Så jobbar Göteborg mot tystnadskultur och otillåten påverkan

14 juni 2022 Lästid: 5 min
Kvinna står med en telefon i handen och tittar in i kameran.
Nu vill Göteborgs stad göra det lättare för alla medarbetare att incidentrapportera och polisanmäla händelser. Det är en del av deras arbete mot tystnadskultur och otillåten påverkan.

Foto: Viktor Holm / Johnér Bildbyrå

Tystnadskultur och otillåten påverkan förekommer i Göteborgs stad, visar en ny rapport. Socialtjänst som beslutar om ekonomiskt bistånd, handläggare som ansvarar för kommunal upphandling och rektorer som ansvarar för antagningen till gymnasieskolor är exempel på personer som kan drabbas. Men nu sätter staden ner foten.

Otillåten påverkan är trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att påverka myndighetsutövning. Det kan vara mer eller mindre subtilt.

– Det största problemet är trakasserier. Det handlar ofta om subtila, inte uttalade hot. Det kan vara att man förföljs efter arbetet eller att man får mängder med sms och mejl, till exempel.

Det berättar Catharina Lindstedt, som arbetar på avdelningen Trygghet och samhälle på stadsledningskontoret i Göteborg. Hon har precis varit med och gjort en utredning och en handlingsplan, för att få bukt med tystnadskultur och otillåten påverkan i staden.

– Går jag till min arbetsplats och är rädd för att utsättas för hot och våld så är det inte en bra arbetsmiljö. Så ska det inte vara.

Otillåten påverkan ser helt olika ut

Hon berättar att otillåten påverkan kan se helt olika ut. Dels beroende på vilken sorts verksamhet man arbetar inom, men också vilken typ av område.

– Det kan till exempel handla om lärare som sätter betyg. I socioekonomiskt starka områden använder man titlar, skapar drev och mobiliserar på Facebook för att påverka läraren. I socioekonomiskt svaga områden så kan det istället handla om hot som har att göra med kriminella individer.

Andra som kan utsättas för otillåten påverkan är tjänstemän som ansvarar för upphandlingar inom kommuner, och som ska besluta vilket företag som ska vinna en upphandling. De kan också vara uthyrningsansvariga på bostadsbolag, medarbetare inom socialtjänsten som beslutar om ekonomiskt bistånd eller rektorer på gymnasieskolor, som är ytterst ansvariga för antagningen till skolan.

– Det kan handla om att personer försöker spela på skuldkänslor, som ”kommer jag inte in på detta program får jag inte stanna i Sverige, och då är mitt liv slut” eller ” eller ”får jag inte mitt ekonomiska bistånd kan jag inte bo kvar i min bostad”.

Tystnadskultur, å andra sidan, kan till exempel vara att inte ringa polisen när man ser narkotikahandel, eller att inte anmäla ett hot i incidentrapporteringssystemet. Det kan bero på rädsla. Det kan också bero på tidsbrist eller att arbetsplatskulturen säger att ”det här får man tåla”.

Sätter ner foten mot otillåten påverkan och tystnadskultur

Men nu sätter Göteborgs stad alltså ner foten – både mot otillåten påverkan och mot tystnadskultur.

– Vi började det här arbetet 2019. Det var ett politiskt beslut som fattades efter ett antal händelser i skolans värld.

Stadsledningskontoret började med att göra en rejäl utredning av problemet, och skapade utifrån det en handlingsplan. Handlingsplanen ska nu ut på remiss till stadens alla nämnder och styrelser. För det här är ett problem som gäller i alla stadens verksamheter.

Vill man få till förändring så måste man arbeta med detta på ledningsnivå

– När det händer något så kan man i ett akut skede jobba direkt mot medarbetaren. Men vill man få till förändring så måste man arbeta med detta på ledningsnivå.

Handlingsplanen har 14 olika insatser indelade under tre olika fokusområden: ökad tydlighet och struktur, ökad kompetens samt stärkt ledarskap och organisationskultur.

