Arbetsmiljöverket har gjort om sina föreskrifter

29 augusti 2023 Lästid: 8 min
Sammanfattning av artikeln

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, regler, för arbetsmiljön får en ny struktur. Den ska göra reglerna mer överskådliga och begripliga.

Det blir ett lättare språk och föreskrifterna digitaliseras också. Målet är att det blir lätt att söka i dem.

Nu finns det 67 föreskrifter. I den nya strukturen finns det 15 föreskrifter.

15 september 2023 beslutade Arbetsmiljöverkets generaldirektör om de nya reglerna. Men de börjar inte gälla förrän 1 januari 2025.

Från mitten av oktober 2023 finns de nya föreskrifterna att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Kock som pratar med arbetskamrat.
Den nya strukturen för Arbetsmiljöverkets föreskrifter är tänkt att göra det enklare för den med arbetsmiljöansvar att följa reglerna. Den börjar gälla första januari 2025.

Foto: Johner bildbyrå/Maskot

Sammanfattning av artikeln

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, regler, för arbetsmiljön får en ny struktur. Den ska göra reglerna mer överskådliga och begripliga.

Det blir ett lättare språk och föreskrifterna digitaliseras också. Målet är att det blir lätt att söka i dem.

Nu finns det 67 föreskrifter. I den nya strukturen finns det 15 föreskrifter.

15 september 2023 beslutade Arbetsmiljöverkets generaldirektör om de nya reglerna. Men de börjar inte gälla förrän 1 januari 2025.

Från mitten av oktober 2023 finns de nya föreskrifterna att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Arbetsmiljöverket har gjort om sina föreskrifter om arbetsmiljön. Målet är att göra reglerna lättare att förstå, och regelverket mer överskådligt. Många parter har varit inblandade i omgörningen. Här berättar några av dem hur det arbetet gått till.

En stor förändring av föreskrifterna är att antalet minskar från 67 till 15. I mitten av september 2023 fattade Arbetsmiljöverkets generaldirektör det formella beslutet om att de ska införas. De börjar gälla från årsskiftet 2025, men finns på Arbetsmiljöverkets hemsida för den som vill sätta sig in i dem i förväg.

Eva Nilsson är chefsjurist på Arbetsmiljöverket. Hon säger att det är hög tid för myndigheten att se över regelverket och göra dem mer tillgängliga och språkligt uppdaterade.

Vi har sorterat reglerna i en ny struktur och arbetat med att få till en gemensam systematik.

 

Eva Nilsson, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverkets chefsjurist Eva Nilsson

– Vi har sorterat reglerna i en ny struktur och arbetat med att få till en gemensam systematik så att man lättare ska känna igen sig och kunna ta till sig regelverket. Vi har även sett över språket för att få till en enhetlighet i hur vi uttrycker oss. Det är ett behov som funnits då de olika föreskrifterna kommit till under en lång tid, säger Eva Nilsson.

Samma krav kring ansvar ska gälla

Skyddsnivån är densamma, berättar hon. Det betyder att de förtydliganden och förändringar som görs inte är tänkta att förändra kring ansvar och krav.

Antalet föreskrifter minskar alltså från 67 till 15. De 67 föreskrifterna har kommit till under många år och det har såklart påverkat språkbruket. Den äldsta är mer än 40 år gammal, medan andra, som till exempel föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, kommit på senare år.

Det finns även exempel på så kallade dubbelregleringar, som enligt Arbetsmiljöverket behöver åtgärdas. Med det menas att det finns regler om en och samma sak på flera ställen i regelverket, vilket skapar rättsosäkerhet, berättar Eva Nilsson. Sånt tar Arbetsmiljöverket bort nu.

Minskar på de allmänna råden

De minskar även på de så kallade allmänna råden i föreskrifterna. En del av allmänna råden kommer i stället att finnas som vägledande material på Arbetsmiljöverkets hemsida. Det vägledande materialet kommer myndigheten att jobba vidare med fram till att föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2025 och även fortsätta att utveckla efter det.

