Vitsen med arbetsmiljöutbildning för politiker

20 augusti 2019 Lästid: 8 min
En grupp människor sitter i en konferenslokal.
Nämndpolitikerna Simon Söderberg, Andreas Rudeström, Hanna Netterberg och Margit Kastberg drillas om arbetsmiljöansvaret.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Arbetsmiljöansvaret ligger på varje nämnd, och då är det viktigt att vi nämndpolitiker också får kunskap.
Orden kommer från Morgan Börjesson, som sitter i socialnämnden och är gruppledare för KD i Varbergs kommun.

Han är en av de politiker som deltar när Arbetsmiljöverket genomför en utbildningsinsats för förtroendevalda om deras arbetsmiljöansvar. Kommunens inbyggda företagshälsovård, Kommunhälsan, och HR-avdelningen ska också hålla ett pass.

Utbildningen äger rum i Folkets hus i centrala Varberg. En efter en kommer politikerna upp för trappan och bort till salen där solen kikar in. Någon har ryggsäcken slängd över axeln medan en annan håller portföljen prydligt i handen. De är nämndpolitiker, ledamöter i fullmäktige och från kommunstyrelsen. De flesta hälsar vant på varandra, eller nickar och dyker ned i mobilen över en snabb kopp kaffe.

Porträttbild på Morgan BörjessonMorgan Börjesson är först på plats. Han är ny som politiker i socialnämnden och sitter i flera andra nämnder, men på området arbetsmiljö är han däremot veteran. Han har arbetat som arbetsmiljöingenjör på Vattenfall i trettiofem år, varav många på kärnkraftverket Ringhals.  

– Socialnämnden har en utmaning med hög sjukfrånvaro hos vissa grupper i förvaltningen och vi behöver hitta orsakerna till att de inte mår bra.

Efter den här utbildningen hoppas han att de förtroendevalda börjar tänka mer riskförebyggande.

”Det talas väldigt lite om arbetsmiljön”

Andreas Rudeström (S) tillhör den yngre skaran. Till vardags är han undersköterska i Breared, på ett särskilt boende för demenssjuka som drivs privat. Han har varit facklig företrädare för Kommunal i tio år, och då varit både skyddsombud och huvudskyddsombud. 

Han berättar att Kommunal har en policy om att deras förtroendevalda inte får sitta i nämnder för arbetsplatser där Kommunal har medlemmar.  

Glad man.– Annars skulle det bli svårt. Jag vet att jag som politiker har arbetsgivaransvar. Fast jag är ju van vid att vara på den andra sidan och tjata på dem som har ansvaret för arbetsmiljön, säger Andreas Rudeström.

Men än så länge är hans erfarenhet som politiker begränsad.

Jag har märkt att det talas väldigt lite om arbetsmiljön på nämndmötena. Nu efter utbildningen hoppas jag på fler rapporter till nämnden.

Utbildningens upplägg är att Tommy Fahlander från Arbetsmiljöverket först ger en grund. Därefter kopplar arbetsmiljösamordnaren Pauline Georgy från Kommunhälsan och HR-strategen Marcus Vahlström på med lokala exempel från Varberg, och går igenom kommunens arbetsmiljöpolicy och målen i hälsostrategin.

Det är inget krav på att delta, men nämnderna har godkänt att de som deltar får arvode. Intresset har varit högt från nämndpolitikernas sida.

Kommunens mål är att nämnderna ska avsätta tid för att arbeta med arbetsmiljön, men också att de som sitter i nämnderna har den kunskap som krävs.

Arbetsmiljö – en fråga om jämställdhet

När Arbetsmiljöverkets Tommy Fahlander drar igång blir det tydligt att myndigheten har ett starkt jämställdhetsperspektiv i sin insats.

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Därför är arbetsmiljö en fråga om jämställdhet, och det är där ni kommer in, säger Tommy Fahlander till det 40-talet politiker som deltar.

Arbetsmiljöverket har tidigare gjort en tillsynsinsats där de jämförde förutsättningarna för bra arbetsmiljö i branscher där mest kvinnor arbetar och i branscher där mest män arbetar. Varberg var en av pilotkommunerna.

Då såg vi att villkoren inte är lika för kvinnor och män. Ohälsan är större i verksamheter där flest kvinnor arbetar. De är mer uppgiftsstyrda och schemalagda i tidsoptimeringssystem medan hamn, gata och park arbetar mer uppdragsstyrt. I mansdominerade verksamheter har medarbetarna större frihet styra sitt arbete.

Han påminner också om att cheferna i verksamheter där flest kvinnor arbetar har betydligt sämre förutsättningar att nå ut till sina medarbetare, bland annat eftersom de har betydligt fler medarbetare att ansvara för i jämförelse med till exempel den tekniska förvaltningen.

