FORSKNING PÅ 5

Genusmedvetet arbetsmiljöarbete

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen 5 min

TANKEVÄCKARE

  • Upplever du att arbetsmiljön är lika bra för både kvinnor och män?
  • Har ni koll på både kvinnors och mäns risker i arbetsmiljön?
  • Behöver ni prata mer om kvinnors och mäns förutsättningar på jobbet?
Ett par svarta glasögon

Veta mera

Använd genusglasögon i arbetsmiljöarbetet

Identifiera förväntningar på män och kvinnor och vilka förutsättningar de har. Finns det skillnader? Diskutera vad som kan förbättras och få genuskoll på arbetsmiljöarbetet. Då får män och kvinnor mer lika förutsättningar att utvecklas och må bra på jobbet.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Arbeta genusmedvetet med arbetsmiljön
  • Utveckla rutiner för jämställd arbetsmiljö
  • Använd intern kompetens
  • Ta hjälp utifrån

Jämställda förutsättningar i kvinno- och manskodade verksamheter

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att utvecklas och må bra på jobbet. För att komma dit behöver organisationer se över om kvinnor och män finns på olika positioner och i olika verksamheter, och därefter ställa sig frågan om förutsättningarna att utföra arbetet är likvärdiga. Det behövs också en dialog på varje arbetsplats. Hur har vi det hos oss? Det är en bra början på ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete.

Det finns skillnader

Forskarna såg att det fanns skillnader mellan den manskodade verksamheten (teknisk förvaltning) och den kvinnokodade verksamheten (vård- och omsorgsförvaltning). Medarbetare i den manskodade verksamheten jobbade oftast två och två medan de i den kvinnokodade verksamheten ofta jobbade ensamma. Likaså hade de olika verksamheterna inte samma tid och möjligheter att ha arbetsplatsträffar, morgonmöten eller att avsluta dagen med en summering innan det var dags att gå hem. En annan skillnad var de arbetsverktyg man använde i arbetet. I den kvinnokodade verksamheten var arbetsverktygen äldre och mindre ergonomiska.

Gränssättning och resurser

En annan skillnad var att medarbetarna i den kvinnokodade verksamheten kände en stark lojalitet till både vårdtagare och arbetsgivare och tänjde på de egna gränserna. Inom den manligt kodade verksamheten var inte arbetet emotionellt belastande på samma sätt och det fanns tillräckliga resurser för att genomföra arbetsuppgifterna. Det var lättare att sätta gränser för arbetet och må bra. En viktig fråga i forskningsprojektet var om finansiella och materiella resurser fördelades jämställt. Det betyder att resurserna ska tilldelas utifrån arbetets karaktär och till arbetsuppgifterna samt bidra till en god och jämställd arbetsmiljö för alla.

Om forskningsprojektet

Annika Vänje, professor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna bedrev projektet ”Genusmedvetet arbetsmiljöarbete – lärande nätverk för kommunal sektor” vid KTH tillsammans med Karin Sjöberg Forssberg, som skrev sin doktorsavhandling i projektet. Arbetsmiljöverket och två kommuner var med i forskningen.

Forskningsrapport: Genusmedvetet arbetsmiljöarbete 

Doktorsavhandling: Systematiskt arbetsmiljöarbete i könade offentliga verksamheter

Dialog

Få genuskoll på arbetsmiljöarbetet – prata i grupp

Gruppaktivitet

  Tidsåtgång: Från 15 minuter

Börja med att titta på filmen. Välj de frågor som är viktiga hos er. Tänk på egen hand först och prata sen i mindre grupper. Summera tillsammans och bestäm nästa steg.

En dialog är en bra början. Kanske kan den leda till ett mer genusmedvetet arbetsmiljöarbete?

Fråga 1

Vilka tankar väcker filmen?

Fråga 2

Hur fördelas arbetsuppgifter och resurser mellan män och kvinnor?

Fråga 3

Hur värderar vi kvinnors och mäns insatser och erfarenheter?

Fråga 4

Hur kan vi förbättra arbetsmiljön så att den blir mer jämställd?