här!

Vill du veta mer? Kolla på denna korta film om Säkerhetsdialogen!

Text: Anna Wettergård