Äldreboenden under pandemin – så hade personalen det

11 april 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Under pandemin blev det mer att göra på många arbetsplatser. Personalen på äldreboenden hade det extra tufft.

Undersköterskorna fick bland annat svårare att trösta och ge närhet till de äldre, eftersom de måste hålla social distans.

Inför nya kriser behöver man bli bättre på att samordna all information som ska ut. Man behöver också se till att de äldre får socialt stöd av personalen. Det är en kunskap som inte värderas så högt idag.

Det här framgår av en ny rapport om äldreboenden i Stockholm under pandemin.

kvinna i vårdkläder med munskydd under hakan ser allvarlig ut
Pandemin satte hög press på personalen på äldreboenden - inte minst för att de fick svårt att använda sin sociala kompetens.

Foto: Istock Photo

Sammanfattning av artikeln

Under pandemin blev det mer att göra på många arbetsplatser. Personalen på äldreboenden hade det extra tufft.

Undersköterskorna fick bland annat svårare att trösta och ge närhet till de äldre, eftersom de måste hålla social distans.

Inför nya kriser behöver man bli bättre på att samordna all information som ska ut. Man behöver också se till att de äldre får socialt stöd av personalen. Det är en kunskap som inte värderas så högt idag.

Det här framgår av en ny rapport om äldreboenden i Stockholm under pandemin.

Sorg, rädsla och maktlöshet – så beskriver personalen på fyra äldreboenden i Stockholm hur de upplevde sin arbetssituation under pandemin. De får komma till tals i en ny rapport. Här finns mycket att lära inför framtida kriser av olika slag, menar forskarna bakom rapporten.

Personalen på äldreboenden var en av de yrkesgrupper som hade det tuffast under coronapandemin. När pandemin slog till i Sverige på våren 2020 visade det sig snabbt att viruset var särskilt farligt för äldre personer. Personalen på äldreboenden fick ett stort ansvar att skydda dem. Men de hade inte alltid kompetens och stöd för att hantera det.

Att det blev svårt berodde inte bara på den nya situationen, utan också på arbetssituationen för den här gruppen redan innan pandemin. Det menar forskarna och författarna till rapporten Covid-19 på äldreboenden – personalens erfarenheter, som ges ut av tankesmedjan SNS.

Forskarna har undersökt hur pandemin påverkade personalen på fyra äldreboenden i Stockholm. De har intervjuat undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer.

Svårt att inte kunna ge tröst och närhet

För undersköterskorna innebar den nya situationen mer arbete i form av nya arbetsuppgifter som smittspårning, mer städning och desinficering, mer kontakt med oroliga anhöriga, och att se till att de äldre höll social distans mellan varandra.

– Det blev också en hög emotionell belastning att möta sorg och död i så stor omfattning som det handlade om i början. Att inte kunna ge tröst och närhet till de äldre var något många vittnade om, sade Sara Erlandsson, en av rapportförfattarna, vid ett seminarium på SNS.Porträtt av Sara Erlandsson.

Det blev en hög emotionell belastning att möta sorg och död i så stor omfattning.

Sara Erlandsson, lektor vid Stockholms universitet

Att hålla isär de äldre från varandra och ibland behöva flytta på dem som var sjuka till särskilda avdelningar, var också en svår arbetsuppgift för personalen. Det krockade med socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

Större medicinskt ansvar

I Region Stockholm bestämdes att smittade från äldreboenden inte skulle skickas till sjukhus, utan stanna på sina boenden när de blev sjuka, så långt det gick. Läkarbesöken på boendena blev också färre, och inskränkte sig mest till telefonkontakt med sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna fick då ett större ansvar att göra medicinska bedömningar.

Sjuksköterskorna fick också ett ökat ansvar att utbilda undersköterskor om de utökade hygienrutiner som krävdes i den nya situationen. De basala hygienrutiner som borde vara självklara redan innan pandemin fungerade inte alltid heller. Så sjuksköterskorna fick utbilda undersköterskorna också i det.

Bemanningen tog mycket tid

För cheferna blev det i första skedet mycket jobb med att få fram skyddsutrustning som munskydd och visir. De fick så småningom också mycket arbete med att ta hand om all information som kom från olika myndigheter. Cheferna behövde sålla, sortera och anpassa informationen till personalen. En utmaning med det var att en hel del personal hade bristande språkkunskaper i svenska.

