FORSKNING PÅ 5

Styrelsen och politiker spelar roll för arbetsmiljön

Starta dialogen på jobbet!
Se filmen 5 min

TANKEVÄCKARE

  • Har du en tydlig bild av ditt ansvar för arbetsmiljöarbetet?
  • Kan du påverka organisationens arbetsmiljöarbete?
  • Behöver ni prata om hur ni anger riktningen för arbetsmiljöarbetet?
Ordförandeklubba

Veta mera

Sätt arbetsmiljö på agendan

Använd proaktiva nyckeltal, ha ett öppet samtalsklimat och säkerställ att det finns kompetens inom arbetsmiljö. Så kan styrelsen och politiker bidra till verksamhetens fokus på arbetsmiljö. Det som efterfrågas från högsta ledningen påverkar verksamheternas agenda.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Säkra kompetens inom arbetsmiljö
  • Se över nyckeltal
  • Sätt arbetsmiljö på agendan
  • Ha ett öppet samtalsklimat

Styrelsen och politiker kan bidra till god arbetsmiljö

Attraktiva arbetsgivare tar arbetsmiljöarbetet på allvar. När arbetsmiljön är god mår och presterar medarbetare bättre, och det blir lättare att rekrytera och behålla medarbetare. De som styr bidrar mycket till verksamhetens fokus på arbetsmiljö. Det som efterfrågas skickar signaler till chefer. Här har styrelsen och politiker en viktig roll.

Fokusera arbetsmiljöarbetet med proaktiva nyckeltal

Använd proaktiva nyckeltal för det ledningen vill se mer av. Det gör att organisationen fokuserar på dem. Proaktiva nyckeltal kan handla om hälsa, trygghet, säkerhet, tid till lärande och tillräcklig tid att utföra sitt arbete eller återhämtning i arbetet.

Ett öppet samtalsklimat ger bättre beslutsunderlag

För att de styrande ska kunna fatta kloka beslut och ge rimliga förutsättningar för verksamheterna i sitt uppdrag behöver de information. Det kan representanter från verksamheterna bidra med. Ett öppet samtalsklimat underlättar.

Olika drivkrafter bakom arbetsmiljöarbetet

Forskarna såg att styrelsemedlemmar har olika drivkrafter i arbetet. En del drivs av att göra rätt utifrån lagen, agera när någon olycka i arbetsmiljön har hänt eller sjuktalen är höga. Andra drivs mer av att satsa på arbetsmiljöarbetet för att det är bra för affärerna, eller helt enkelt för att man ser sig ha en moralisk skyldighet att främja en god arbetsmiljö. Kompetens om arbetsmiljö bidrar till att frågan får större utrymme.

Om forskningsprojektet

Forskarna Ulrica von Thiele Schwarz och Caroline Lornudd vid Karolinska Institutet konstaterade i sin forskning ”Att styra med hållbarhet: Styrelsens påverkan på det hållbara arbetslivet” att de som styr bidrar mycket till verksamhetens fokus på arbetsmiljö. Forskningen gjordes i privata bolag men kunskapen kan användas även av politiker i kommuner och regioner, och även av styrelser i kommunala företag och stiftelser.

Forskningsrapport: Att styra mot hållbart arbetsliv

Dialog

Prata i grupp och utforska er roll i arbetsmiljöarbetet!

Gruppaktivitet

  Tidsåtgång: Från 15 minuter

Styrelser och politiker har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet genom att exempelvis bidra till mål och nyckeltal, och genom att ställa frågor. Helt enkelt sätta arbetsmiljö på agendan.

Börja med att titta på filmen. Välj de frågor som är viktiga hos er. Tänk på egen hand först och prata sen i mindre grupper. Summera tillsammans och bestäm nästa steg.

Fråga 1

Hur ser vi på vårt uppdrag att styra och leda för en god arbetsmiljö?

Fråga 2

Vad gör vi för att säkra tillräcklig kompetens i vår grupp för arbetsmiljöfrågorna?

Fråga 3

Hur hanterar vi signaler från organisationen som gäller arbetsmiljö?

Fråga 4

Hur hanterar vi resultatet av den årliga uppföljningen av SAM?