Men redan i mitten av oktober 2023 kommer de förnyade föreskrifterna att finnas digitalt på Arbetsmiljöverkets hemsida att bekanta sig med även fast de då inte börjat gälla än.

Digitaliserar föreskrifterna

Föreskrifterna har hittills funnits i pappershäften och digitala dokument med orange omslag. Föreskrifterna fortsätter att finnas i form av pappershäften, men parallellt med regelförnyelsen digitaliseras de av Arbetsmiljöverket.

– Det gör vi för att det ska bli lätt att hitta, förstå och använda våra regler. Digitaliseringen innebär att det blir möjligt att söka i dem, hitta stödmaterial och spara länkar till delar som angår ens egen verksamhet, säger Eva Nilsson.

Det var 2016 som Arbetsmiljöverket startade arbetet med att förnya föreskrifterna. Från våren 2020 har det även engagerat många organisationer och myndigheter. Då skickades ett första förslag ut på remiss att tycka till om. Det var ungefär 1600 sidor för parterna att gå igenom och ta ställning till. Arbetsmiljöverket ska nämligen samråda med arbetsmarknadens parter när de tar fram nya föreskrifter.

De har också haft flera samråd i form av möten med arbetsmarknadens parter om innehållet. Då har Arbetsmiljöverket informerat om det pågående arbetet och parterna fått möjlighet att ge sina åsikter.

Fick över 5 000 synpunkter

Enligt Eva Nilsson har det har varit ett gigantiskt jobb för myndigheten att samla in och bearbeta alla de cirka 5 000 synpunkter som kom in.

– Vi har sett att de har varit väldigt seriösa i sina svar och det är vi tacksamma för. Det är mycket som har kunnat förbättras tack vare synpunkterna som lämnats. Allt har dock inte resulterat i ändringar. Men vi har värderat allt vi fått in och kommer att ha med det som återkopplats i det löpande arbetet med våra regler, säger Eva Nilsson.

Hon berättar att Arbetsmiljöverket framöver ska se över sina föreskrifter tätare och då involvera parterna mycket tidigare i processen.

– Det är viktigt för att försäkra oss om att vi har fungerade värdefulla regler framåt i tiden.

Dags att sätta sig in i förändringarna

Sveriges kommuner och regioner, SKR, är en av de arbetsgivarorganisationer som svarat på remissen och deltagit i samråden. Där finns utredaren Gunnar Sundqvist som är en av dem som gått på djupet med regelförnyelsen.

Enligt honom blev det en mycket stor arbetsuppgift att på mindre än ett år gå igenom textmassorna. Han hade hellre sett att Arbetsmiljöverket hade delat upp remissen bit för bit i stället för att som det blev nu, att ”få sluka hela elefanten i ett stycke” och det dessutom under pandemin.

Man ska inte vänta med att börja lära sig den nya strukturen och sätta sig in i förändringarna.

 

Gunnar Sundqvist, utredare på SKR.
Gunnar Sundqvist, SKR

 

Gunnar Sundqvist är försiktigt positiv till förändringarna.

– Vi har en from förhoppning om att det blir bra. Det är ganska lång tid kvar tills de börjar gälla men man ska inte vänta med att börja lära sig den nya strukturen och sätta sig in i förändringarna, säger Gunnar Sundqvist, SKR.

Han får frågan om vad regelförnyelsen kan innebära rent praktiskt för arbetsmiljöarbetet.

– Om det blir det lättare att förstå kan det bli ett litet lyft, men det återstår att se.

Han vill inte överdriva förändringens betydelse.

– Reglerna gäller som förut och intentionen är ju att de varken ska vara mer eller mindre skarpa, utan bara att de ska bli mer lättillgängliga. En god ambition är att föreskrifterna ska digitaliseras så att de lättare blir sökbara.

Men han förväntar sig att SKR kommer att få många frågor.

