Ta hjälp av statistiken för en jämställd arbetsmiljö

20 november 2023 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

16 länsstyrelser har tagit fram en ny rapport.

Den innehåller statistik för tio olika arbetsvillkor i 240 kommuner och regioner.

Den mest kvinnodominerade yrkesgruppen jämförs med den mest mansdominerade yrkesgruppen – i varje kommun och region.

Oftast är det vård och omsorg som ställs mot teknik.

Rapporten visar på flera skillnader.

För att komma tillrätta med detta behövs ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet, menar forskaren Karin Sjöberg Forssberg.

Först när man ser skillnaderna kan man göra något åt dem.

 

 

en hemtjänstmedarbetare och en äldre dam vid ett köksbord. De tittar på medicin
Med genusglasögon i arbetsmiljöarbetet kan man upptäcka ojämlika villkor mellan till exempel hemtjänst och teknisk förvaltning. Det framkom på ett webbinarium nyligen.

Foto: Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

16 länsstyrelser har tagit fram en ny rapport.

Den innehåller statistik för tio olika arbetsvillkor i 240 kommuner och regioner.

Den mest kvinnodominerade yrkesgruppen jämförs med den mest mansdominerade yrkesgruppen – i varje kommun och region.

Oftast är det vård och omsorg som ställs mot teknik.

Rapporten visar på flera skillnader.

För att komma tillrätta med detta behövs ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet, menar forskaren Karin Sjöberg Forssberg.

Först när man ser skillnaderna kan man göra något åt dem.

 

 

Att arbetsvillkoren skiljer sig åt i mans- och kvinnodominerade yrken är inget nytt. Bilden bekräftas i en ny rapport från 16 länsstyrelser, som visar statistik för kommuner och regioner. För att skapa en mer jämställd arbetsmiljö behöver vi ta på genusglasögonen, menar forskaren Karin Sjöberg Forssberg.

Att kvinnor och män sällan har samma förutsättningar i arbetslivet är inget nytt.

I kvinnodominerade verksamheter erbjuds till exempel färre heltidstjänster, risken för ohälsa är högre och chefer ansvarar ofta för fler medarbetare.

Det har tidigare undersökningar visat.

Bilden bekräftas i en ny statistikrapport där 16 av landets 21 länsstyrelser tittat närmare på ett antal arbetsvillkor i 224 kommuner och 16 regioner.

– Syftet är att ge aktörer i kommuner och regioner stöd att kunna synliggöra jämställdhetsutmaningar och skapa underlag för dialog, säger Magdalena Zeijlon, jämställdhetsutvecklare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Ojämställda villkor

Statistiken som presenteras gäller de yrkeskategorier som lokalt har flest kvinnor, respektive män. Eftersom det är vanligast att kvinnor arbetar inom vård och omsorg och män med teknik är det oftast dessa två verksamheter som ställs mot varandra i rapporten.

Sifforna redovisas separat för varje kommun och region – men flera tydliga skillnader återkommer.

I de kvinnligt dominerade arbetsgrupperna är det vanligare med:

 • deltid
 • högre sjuktal
 • att cheferna har ansvar för betydligt fler medarbetare
 • kvälls och helgarbete
 • mindre möjlighet till flextid/förtroendearbetstid

Syftet är att ge aktörer i kommuner och regioner stöd att kunna synliggöra jämställdhetsutmaningar

Magdalena Zeijlon, länsstyrelsen Västra Götaland

Magdalena Zeijlon, jämställdhetsutvecklare

Att sjuktalen i verksamheterna som domineras av kvinnor är högre kan bero på att kvinnor i högre utsträckning arbetar med människor, något som tidigare forskning visat att det kan leda till mindre kontroll över arbetstiden och högre emotionell stress, säger Magdalena Zeijlon.

Att situationen för kvinnor och män på många punkter ser så olika ut bidrar både till att kvinnor får sämre ekonomi och hälsa, sammanfattar länsstyrelserna.

De pekar också på att det blir svårare att rekrytera personal till de kvinnodominerade verksamheterna så länge villkoren ser ut som de gör.

Jämställd arbetsmiljö med genusperspektiv

För att kunna förändra de ojämställda villkoren behövs ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet, menar Karin Sjöberg Forssberg, analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Inom ramen för sitt avhandlingsarbete vid KTH för några år sedan jämförde hon hemtjänst och teknisk förvaltning på plats i en kommun.

– Trots samma arbetsgivare var skillnaderna stora, berättar hon.

Hemtjänsten drog det kortaste strået både vad gällde resurser, arbetsutrustning och bemanning. Vikariefrågor tog mycket kraft – och ”osynligt” arbete utanför schemat förekom ofta. De hade varken tid att sitta ned tillsammans och analysera arbetsmiljön eller lära sig nya saker. De saknade dessutom till stor del modern teknik, som skulle kunna användas på en arbetsplatsträff till exempel.