Medarbetare från Arbetsmiljöverket framför en powerpointbild med text om anmälda arbetssjukdomar.

Efter den inledande duvningen går han över till lagar och föreskrifter och berättar om hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till, och hur de som politiker ska göra.

De har ansvaret för arbetsmiljön. Men de kan fördela arbetsuppgifter om arbetsmiljön i ett formellt dokument som beskriver vad en tjänsteman, till exempel en chef, ska göra.

Det är också viktigt att den som får arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig får de resurser, kunskaper och befogenheter som behövs för att klara arbetsuppgiften, trummar Tommy Fahlander in.

– Finns ingen tydlig uppgiftsfördelning så åligger uppgiften huvudmannen, säger Tommy Fahlander.

Förena flera olika intressen

Dessutom finns det många lagar att hålla reda på. Hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen är några av dem.

– Ingen lag står över en annan när det gäller arbetsmiljö.

Arbetsgivaren ska i en konkret situation förena arbetstagarnas, elevernas, brukarnas, patienternas och klienternas intressen.

Ingen lag står över en annan när det gäller arbetsmiljö.

Den största utmaningen ligger i att hålla det systematiska arbetsmiljöarbetet levande, menar Tommy Fahlander.

– Titta över hur ni vill ha det i Varberg. Skapa en balans mellan krav och resurser och tänk på att arbetsmiljölagen inte godtar att inte vidta åtgärder på grund av dålig ekonomi. 

Sedan är det dags för arbetsmiljösamordnaren Pauline Georgy och HR-strategen Marcus Vahlström att ta över.

– Vi på HR och Kommunhälsan är ett stöd för er att lyckas i arbetsgivarrollen och med arbetsmiljöarbetet, säger Marcus Vahlström.  

Hålla koll på medarbetarenkäterna

Politikerna får fler tips på hur de kan få mer insyn i arbetsmiljön.

Ett tips är att hålla koll på medarbetarenkäten som ger en indikation, ett annat att vara på hugget och efterfråga information.

– Ställ frågan: Hur har vår nämnd organiserat arbetsmiljöarbetet?

De får också en tankeställare om vikten av att jobba för att skapa en arbetsmiljö som präglas av tillit. HR-strategen tror att kommunen har en underrapportering av tillbud, och arbetsskador verkar inte heller anmälas fullt ut.

Chefernas system kan ge en inblick

Arbetsmiljösamordnaren tar upp några viktiga källor som kan ge nämndpolitiker koll på arbetsmiljön inom sina förvaltningar.

Porträttbild på Pauline Georgy– Begär att få ta del av resultaten i medarbetarenkäten och av tillbuds- och arbetsskaderapporteringen, säger Pauline Georgy och nämner att chefernas system kan ge en inblick.

– Systemet för rehabärenden kan ge er i nämnden en uppfattning och riktning utan att några medarbetare lämnas ut.

Och vad tyckte undersköterskan Andreas Rudeström som sitter i byggnadsnämnden om dagen?

– Det var nyttigt att få arbetsgivarperspektivet! Kanske var det på en väl övergripande nivå, jag hade velat gå in ännu mer på hur vi ska göra rent konkret. Men nu vet jag att det finns riktlinjer och att vi måste arbeta aktivt och ställa frågor om arbetsmiljön till ansvariga chefer. 

Läs om Arbetsmiljöverkets insats: Nu ska politiker vässa sitt arbetsmiljöansvar

Politikernas arbetsmiljöansvar

  • Ge förutsättningar för arbetsmiljöarbetet
  • Se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheterna
  • Vara byggherre vid ny- och ombyggnationer
  • Vara yttersta arbetsgivarrepresentant för kommunen och regionen

SKRs skrift Så klarar du arbetsmiljöansvaret ger mer vägledning.

Fakta om utbildningen i Varberg

  • Arbetsmiljöverkets del ingår i myndighetens utbildningsinsats för förtroendevalda om deras arbetsmiljöansvar.
  • Kommunhälsans och HR-avdelningens del handlar om riktlinjer och mål samt ger lokala exempel.
  • Utbildningens längd är 2,5 timmar och politikerna fick välja mellan tre olika datum.

 

Stöd för att sätta arbetsmiljö på agendan

Kvinna i förgrunden. Två kollegor bakom vid ett bord.Suntarbetsliv har flera verktyg som hjälper styrande att bidra till verksamhetens fokus på arbetsmiljö. Ett snabbt och enkelt verktyg är Forskning på 5.

  • Se en kort film och läs lite om forskningen på området
  • Prata om hur det ser ut hos er
  • Se vad ni behöver jobba vidare med

Gå direkt till Forskning på 5 om styrelsens och politikers roll.

Läs gärna även avsnittet om Roller och ansvar i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Text: Anna Norrby