Arbetsmiljö - en del av det finaste uppdraget

6 februari 2018 Lästid: 4 min
Gruppbild på nio glada personer i medelåldern som står framför ett stort fönster. Personerna är politiker i Askersunds kommun och har gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildnng.
Kommunpolitikerna som vill skapa en bra arbetsmiljö. Övre rad från vänster: Ronny Larsson, Per Eriksson, Johan Calais, samt personalchef Göran Richter. Nedre rad: Tomas Vynge, Margareta Widell, Kenneth Johansson, Anne Helgesson, Siv Ahlstrand.

Foto: Åsa Hammar

Askersunds politiker månar om sina lärare, undersköterskor och socialsekreterare. Som kommunpolitiker har de ansvar för arbetsmiljön för kommunens anställda. Nu har de använt Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, för att lära sig mer om hur man kan skapa en bra arbetsmiljö.

– Vi är en politiskt styrd organisation. Därför är det viktigt att de förtroendevalda också är välutbildade inom arbetsmiljö, säger Göran Richter, personalchef i Askersunds kommun.

Det är en grå decembereftermiddag i Askersunds kommunhus. I Rådsalen har åtta kommunpolitiker samlats. Salen ligger i den äldre delen av huset och har högt i tak. På väggarna hänger porträtt av företrädesvis manliga föregångare inom Askersunds kommunpolitik, och en stor oljemålning med drottning Kristina som 1643 gav statsprivilegier till Askersund.

Det här är den fjärde och sista eftermiddagen i den utbildning om arbetsmiljö som kommunens personalchef Göran Richter har skräddarsytt för förtroendevalda i Askersunds kommun. Stämningen runt bordet är familjär, det märks att det här är en liten kommun där politikerna känner varandra ganska väl.

– Det här med arbetsmiljöansvar, det säger de inget om när de frågar om man vill gå med i politiken! skojar Johan Calais, ordförande i kultur- och tekniknämnden.

Själv tar han det på stort allvar, inte minst utifrån sin fackliga erfarenhet från arbetet på ett företag där han varit aktiv många år i Pappersarbetarförbundet.

Ordförande och vice ordförande

De flesta av de åtta är ordförande eller vice ordföranden i kommunens tre stora nämnder, socialnämnden, kultur- och tekniknämnden och barn- och ungdomsnämnden. Kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (s) är också på plats, liksom oppositionsrådet Caroline Dieker. Längst fram sitter Göran Richter.

Under 2017 höll han och ett par medarbetare i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommunen.

Det föll väl ut, och tanken väcktes om att även de förtroendevalda kunde behöva mer kunskap om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete. Han pratade med kommunstyrelsens ordförande om att göra en utbildning för politikerna med ett likartat innehåll.

– Vi visste att SKL (Sveriges kommuner och landsting) har ett utbildningspaket för förtroendevalda. Vi har använt SKLs utbildning som bas, och vävt in delar av Suntarbetslivs utbildning, berättar han.

Filmer från arbetsmiljöutbildning

Under den här sista träffen går han bland annat igenom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Först visar han två korta filmer om OSA, en från Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, och en från SKL.

Efter filmen lockar Göran Richter fram en diskussion om vad de här föreskrifterna kan betyda i praktiken. Hur undersöker man risker med hög arbetsbelastning i kommunens verksamheter? Vad finns det för regler och hur kan man tänka kring till exempel nattarbete och delade arbetspass? Och hur gör man för att förebygga och hantera kränkande särbehandling?

Fler chefer efter bemanningsanalys

Socialnämndens ordförande Siv Ahlstrand är väl insatt i vad OSA innebär i praktiken. Hon har tagit initiativ till en bemanningsanalys av kommunens äldreomsorg. En konsult har undersökt hur resurserna kan användas mest effektivt. Personalen har fått ge förslag, bland annat under sina arbetsplatsträffar.

– Våra medarbetare vet ju mycket väl själva vad som behöver göras, säger Siv Ahlstrand.

Nu har vi anställt fler chefer

I kartläggningen ingick också att jämföra bemanningen i Askersunds kommuns äldreomsorg med andra liknande kommuner.

– Det visade sig att vi hade tillräckligt med personal, men för få chefer. Så nu har vi anställt fler chefer, säger Siv Ahlstrand.

Gruppen diskuterar också bland annat hur man kan skapa en bättre kultur kring att anmäla tillbud med hjälp av det nyinrättade KIA-systemet, och kommer fram till att de olika nämnderna ska be att få årliga översikter av det systematiska arbetsmiljöarbetet i sina verksamheter.

Ta sitt uppdrag på allvar

Efter tre timmar inklusive fikapaus i det stora sammanträdesrummet är det dags att avsluta.

Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, är mycket nöjd med arbetsmiljöutbildningen.

– Det har varit fyra bra dagar. Vi kommer nog att känna oss tryggare med vårt arbetsmiljöansvar efter det här, säger han.

Det finns en rädsla hos politiker att gå in och styra sina verksamheter för mycket i detalj, menar han.

– Det har varit uppe på våra träffar här varje gång, att vår roll är inte så enkel.

Men man ska inte vara så rädd för att lägga sig i, tycker Per Eriksson.

– Man ska ta sitt uppdrag på allvar, oavsett om det handlar om kulturverksamhet, barnomsorg eller gator och underhåll. Ett politiskt uppdrag är det finaste man kan ha.

Det här är arbetsmiljöutbildningen

• Grundutbildning för chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete

• Framtagen gemensamt av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn

• Kvalitetssäkrad av experter och forskare

• Genomförs i grupp med hjälp av utbildningsmaterial som finns tillgängligt på suntarbetsliv.se

Läs mer om arbetsmiljöutbildningen.

Förtroendevalda har ett arbetsmiljöansvar

Du som förtroendevald är arbetsgivare och ansvarig för att de anställda i din organisation har en god arbetsmiljö

Utgångspunkten för en bra arbetsmiljö är det systematiska arbetsmiljöarbetet som enligt lag ska bedrivas i samverkan med medarbetare och skyddsombud.

Ditt uppdrag ger dig mandat och möjlighet att utveckla en arbetsgivarpolitik som bidrar både till en väl fungerande verksamhet och till attraktiva arbetsplatser.

Läs mer om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar i SKLs broschyr Så klarar du arbetsmiljöansvaret.

Ta del av SKLs utbildningspaket om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sätt arbetsmiljö på agendan

Leende kvinna i halvporträtt vänd mot kameran med två kollegor i bakgrunden.Hur kan de styrande bidra till verksamhetens fokus på arbetsmiljö? Använd Forskning på 5 – ett snabbt och enkelt verktyg.

  • Se en kort film och läs lite om forskningen på området
  • Prata om hur det ser ut hos er
  • Se vad ni behöver jobba vidare med

Gå direkt till Forskning på 5 om styrelsens och politikers roll.

Text: Åsa Hammar

Verktyg på samma tema

Utbildningar

Arbetsmiljöutbildningen

Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Anpassat för kommuner, regioner och kommunala företag.