Genustänk i arbetsmiljöarbetet – så gör man

19 september 2017 Lästid: 4 min
närbild framifrån av leende annika vänje, med en ljus trappa i bakgrunden.
Annika Vänje leder ett forskningsprojekt där kvinno- och mansdominerade verksamheter i två kommuner ska kartlägga sin arbetsmiljö, och lära av varandra för att skapa en mer jämställd arbetsmiljö.

Foto: Åsa Hammar

Kan arbetsmiljöarbete handla om att skapa mer jämställda arbetsvillkor för kvinnor och män? Det kan det förstås, menar Annika Vänje, genus- och arbetsmiljöforskare. Hon leder ett projekt där forskarna ska ta reda på hur man kan leda och styra verksamheter för att skapa en god och jämställd arbetsmiljö.

– Vi vill stärka ett mer genusmedvetet arbetsmiljöarbete i kommunala verksamheter, för att få ner sjukskrivningarna i kvinnodominerade yrken, säger Annika Vänje, forskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

I ett nystartat forskningsprojekt deltar ledningspersoner från en hemtjänstverksamhet och en teknisk förvaltning, från två olika kommuner. I höst börjar de träffas i två nätverk, ett för varje kommun, för att diskutera och jämföra sina verksamheter ur ett arbetsmiljö- och genusperspektiv.

– Det handlar om att stötta chefer och arbetsmiljöansvariga till ett mer genusmedvetet tänk, så att de förstår vilken betydelse kön kan ha på arbetsplatsen, säger Annika Vänje.

Vill utveckla genusperspektivet

Det finns stora olikheter i arbetsvillkoren för kvinnodominerade och mansdominerade kommunala verksamheter. De anställda i kontaktyrken som hemtjänst eller förskola har ofta mindre resurser och mindre kontroll över sina arbetsuppgifter, än i till exempel teknisk verksamhet. Arbetsmiljöarbetet ligger också ofta efter i kontaktyrkena.

– Det är viktigt att de som sitter i beslutande positioner är medvetna om de här genusskillnaderna. Man behöver synliggöra vad det är som skapar dem, säger Annika Vänje.

Under nätverksträffarna är tanken att deltagarna ska identifiera dilemman och lära av varandra för att hitta vägar att göra något åt skillnaderna. Forskarna kommer att bidra med sin teoretiska kunskap.

– I praktiken ska vi identifiera och analysera problem tillsammans med deltagarna. Det vi hoppas att de ska få ut av det här är åtgärder för att utveckla ett systematiskt och genusmedvetet arbetsmiljöarbete.

Nätverken kommer också att träffas över kommungränserna för att jämföra sina erfarenheter. Till de träffarna kommer även personer från Arbetsmiljöverket att bjudas in.

– Jag tror det kommer att bli tydligt att det är lättare för de tekniska förvaltningarna att få resurser. Vi kommer att kunna identifiera skillnader mellan förvaltningar och lära av det.

Jämställdhet en vinst för alla

Hemtjänsten kan förstås vara motiverade att delta i ett sådant här projekt, där man jämför arbetsförhållanden med varandra. Men de tekniska förvaltningarna har också en del att vinna, menar Annika Vänje.

– Tidigare forskning visar att ju mer jämställd en arbetsplats är, desto bättre är hälsan för alla anställda. Alla har något att vinna på jämställdhet, säger hon.

Uppdrag för Arbetsmiljöverket

Utgångspunkten för projektet är Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö som pågick under åren 2011 till 2016, att kartlägga och skapa bättre arbetsvillkor för kvinnor. Arbetsmiljöverkets inspektörer genomförde flera tillsynsinsatser, och spred sin kunskap genom bland annat kunskapssammanställningar, filmer och seminarier.

En av insatserna gick ut på att inspektörerna besökte drygt 60 kommuner, jämförde arbetsförhållandena i hemtjänst och teknisk förvaltning, och stöttade kommunerna i hur de kunde förbättra arbetsförhållandena särskilt i de kvinnodominerade hemtjänstverksamheterna.

Trots att uppdraget Kvinnors arbetsmiljö var mycket omfattande och pågick i flera år visade en utvärdering år 2016 att sjuktalen snarare hade höjts i de kommuner som fått tillsyn. Uppdraget hade alltså inte haft någon effekt alls på sjuktalen bland de kommunanställda.

Annika Vänje skrev en av kunskapssammanställningarna, Under luppen. Den visade att det hittills har forskats väldigt lite om den fysiska arbetsmiljön och arbetsmiljöarbete ur ett genusperspektiv. Hennes projekt nu blir ett bidrag till den forskningen.

– Det är ganska nytt att forska om arbetsmiljöarbete ur ett genusperspektiv – men det är nödvändigt att skaffa kunskap för att kunna skapa en större jämställdhet på arbetsplatserna, säger Annika Vänje.

Läs mer om jämställdhet i arbetslivet på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Verktyg och stöd

Om forskningsprojektet

Projekt
Genusmedvetet arbetsmiljöarbete – lärande nätverk för kommunal sektor

Forskare
Annika Vänje, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Tid
2017 – 2020

Har du genuskoll? Sex frågor om din verksamhet som kan avgöra det. 

Så här kan du arbeta mer genusmedvetet med din arbetsmiljö

 1. Hur många män och kvinnor arbetar i organisationen?
 2. Vad arbetar de med? Finns det kvinno- och mansdominerade arbetsuppgifter?
 3. Finns det könsuppdelad statistik för:
  Deltidstjänster och tidsbegränsade tjänster
  Sjukskrivningar och anställda som slutar i förtid
  Fördelning på olika befattningar inom organisationen?
 4. Finns det skillnader i den känslomässiga belastningen i olika arbeten?
 5. Finns det skillnader mellan kvinno- och mansdominerade arbetsuppgifter vad gäller hur arbetsplatsen är fysiskt utformad och fysisk belastning?
  Finns det tillgång till resurser som lyftverktyg, skyddskläder, bilar eller annan utrustning
  Är verktyg och redskap, kläder etc. utformade efter alla kroppsstorlekar och olika behov?
 6. Finns det skillnader mellan kvinno- och mansdominerade verksamheter i hur arbetet är organiserat eller i arbetsvillkoren?
  Tjänstgöringsscheman eller sätt att räkna arbetstid, restid och jourtid
  Möjligheter till återhämtning, raster och stöd från medarbetare och chef
  Antal medarbetare per chef
  Inflytande och gehör för synpunkter och önskemål
  Möjligheter till vidareutbildning och vidareutveckling, karriärmöjligheter?

Källa: Genuskoll – en bättre arbetsmiljö för kvinnor och män. Arbetsmiljöverket

Ta på genusglasögonen i arbetsmiljöarbetet!

Hur fördelas arbetsuppgifter och resurser mellan män och kvinnor i er organisation? Kan arbetsmiljön bli mer jämställd hos er?

Sätt på er genusglasögonen och använd Suntarbetslivs dialogstartare.

 • Se en kort film och läs lite om vad forskningen säger.
 • Starta dialogen om vilka frågor som är viktiga hos er.

Här hittar ni dialogstartaren om genusmedvetet arbetsmiljöarbete.

 

Ett par svarta glasögonbågar.

Text: Åsa Hammar