Petra Ulmanen, Stockholms universitet

Omsorgspersonalen behöver kunna möta de boendes sociala behov

Petra Ulmanen, lektor vid Stockholms universitet

Den stora sjukfrånvaron gjorde också att bemanning, nyanställning och introduktion tog mer tid än vanligt.

I rapporten har forskarna sammanfattat några saker de menar är viktigt att ta med sig framåt för arbetet på äldreboenden – både inför nya pandemier, andra typer av samhällskriser och inför vardagssituationer.

Mer samordnad information

Vid en samhällskris av något slag behöver myndigheter ta på sig uppgiften att samordna, sammanställa och anpassa viktig information till bland annat omsorgspersonal. Det behövs också en bra struktur för att snabbt kunna informera internt på äldreboendena.

Social kompetens

Under pandemin var det mycket fokus på medicinsk kompetens. Omsorgspersonalen behöver också kunna ge socialt stöd, både vid kriser och till vardags. Det behöver räknas som en särskild kompetens, menar rapportförfattarna.

– Omsorgspersonalen behöver kunna möta de boendes sociala behov, sade Petra Ulmanen, en annan av rapportförfattarna.

Bemanning

– Det behövs fler anställda i äldreomsorgen, och här behöver man göra krafttag, sade Petra Ulmanen.

Bemanning handlar också om en större andel tillsvidareanställningar, och om att säkerställa att de anställda har undersköterskekompetens och tillräckliga kunskaper i svenska språket.

Fler äldre inom snar framtid

De äldre blir en allt större andel av befolkningen i Sverige. Samtidigt har antalet platser på äldreboenden minskat med en fjärdedel sedan år 2000, enligt rapporten. Det innebär att de som hamnar på äldreboenden är mycket sjukare idag. Och det kommer att bli än tydligare inom en snar framtid, menade Petra Ulmanen.

– Vi har ett tidsfönster nu innan det smäller till, sade hon.

Om rapporten

Namn
Covid-19 på äldreboenden – personalens erfarenheter

Författare
Sara Erlandsson och Petra Ulmanen, lektorer i socialt arbete vid Stockholms universitet. Sara Wittzell, forskningsassistent.

Rapporten gavs ut av den oberoende tankesmedjan SNS i mars 2023.

Här kan du läsa mer och ladda ner rapporten

Stöd för rapportens slutsatser

Rapportförfattarna fick stöd i sina slutsatser av en panel med inbjudna gäster vid seminariet på SNS.

Äldreboendena fick ta en stor smäll under pandemin, menade Mats Melin, tidigare ordförande för regeringens coronakommission. En av åtgärderna han nu föreslog var färre medarbetare per chef på äldreboenden, för att skapa lugnare arbetsförhållanden för både chefer och personal.

Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal, höll också med beskrivningen av undersköterskornas situation under pandemin. Hon stödde den nya legitimationen för undersköterskor som kommer att börja gälla från sommaren 2023.

Också Andreas Koch, kommunikationsdirektör på omsorgsföretaget Attendo, höll med om beskrivningen.

– Antalet äldre ökar drastiskt och vi kommer att behöva fler äldreboenden i framtiden, sade han.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (m) nämnde det nationella kompetenscentrum för äldreomsorg som startar i Socialstyrelsens regi hösten 2023.

– Jag har stora förhoppningar om att de ska kunna stödja en stärkt kompetens inom äldreomsorg, sade hon.

Så kan ni kartlägga er arbetsmiljö

illustration för kartlägga - två personer håller i en karta tillsammansUndersök er arbetsmiljö gemensamt, med stöd av verktyget Vår arbetsmiljö. Det sker i tre enkla steg:

  1. Kartläggning av nuläget.
  2. Hjälp att prioritera.
  3. Resultat för att jobba vidare.

Verktyget

  • beaktar både risk- och friskfaktorer
  • kan göras på en arbetsplatsträff

Här hittar du verktyget Vår arbetsmiljö.

Text: Åsa Hammar
Kontakt: [email protected]