– SKR kommer att samverka med Arbetsmiljöverket för att ge riktad information, särskilt till kommunernas hr-funktioner och sedan får de informera vidare.

Kan underlätta för skyddsombud

För LO:s del var remissvaret om regelförnyelsen det största de lämnat någonsin. Det berättar Peter Larsson, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Kommunal.

Han var med och tog fram LO:s svar, ett jobb som bland annat gick ut på att granska hur formuleringarna i de gamla 67 föreskrifterna blev när de skrivits med ett ledigare språk i den nya strukturen. Detta för att se om något tappats bort eller kan tolkas på fel sätt när orden ändras. Som stöd för att hitta var det gamla finns i den nya strukturen hade Arbetsmiljöverket även tagit fram en hundra sidor lång så kallad paragrafnyckel.

Det är riktigt bra att föreskrifterna ska finnas i ett digitalt system som kan användas mobilt.

 

Peter Larsson, ombudsman på Kommunal
Peter Larsson

 

Peter Larsson har varit aktiv i arbetsmiljöarbetet under lång tid och även varit skyddsombud. För honom är förändringarna omtumlande.

– Det blir som att börja om från noll. Det man visste stod i en viss föreskrift finns inte längre på samma ställe och kanske inte heller med samma formulering.

– Nu gäller det för samverkansgrupper att ta sig tid att diskutera och lära sig hur föreskrifterna ser ut nu, säger Peter Larsson, Kommunal.

Trots en del kritik om att den nya strukturen till exempel kan göra det svårare för en arbetsgivare att hitta exakt vilka skyldigheter den har inom ett visst område, ser han även fördelar med förnyelsen:

– Det är riktigt bra att föreskrifterna ska finnas i ett digitalt system som kan användas mobilt. Det kan verkligen underlätta uppdraget för nya och gamla skyddsombud.

Så blir den nya strukturen

Den nya strukturen består av tre delar. Den som har arbetsmiljöansvar måste utöver det som gäller i första delen även ta reda på vad som gäller i del 2 och del 3.

Del 1
Grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar – systematiskt arbetsmiljöarbete
Grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar – planering och organisering
Byggarbetsmiljösamordning, planering och projektering – grundläggande skyldigheter
Produktföreskrifter

Del 2
Vanliga risker i arbetsmiljön
Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning
Utformning av arbetsplatser

Del 3
Specifika risker vid vissa typer av arbeten
Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön
Medicinska kontroller i arbetsmiljön

Källa: Rapport från Arbetsmiljöverket om remissen

Därför gör Arbetsmiljöverket om föreskrifterna

Regelverket ska bli mer överblickbart.
Ett sammanhållet regelverk ska göra det lättare att hitta rätt och att förstå vilka föreskrifter som gäller för ett arbete.

Regelverket ska bli lättare att förstå.
Både genom ett enklare och enhetligare språk på många ställen, men exempelvis också genom att det på många ställen blivit tydligare vem som är ansvarig för att reglerna följs.

Förnyelsen ingår i genomförandet av regeringens två arbetsmiljöstrategier:
”En arbetsmiljöstrategi för det nya arbetslivet 2016 – 2020” och ”En god arbetsmiljö för framtiden 2021 – 2025”.

Källa: Arbetsmiljöverket

Hitta rätt åtgärd i arbetsmiljöarbetet

Orange gubbe pekarHur ska man veta att man lägger tid och resurser på rätt saker i arbetsmiljöarbetet? Ta hjälp av Suntarbetslivs dialogstöd Hitta rätt åtgärd!

  • Börja med att undersöka och analysera.
  • Sätt ord på vilka utmaningar ni har, och välj rätt åtgärd utifrån det.
  • Dokumentera och följ upp.

I dialogstödet finns exempel på frågor ni kan utgå ifrån, och hur ni kan gå tillväga för att komma igång med arbetet.

Klicka här för att utforska dialogstödet Hitta rätt åtgärd

Anna Norrby
Text: Anna Norrby
Kontakt: [email protected]