Det mesta handlar om att ge medarbetare och chefer förutsättningar för att göra rätt. Det ska vara enkelt att riskbedöma, indicentrapportera, visselblåsa och polisanmäla. Alla ska ha den kunskap som de behöver, och det ska finnas tydliga strukturer för hur ärenden hanteras.

Arbetar med Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet

Chefer ska också få förutsättningar för att skapa en god organisationskultur på sin arbetsplats. Därför rekommenderar Göteborgs stad nu alla sina förvaltningar och bolag att arbeta med Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet.

”Ett arbete med Chefoskopet ger genom dialog och reflektion i ledningsgruppen, en gemensam förståelse för vad organisatoriska förutsättningar är och en helhetsbild av hur cheferna har det, hur de fördelar sin arbetstid och hur kommunikationsvägarna och stödet i organisationen ser ut”, skriver de i handlingsplanen.

Öppenhet och dialog

Många av punkterna i handlingsplanen handlar om att skapa öppenhet och dialog. Det är den bästa boten mot otillåten påverkan, och grunden till att skapa en bra organisationskultur, säger Catharina Lindstedt.

– Genom att börja prata om det här ser vi att vi är många fler än påverkarna. Då blir det inte så läskigt.

Nu börjar arbetet med att implementera åtgärderna ute i förvaltningarna. Men man har redan tidigare kommit igång med vissa åtgärder, som att man har lagt in en modul om otillåten påverkan i stadens arbetsmiljöutbildning.

– Vi måste finnas där för de som är ute i kommunen och arbetar. Alla ska kunna vara trygga på jobbet. Det här är ett otroligt viktigt arbete.

Otillåten påverkan och tystnadskultur

Otillåten påverkan är trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att påverka myndighetsutövning.

Tystnadskultur är att inte anmäla – antingen det som man själv utsätts för eller det som man bevittnar.

Nu sätter Göteborgs stad ner foten mot bägge.

I den här artikeln kan du läsa om det kommunala Bostadsbolaget, som redan har kommit en bra bit på vägen i detta arbete.

Faktaruta: Insatserna i handlingsplanen

De 14 insatserna är indelade under tre olika fokusområden. Här är ett par punkter från varje område:

Ökad tydlighet och struktur

  • En metodhandbok har tagits fram. I den finns tydliga exempel på hur förvaltningar och bolag bör arbeta för att motverka otillåten påverkan, och som utgångspunkt handlar det om att det är nödvändigt att verksamheter identifierar risker för otillåten påverkan.
  • Ett processtöd skapas, för att göra det lättare att anmäla incidenter i incidentrapporteringssystemet. Stödet visar tydligt vilka steg som krävs i en anmälningsprocess och gör det enkelt för användare att få den kunskap som krävs för att gå vidare.
  • Ett motsvarande stöd skapas också för polisanmälan, och då i samarbete med polisen.
  • Det pågår en översyn av stadens övergripande styrande dokument som rör frågor om mutor, jäv, bisyssla, representation och gåvor.
  • Samtliga nämnder och bolag ansvarar för att inrätta en funktion för visselblåsartips. Kommunstyrelsen ansvarar för att tillgängliggöra utbildning och löpande stöd för detta.

Ökad kompetens

  • Staden har infört en modul om otillåten påverkan i den grundläggande arbetsmiljöutbildningen för stadens chefer, HR och skyddsombud.
  • Staden erbjuder också flera förvaltningar att under ett års tid få tillgång till en interaktiv webbutbildning som handlar om att bemöta hot och våld.
  • Under våren 2022 pågår pilotutbildningar om organiserad brottslighet för utvalda och relevanta personalgrupper i staden.

Stärkt ledarskap och organisationskultur

  • Ett övergripande arbete med att stärka den gemensamma organisationskulturen i Göteborgs Stad har påbörjats. Arbetet påbörjas på högsta ledningsnivå och involverar även introduktions- och utbildningsinsatser.
  • Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet ska implementeras som gemensam metod och rekommenderas för stadens förvaltningar och bolag i deras arbete med att stärka chefers organisatoriska förutsättningar. Dessutom ska utbildning av processledare och stöd till dessa att processleda Chefoskopet erbjudas.

Text: Anna Wettergård