I den tekniska förvaltningen däremot var budgeten tillräcklig, sjuktalen låga och de förekom nästan aldrig vikarier. Var någon sjuk kunde de andra täcka upp eller senarelägga arbetet. En grupp driftstekniker, som ingick i en av Karin Sjöberg Forssbergs studier, erbjöds också kontinuerlig kompetensutveckling – och hade höga krav på sig från chefen att vara uppdaterade på det senaste.

– Tid för gemensam analys och möjlighet till lärande är bärande delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med bristande arbetsvillkor och otillräckliga resurser blir det svårare, säger hon.

Könsnormer bakom problemen

I sin forskning såg Karin Sjöberg Forssberg också hur uppfattningar om hur kvinnor och män är – eller bör vara – påverkade.

I den tekniska förvaltningen fanns till exempel en machokultur som ledde till onödigt risktagande och en ovilja att be om hjälp. Det förekom också sexuella trakasserier.

Ett genusperspektiv kan bidra till ökad förståelse av bakomliggande orsaker till olika arbetsmiljöproblem

Karin Sjöberg Forssberg, Mynak

Karin Sjöberg Forssberg, forskare

I hemtjänsten kallade medarbetarna själva sin arbetsplatskultur för gnällig, men Karin Sjöberg Forssberg såg att det hade en organisatorisk bakgrund. När något snabbt behövde förändras (vilket hände ofta, t ex på grund av personalbrist) saknades tydliga rutiner för hur det skulle gå till. I stället ställdes olika åsikter mot varandra.

– Ett genusperspektiv kan bidra till ökad förståelse av bakomliggande orsaker till olika arbetsmiljöproblem, säger hon.

Förändringskompetens viktigt

När Karin Sjöberg Forssberg får frågan vad kommuner och regioner kan göra för att skapa likvärdiga förhållanden för kvinnor och män pekar hon uppåt i organisationen.

– Tillräckliga resurser är en grundförutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Men även när det finns är det inte säkert att det lyckas. Det behövs också en organisatorisk förändringskompetens på chefsnivå. Cheferna behöver få stöd i det, säger Karin Sjöberg Forssberg.

Hon understryker också hur viktigt det är att behandla arbetsmiljöfrågorna på den organisatoriska – inte individuella – nivån.

– Det gäller att få syn på de ojämställda villkoren för att kunna justera dem. Med genusglasögon går det att upptäcka vilka normer och värderingar som finns i organisationen. Även statistiken i länsstyrelsernas rapport kan användas för att synliggöra skillnaderna.

Läs mer om Karin Sjöberg Forsbergs forskning: Bra arbetsmiljö är en jämställdhetsfråga
Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete: Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Fotnot: Artikeln bygger på webbinariet Arbetsvillkor och arbetsmiljö – en fråga om ekonomisk jämställdhet, anordnat av Länsstyrelsen i Västra Götaland 16 november.

3 skillnader som påverkar jämställdheten

 1. Deltid är vanligare i kvinnodominerade yrkesgrupper, vilket får konsekvenser för ekonomisk jämställdhet och fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete.
 2. Sjukfrånvaro är ofta högre i kvinnodominerade yrkesgrupper, vilket kan bero på bristande jämställdhet både när det gäller arbetsmiljö och obetalt hem- och omsorgsarbete.
 3. Antalet medarbetare per chef är ofta högre i kvinnodominerade yrkesgrupper, trots att de emotionella kraven där kan vara högre och förutsägbarheten lägre jämfört med i mansdominerade yrkesgrupper.

Källa: Ny rapport från 16 länsstyrelser. 

Hur ser det ut i din kommun?

Jämför hur det ser ut i den mest mansdominerade och den mest kvinnodominerade yrkesgruppen i din kommun!

Se statistik för bland annat:

 • Heltid/deltid
 • Sjukfrånvaro och långtidssjukskrivningar
 • Friskvårdsbidrag
 • Antal medarbetare per chef
 • Flextid, förtroendetid, delade turer
 • Personalomsättning

Läs även en kort sammanfattning av hur det ser ut på länsnivå i jämförelse med vad tidigare forskning visat.

Allt detta hittar du i rapporten: Hur jämställda är arbetsvillkoren i kommuner och regioner? En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken som täcker 240 kommuner och regioner i 16 av Sveriges 21 län.

Rapporten finns även i en upplaga för varje län. Sök på din länsstyrelses hemsida!

Ta på genusglasögonen i arbetsmiljöarbetet!

Hur fördelas arbetsuppgifter och resurser mellan män och kvinnor i er organisation? Kan arbetsmiljön bli mer jämställd hos er?

Sätt på er genusglasögonen och använd Suntarbetslivs dialogstartare.

 • Se en kort film och läs lite om vad forskningen säger.
 • Starta dialogen om vilka frågor som är viktiga hos er.

Här hittar ni dialogstartaren om genusmedvetet arbetsmiljöarbete.

 

Glasögon

Mer kunskap om genus och arbetsmiljö

Här kan du lära mer om genusmedvetet arbetsmiljöarbete:

Text: Karin Backström
Kontakt: [email protected]