DIALOGSTARTARE

Styrelsen och politiker spelar roll för arbetsmiljön

Prata forskning på jobbet!

Tankeväckare

  • Har du en tydlig bild av ditt ansvar för arbetsmiljöarbetet?

  • Kan du påverka organisationens arbetsmiljöarbete?

  • Behöver ni prata om hur ni anger riktningen för arbetsmiljöarbetet?

Ordförandeklubba

Veta mera

Sätt arbetsmiljö på agendan

Använd proaktiva nyckeltal, ha ett öppet samtalsklimat och säkerställ att det finns kompetens inom arbetsmiljö. Så kan styrelsen och politiker bidra till verksamhetens fokus på arbetsmiljö.

Attraktiva arbetsgivare tar arbetsmiljöarbetet på allvar. Det blir lättare att rekrytera och behålla medarbetare när arbetsmiljön är god. Medarbetare mår bättre, och presterar också bättre. Här har styrelsen och politiker en viktig roll.

De som styr bidrar mycket till verksamhetens fokus på arbetsmiljö. Det som efterfrågas skickar signaler till chefer. Det kunde forskarna Ulrica von Thiele Schwarz och Caroline Lornudd vid Karolinska Institutet konstatera. Forskningen gjordes i privata bolag men kunskapen kan användas även av politiker i kommuner och regioner, och även av styrelser i kommunala företag och stiftelser. Ett sätt är att använda nyckeltal för det som ledningen vill se mer av. Om proaktiva nyckeltal används kommer organisationen fokusera på dem. Proaktiva nyckeltal kan handla om hälsa, trygghet, säkerhet, tid till lärande, tillräcklig tid att utföra sitt arbete eller återhämtning i arbetet.

För att de styrande ska kunna fatta kloka beslut och ge rimliga förutsättningar för verksamheterna i sitt uppdrag behöver de information. Det kan representanter från verksamheterna bidra med. Ett öppet samtalsklimat möjliggör detta.

Forskarna såg också att styrelser har olika drivkrafter i arbetet. En del drivs av att göra rätt utifrån lagen, agera när någon olycka i arbetsmiljön har hänt eller sjuktalen är höga. Medan andra drivs mer av att satsa på arbetsmiljöarbetet för att det är bra för affärerna, eller helt enkelt för att man ser sig ha en moralisk skyldighet att främja en god arbetsmiljö. Kompetens om arbetsmiljö bidrar till att frågan får större utrymme.

Aktivitet

Prata i grupp och utforska er roll i arbetsmiljöarbetet!

Titta på filmen om forskningen! Ta sedan hjälp av frågorna nedanför och reflektera i mindre grupper. Frågekorten är inställda på 5 minuter som sätter igång om man klickar på ”starta timer”. Nedräkningen för nästa fråga startas automatiskt. Men ta den tid som behövs, frågorna ligger kvar.

Fråga 1

Hur ser vi på vårt uppdrag att styra och leda för en god arbetsmiljö?

Fråga 2

Vad gör vi för att säkra tillräcklig kompetens i vår grupp för arbetsmiljöfrågorna?

Fråga 3
Hur hanterar vi signaler från organisationen som gäller arbetsmiljö?
Fråga 4
Hur hanterar vi resultatet av den årliga uppföljningen av SAM?

Jobba vidare

Håll dialogen igång!

Nu har ni lärt er mer om vilken viktig roll ni har för arbetsmiljöarbetet. Har ni identifierat områden ni behöver jobba vidare med?

Fler perspektiv på hur andra gör och tips på utbildning finns här nedanför. Längst ner på sidan hittar du också slutrapporten och idésamlingen från forskningen, samt fler frågor för dialog om ert arbetsmiljöansvar.