Porträtt av Mikael Forsman framför en vit vägg och tavla.

Mikael Forsman leder ett projekt där forskarna mäter både fysisk och mental belastning för anställda i hemtjänsten. Målet är att skapa riktlinjer och råd för en hållbar arbetsmiljö.

Foto: Adam Fredholm

Forskare mäter belastning hos hemtjänstens anställda

Hemtjänstens anställda arbetar ofta under stress. Nu ska forskare kartlägga deras fysiska och psykiska arbetsbelastning, och sambandet med deras hälsa. Målet är att utveckla riktlinjer för hur man kan organisera arbetet, så att det blir hållbart för de anställda.

– Det här är ett stort och ambitiöst projekt där vi ska mäta belastning på delvis nya sätt, säger Mikael Forsman, ansvarig för projektet.

Mikael Forsman och Ingela Målqvist, båda forskare vid Karolinska Institutet, kommer att undersöka den fysiska belastningen hos anställda i hemtjänsten. Till sin hjälp har de statistikern Andreas Lundin. En doktorand ska också knytas till gruppen. Forskningsprojektet har fått ekonomiskt stöd av arbetsmarknadens parter via AFA Försäkring.

Omkring 600 hemtjänstanställda hos två till fyra olika hemtjänstutförare kommer att få svara på en enkät med frågor om sina arbetsförhållanden. Bland dem kommer forskarna att fråga ett 60-tal personer om de vill delta i mätningar av puls, arbetsställningar och arbetsrörelser.

Mätinstrument lätt att sätta fast på kroppen

En del fakta om belastning kan man få fram genom att de medverkande själva skattar den i en enkät. Det kommer de 600 hemtjänstanställda att få göra här också. Men att enbart fråga någon hur fysiskt tungt ett arbete mäter bara upplevelsen av tyngden, inte den verkliga belastningen, poängterar Mikael Forsman.

– Det som är tungt tror man ofta att man gör mer av. Särskilt de som har lite ont i till exempel ryggen.

Mikael Forsman har tillsammans med andra forskare utvecklat ett mätinstrument, som använts i tidigare projekt med sophämtare, städare och hotellpersonal.

– Vi har tagit fram en metod med vars hjälp man mycket enkelt kan mäta arbetsställningar och rörelser. Instrumentet är litet, och lätt att tejpa fast på armar och rygg och ha på sig under en arbetsdag. Mätdata sparas i ett inbyggt usb-minne, säger han.

Genom att mäta under en hel arbetsdag får forskarna fram hur stor del av de anställdas arbetstid som de belastar kroppen på olika sätt. De kan också se möjligheten till vila och återhämtning under dagen.

Frågor om smärta via sms

Forskarna ska också ta reda på hur psykiskt belastande de hemtjänstanställda upplever sitt arbete. Där kommer de att i stora delar använda en enkät som Ingela Målqvist tidigare haft i en annan studie om hemtjänstens arbetsförhållanden.

Det handlar bland annat om hur stressade de anställda känner sig, om de har ont, hur stor kontroll de upplever att de har över sitt arbete, och om kraven stämmer med deras kompetens. Frågorna handlar också om hur de anställda upplever belastning i arbetet utifrån vilken typ av omsorg de ger brukarna, och hur mycket omsorg det gäller.

De som medverkar i mätningarna skall också få svara på frågor om de har ont, via sms en gång i månaden under ett års tid. Därefter ska de få svara på enkäten igen.

Viktigt organisera arbetet så anställda mår bra

Hela projektet ska mynna ut i riktlinjer för verksamhets- och arbetsmiljöansvariga inom hemtjänsten. Riktlinjerna kan komma att innehålla råd om:

  • Hur man kan begränsa den fysiska belastningen.
  • Hur man kan organisera arbetet så att den totala belastningen minskar och arbetet i hemtjänsten blir mer hållbart.

Mikael Forsman berättar att projektet redan har väckt viss uppmärksamhet bland ansvariga för hemtjänst, trots att forskarna inte börjat än.

– Vi får frågor hela tiden på konferenser och i liknande sammanhang. De som jobbar i den här branschen vet hur svårt det är att få och behålla arbetskraft, och att många anställda är sjukskrivna i perioder. Så både arbetsgivare och fack förstår hur viktigt det är att organisera arbetet så att de anställda mår bra och håller sig friska.

Text: Åsa Hammar, 09 februari 2016

Relaterade verktyg