Reglerna om OSA har gett ett gemensamt språk

16 januari 2023 Lästid: 3 min
Sammanfattning av artikeln

2016 kom nya regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Arbetsmiljöverket har nu gjort en utvärdering av dessa OSA-föreskrifter.

Utvärderingen visar att fack, arbetsgivare och andra har tagit till sig reglerna och de begrepp som används. Men många tycker det är svårt att få in reglerna i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Vård, skola och omsorg visar hög andel ohälsosam arbetsbelastning. Här behövs fler konkreta verktyg för hur arbetsplatserna kan jobba med arbetsbelastningen.

Två kvinnor samtalar.
Samspelet på arbetsplatsen är viktig. Arbetsmiljöverket har nu utvärderat de arbetsmiljöregler som kallas OSA-föreskrifter.

Foto: Pexels

Sammanfattning av artikeln

2016 kom nya regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Arbetsmiljöverket har nu gjort en utvärdering av dessa OSA-föreskrifter.

Utvärderingen visar att fack, arbetsgivare och andra har tagit till sig reglerna och de begrepp som används. Men många tycker det är svårt att få in reglerna i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Vård, skola och omsorg visar hög andel ohälsosam arbetsbelastning. Här behövs fler konkreta verktyg för hur arbetsplatserna kan jobba med arbetsbelastningen.

Från luddigt tal om stress till ett gemensamt språk om krav och resurser vid arbetsbelastning. Under drygt sex år med OSA-föreskrifter har begreppen satt sig. Det visar en utvärdering från Arbetsmiljöverket. Men det finns också utmaningar med föreskrifterna.

År 2016 kom nya krav på arbetsgivare att förebygga risker i arbetsmiljön. Det handlade om krav för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Föreskrifterna är unika i ett internationellt perspektiv och satte fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Arbetsmiljöverket har nu gjort en utvärdering av dessa OSA-föreskrifter. Fack- och arbetsgivarorganisationer, forskare, företagshälsovården och andra intressenter har berättat hur de tillämpar föreskrifterna och jobbar med OSA-frågor.

Svårt omsätta OSA-föreskrifter

– Utifrån det vi ser fungerar föreskrifterna i stort väldigt bra. Men det kan vara svårt att få in dem i det dagliga arbetsmiljöarbetet, säger arbetsmiljöexpert Ulrich Stoetzer på Arbetsmiljöverket.

Han berättar också att det varierar mellan och inom branscher hur långt man kommit. Många efterlyser mer stöd och verktyg, även branschspecifika, för hur man kan omsätta föreskrifterna i praktiken.

Föreskrifter som förebygger kränkningar

– Man talar också om att det är svårt att hantera kränkande särbehandling när den uppstår. Om något väl sker ger inte föreskrifterna direkt stöd förutom att det ska finnas rutiner för hur man ska fånga upp sådana händelser och förebygga ohälsa. Vi på Arbetsmiljöverket kanske kan bli tydligare med var gränserna för föreskrifterna går, säger Ulrich Stoetzer.

Kanske kommer vi ifrån det luddiga begreppet stress.

Porträtt på Ulrich Stoetzer, tema OSA-föreskrifter.

Ulrich Stoetzer, arbetsmiljöexpert

Föreskrifterna anger heller inte exakt vilka beteenden som är kränkande särbehandling – något som enligt utvärderingen försvårar det förebyggande arbetet. Både fack och arbetsgivare beskriver också att hantering av kränkande särbehandling försvåras av att annan lagstiftning, som diskrimineringslagen, kan gälla samtidigt.

Läs mer: Vad är kränkande särbehandling?

Begrepp som fått genomslag

Ett mål med föreskrifterna har varit att skapa ett gemensamt språk med begrepp som underlättar arbetet kring arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.  Utvärderingen visar att begreppen i föreskrifterna fått genomslag på arbetsplatser och i forskarvärlden.

– Det har landat väldigt bra och det ser vi som positivt. Man använder nu exempelvis begreppet arbetsbelastning. Kanske kommer vi ifrån det luddiga begreppet stress, menar Ulrich Stoetzer.

Verktyg för balans i arbetet

Branscher som visar hög andel av ohälsosam arbetsbelastning är framför allt hälso- och sjukvård, omsorg och även utbildning. Ulrich Stoetzer tror att det fortfarande krävs arbete med att ta fram konkreta verktyg för hur arbetsplatserna kan jobba med arbetsbelastningen. Forskningen tror han skulle kunna bidra ännu mer.

Senare under året publiceras andra delen av utvärderingen av Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrifter. Den kommer att handla om eventuella effekter som föreskrifterna haft på arbetsmarknaden och i samhället.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Visste du att...

…organisatorisk och social arbetsmiljö tidigare kallades psykosocial arbetsmiljö? Genom att flytta fokus från individen till organisationen och samspelet på arbetsplatsen kan man bättre komma åt orsakerna till stress och problem.

Kan du OSA-språket?

Alltid stressad / hinner inte / för mycket att göra – Arbetsbelastningen är för hög. Det behövs bättre balans mellan krav och resurser samt tid för återhämtning under arbetsdagen. Se över arbetsinnehåll.

Långa arbetsdagar / önskescheman / fritt arbete – Arbetstidens förläggning ska vara hälsosam. Återhämtningen mellan och under arbetspass är viktig. Tänk på risker med flexibla och gränslösa arbetstider.

Oschysst beteende / bara på skoj / känna sig utfryst – Kränkande särbehandling ska inte accepteras på arbetsplatsen. Prata om ert samtalsklimat och låt omtanke och stöd genomsyra arbetsklimatet. Mobbning är en allvarlig form av kränkande särbehandling.

Utvärdering av OSA-föreskrifter – några resultat

Positivt:

  • Begreppen i föreskrifterna har fått genomslag på arbetsplatser och i forskarvärlden.
  • Området har fått större tyngd.
  • Föreskrifterna framhåller organisatoriska i stället för individuella aspekter. Det är skillnad på att gå en stresskurs och att lyfta stressens orsaker i organisationen.
  • Föreskrifterna kopplar till systematiskt arbetsmiljöarbete, alltså undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.

Utmaningar:

  • Variation mellan olika branscher hur mycket man tillämpar föreskrifterna.
  • Olika branscher har kommit olika långt, även inom olika delar i samma organisation.
  • Svårt att översätta föreskrifterna till praktiskt arbetsmiljöarbete.
  • Svårt att hantera och reda ut kränkande särbehandling, som ligger nära diskrimineringslagens regler.

Stöd för att jobba med OSA-frågor

Hos Suntarbetsliv finns stöd och verktyg för att jobba med OSA. Här är ett urval:

Arbetsbelastning

Arbetstidens förläggning

Kränkande särbehandling

Här finns mer material om OSA!

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]