Utveckla er verksamhet med Suntarbetslivs resursteam

29 oktober 2018 Lästid: 4 min
Gruppbild av medarbetarna i Suntarbetslivs Resursteam
Ta hjälp av Suntarbetslivs resursteam! Från vänster Klas Nordin, Charlotte Jonzon, Victoria Magnusson, Malin Berggren, Petra Bollvik, Ann-Charlotte Laurell, Ann-Sofie Karlsson och Charlotte Wiberg Wikholm.

Foto: Kristofer Samuelsson

Har ni många stressade medarbetare i er verksamhet? Stor omsättning på chefer? Eller dålig kommunikation i arbetsgruppen? Nu kan ni vända er till Suntarbetslivs resursteam – en grupp erfarna experter. De ger stöd i att utveckla verksamheten.

Suntarbetslivs resursteam ger stöd till kommuner och regioner som vill skapa en friskare organisation. Målet är att utveckla friska arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro.

I de flesta verksamheter i kommun- och regionsektorn finns mycket kunskap om hur man kan skapa en bättre arbetsmiljö.

– Men ibland behövs stöd utifrån med att analysera för att skapa förändring. Vi kan komma in utifrån och bidra med det, säger Ann-Sofie Karlsson, chef för den nya enheten på Suntarbetsliv.

Hjälps åt med analysen

Teamet som kommer ut för att stötta består i dagsläget av sex personer med olika professioner: psykolog, personalvetare, beteendevetare, personalvetare, folkhälsovetare och socionom. Det är personer med lång erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete på grupp- och organisationsnivå.

Vad kan det vara för hjälp man kan få av Suntarbetslivs resursteam då?

– Det kan handla om att få hjälp med att kartlägga och analysera sjukfrånvaron i organisationen, hur chefernas förutsättningar ser ut eller hur kommunikationen ser ut i organisationen. Vi hjälps åt med analysen och gör därefter en handlingsplan tillsammans, säger Ann-Sofie Karlsson.

Stödet kan gälla hela eller delar av en organisation. Det kan vara till exempel en förvaltning som söker, men också en vårdavdelning på ett sjukhus som kanske vill testa om det är något för resten av sjukhuset. Det är organisationens högsta ledning som ansöker om stödet tillsammans med samverkansgruppen, betonar Ann-Sofie Karlsson.

Åtta friskfaktorer

Suntarbetslivs resursteam utgår från åtta faktorer för friskare verksamheter, som är framtagna genom forskning. De handlar bland annat om närvarande ledarskap, ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är integrerat med verksamhetsutvecklingen, och om en god kommunikation mellan olika delar av organisationen. Läs mer om varje friskfaktor.

Mycket hjälp för att arbeta med de här frågorna finns i Suntarbetslivs verktyg, som också är utvecklade utifrån friskfaktorerna.  Några av verktygen är:

  • Chefoskopet för att kartlägga och utveckla chefers förutsättningar
  • Bättre Möten för att ge stöd i att förbättra kommunikationen.
  • OSA-kollen för att jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, till exempel genom övningar som passar för arbetsplatsträffar.

Andra verktyg och metoder kan förstås också komma ifråga.

– Det finns till exempel ett verktyg för att beräkna kostnaderna för sjukfrånvaron, och jämföra dem med vad det kan kosta att investera i arbetsmiljön för att få ner sjukfrånvaron. Det viktiga är att få till förbättringar som håller på lång sikt, säger Ann-Sofie Karlsson.

Stödet kostnadsfritt

Stödet som erbjuds är kostnadsfritt men kräver en egen insats i form av personal som avsätter tid för att arbeta med verksamhetsutvecklingen.

För den verksamhet som sedan själv vill gå vidare med större utvecklingsinsatser är det möjligt att söka ekonomiskt stöd för det hos Suntarbetslivs resursteam.

Suntarbetslivs resursteam startade i augusti 2018 och har redan besökt ett tiotal verksamheter.

– Nu har vi en kommun på gång som vi ska börja arbeta med. Den insatsen startar redan nu i höst, säger Ann-Sofie Karlsson.

Suntarbetslivs resursteam har kommit till på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn, och är ett av parternas åtaganden i deras avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

Parterna står bakom

Det finns stora vinster med att låta en grupp experter åka ut, även om man inte kan nå alla som behöver hjälp. Det menar Lenita Granlund, Kommunals representant i styrgruppen för Suntarbetslivs resursteam.

– Arbetet i de här verksamheterna kan bli modeller för hur man kan göra hos andra. Vi ser det här som en del i ett långsiktigt arbete för att sänka sjuktalen för våra medlemmar, säger hon.

Caroline Olsson, SKRs representant i styrgruppen för resursteamet, är också entusiastisk inför det nya resursteamet:

– Vi parter såg ett behov av att göra djupare analyser av den lokala sjukfrånvaron. Då kan man behöva hjälp utifrån för att se vad som kan ligga bakom, säger hon.

Det här är en äldre artikel. Suntarbetsliv erbjuder idag andra stöd för att jobba med friskfaktorer.

Här kan du utforska verktyget Friskfaktorlabbet.

Anmäl dig till Studio Friskfaktor.

Text: Åsa Hammar