Bra arbetsmiljö kan förebygga självmord

27 november 2018 Lästid: 5 min
ett rött löv i motljus med mycket blått i luften runtomkring
Att motverka psykisk ohälsa ger både sociala och ekonomiska vinster. Men de flesta som mår så psykiskt dåligt att de funderar på att ta sitt liv, gör det av orsaker som ligger utanför arbetsplatsens kontroll.

Foto: Pixabay

Var sjätte svensk har det senaste året funderat på att ta livet av sig. En ny rapport undersöker kopplingen till yrke och hur arbetsplatsen kan förebygga självmord. Viktigast är att jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

2016 tog 1470 personer livet av sig i Sverige. Samma år var det drygt 7700 bekräftade självmordsförsök. Självmorden har minskat något under senare tid, men för ungdomar har de snarare ökat.

– Antingen vet vi inte vad vi ska göra eller så gör vi inte vad vi borde göra, säger Bengt Järvholm, professor vid Umeå universitet och vetenskaplig redaktör bakom rapporten.

Runt hälften av dem som tar livet av sig har en anställning. I vissa fall är kopplingen till jobbet så stark att sjukdomen som leder till självmord klassas som arbetsskada av Försäkringskassan. Men det sker bara i ett par fall per år. Och det är ovanligt att anhöriga får livränta från Pensionsmyndigheten. Varken Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller Arbetsmiljöverket för statistik där självmord finns med.

Vanligare bland lågutbildade

Man vet ganska lite både om kopplingen till arbetet och hur man kan motverka självmord i arbetslivet.

I en ny kunskapsöversikt har forskare undersökt detta. Den är gjord av Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet och betald av AFA Försäkring. I brist på svenska forskare har två australiensiska experter gått igenom forskningen inom området.

En koppling till yrke är ganska tydlig: Självmord är betydligt vanligare i yrken som inte kräver hög utbildning. Personer med enkla jobb har mer än dubbelt så hög självmordsrisk som personer med yrken som kräver hög utbildning. Man har tidigare pekat på att självmord är vanligare i typiskt manliga yrken — polis, jordbrukare med flera — och att förklaringen är att män oftare tar livet av sig. Men i vissa yrken är självmord och självmordsförsök vanligare för kvinnor.

Låg kontroll i arbetet ökar risken

Forskarna bakom rapporten pekar istället ut den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som orsaken till att det är betydligt fler självmord i vissa yrken. Riskfaktorerna för självmord är desamma som för depression och annan psykisk ohälsa: arbeten med höga krav och låg kontroll, brist på stöd samt osäker anställning. En studie på svenska läkare har visat att mobbning ökar självmordstankar och bra stöd minskar dem.

porträtt på Bengt Järvholm– Ska man jobba med något så är det nog de psykosociala faktorerna. Det är där som det finns starkast misstanke om ett samband, säger Bengt Järvholm.

I Sverige förekommer inte arbetsplatsinriktade åtgärder för att förhindra självmord men utomlands har ett antal sådana försök gjorts. Några av dem har utvärderats vetenskapligt. Ofta innehåller programmen någon dags utbildning i hur man kan känna igen dem som riskerar att försöka ta sitt liv, få träning i att bemöta dem och råd om hur man hjälper dem till vård.

Ett förebyggande program i Quebec i Kanada – som innehöll kort utbildning och kampanjer – minskade antalet självmord betydligt, från 30,5 till 6,4 fall per 100.000 invånare och år. Det totala antalet självmord är dock så få att det är svårt att dra bestämda slutsatser från sådana utvärderingar.

Utbildning kan ha effekt

Centrum för suicidprevention vid KI har tagit fram endagsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa. Den är tänkt att förebygga självmord genom att både chefer och arbetskamrater på en arbetsplats tidigt fångar upp dem som mår psykiskt dålig på en arbetsplats. De har också tagit fram en kort utbildning till allmänheten om att bemöta självmordsbenägna.

Merparten av alla självmord beror på sådant som ligger utanför arbetsplatsens kontroll: medfödd sårbarhet, missbruk, psykisk sjukdom med mera. Det som ger den största överrisken för självmord är tidigare självmordsförsök, följt av depression och personlighetsstörning. Bo Runeson, professor vid KI, betonar dock att personlighetsdrag som perfektionism och rädsla för misslyckande kan samverka med arbetssituationen när människor tar livet av sig.

– De ligger i allt vad de orkar för att nå framgång i sitt arbete. Självkänslan kan vara beroende av deras prestation, förklarar han.

Och även när självmord och självmordsförsök inte är kopplade till arbetssituationen så kan man betrakta problemet ungefär som man gör med alkoholmissbruk: något som arbetsgivaren kan ta ansvar för även om det inte beror på jobbet. Att motverka den psykiska ohälsa som nästan alltid föregår ett självmord för också med sig ekonomiska vinster.

– De försök som gjorts på arbetsplatser för att jobba med det här verkar väldigt nyttiga på flera sätt så jag hoppas att fler ska ta vid där, säger Bengt Järvholm.

Verktyg och stöd

Så kan arbetsplatsen förebygga självmord

  • Analysera risker på arbetsplatsen. Finns det risk för extrem stress, utbrändhet, traumatiserande upplevelser, fysiska skador eller psykosociala påfrestningar såsom mobbning? I så fall bör man arbeta systematiskt med att förebygga de riskfaktorerna.
  • Undanröj dödliga medel, till exempel höga höjder och farliga eller giftiga föremål. Om det finns tillgång till sådana medel på arbetsplatsen bör de begränsas i så hög utsträckning som möjligt.
  • Ha en välfungerande företagshälsovård där det finns hjälp och stöd för personer som har problem. Långvariga behandlingar kan vara nödvändiga. Använd metoder för att aktivt främja psykisk hälsa.
  • Utbilda hela eller delar av personalen (inklusive chefer) i att upptäcka tecken på psykisk ohälsa eller självmordsrisk och vad man kan göra för att hjälpa den som har sådana problem.

Källa: Sebastian Hökby, doktorand och forskningsassistent vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention

Råd och hjälp i akuta situationer

  • Självmordslinjen kan du som är nära någon som är självmordsbenägen eller själv mår dåligt chatta eller prata i telefon med utbildade volontärer alla dagar, tel. 90 101. Du kan också mejla frågor till dem.
  • Jourhavande medmänniska tel. 08-702 16 80, alla dagar 21–06.
  • Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du eller någon du känner har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner. 

Text: Michael Nyhaga