Sjuksköterskor behöver använda forskning i sitt arbete. Men det förutsätter att de får tid och utrymme för det. En ny studie visar att det finns ett samband mellan forskningsanvändning och en bra arbetsmiljö.

Foto: Maskot / TT

Tid att använda forskning ger mer trivsel

Sjuksköterskor som använder forskning i sitt arbete trivs bättre på jobbet än kollegor som inte gör det. Det visar Malin Karlberg Traav i sin doktorsavhandling.

Malin Karlberg Traav är programansvarig för sjuksköterskeutbildningen vid Örebro universitet. I juni 2020 lade hon fram sin doktorsavhandling, som handlar om evidensbaserad omvårdnad.

– Sjuksköterskeyrket är väldigt komplext, svårt och ansvarsfullt, säger Malin Karlberg Traav. Det är viktigt att sjuksköterskor kan ta till sig forskningsresultat och använda dem i arbetet.

Avhandlingen innehåller fyra studier, med olika perspektiv och metod. I en av dem tittade hon på kopplingen mellan sjuksköterskornas användning av forskning i det dagliga arbetet och deras uppfattning om arbetsmiljön.

Fick skatta hur mycket de använder forskning

I en enkät till 1 500 sjuksköterskor på ett universitetssjukhus fick de uppskatta hur mycket de använde forskning i sitt arbete. De skulle också skatta arbetsklimatet och ledarskapet på arbetsplatsen.

I resultaten syntes några tydliga skillnader. Sjuksköterskor som skattade sin forskningsanvändning som lägre bedömde också arbetsklimatet som sämre.

– De skattade arbetsklimatet lägre i dimensioner som hade att göra med hur mycket man diskuterade och hade högt i tak på jobbet, säger hon.

Kvinnliga sjuksköterskor svarade att de använde forskning i sitt arbete mer än manliga. De som hade högre akademisk utbildning beskrev att de använde forskning i större utsträckning.

Det var en relativt låg andel som svarade, men resultaten ligger i linje med vad tidigare forskning har visat, uppger Malin Karlberg Traav.

Kräver aktiva chefer

En annan studie syftade till att få en bild av chefens betydelse för hur sjuksköterskor använder forskning i arbetet. Därför intervjuade hon fyra fokusgrupper, där enhetschefer fick diskutera sitt ansvar för sjuksköterskornas möjlighet att arbeta evidensbaserat.

Samtalen mellan cheferna handlade mycket om tid, och om olika sätt att se på den begränsade tid som finns i verksamheten, berättar hon.

– Men det krävs också en aktiv insats, som kan vara svår att få till. Mellancheferna var många gånger klämda mellan påbud uppifrån och den dagliga verksamheten med att få ihop schemat, fundera över julbemanningen och så vidare.

Samtal i arbetsgruppen

I en annan studie intervjuade Malin Karlberg Traav sju sjuksköterskor, som arbetade på en liten enhet där det kliniska arbetet vilade på en uttalad omvårdnadsvetenskaplig teori. Det gav sjuksköterskorna en gemensam värdegrund i det dagliga arbetet. De beskrev att de hade en bra arbetsmiljö och var stolta över den vård de gav.

Deras chef såg till att de fick tid att reflektera tillsammans.

– Deras chef såg till att de fick tid att reflektera tillsammans. När det kom någon ny studie som var kopplad till den här teorin, satt de ner och pratade med varandra. De blev mer vana att läsa och diskutera forskningsresultat.

Sjuksköterskor behöver använda forskning i sitt arbete, sammanfattar Malin Karlberg Traav. Det förutsätter att arbetsmiljön stöttar dem i att vara goda forskningskonsumenter. Det är chefens uppgift att skapa det utrymme för reflektion som behövs.

Ansvaret är delat

Samtidigt går det inte att lägga allt ansvar på cheferna, betonar hon.

Den som utbildar sig till sjuksköterska blir en del av en profession. Med den professionella rollen följer ett eget ansvar. Det kan förväntas att sjuksköterskor håller sig uppdaterade om den viktigaste kunskapsutvecklingen inom området. Likaså att de tar upp i arbetsgruppen om de läst något intressant med koppling till vetenskapsområdet

– Då får chefen inte säga: Vi har inte tid. Det måste bli väl mottaget på arbetsplatsen, säger hon.

Text: Margareta Edling, 10 november 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Tryggare på jobbet med kollegial handledning

Kollegor som möts och reflekterar tillsammans, med stöd av en utbildad handledare. Det är Helsingborgs stads modell för att stötta personal i människonära yrken. Syftet är att främja det friska…

Så får ni bättre arbetsmiljö – 4 tips

Skyddsombudet och chefen har ett gemensamt uppdrag för att skapa en bra arbetsmiljö. Det handlar om allt som påverkar hur vi har det på jobbet, från lokaler till IT-stöd och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?