Följ med Suntarbetslivs resursteam till Gnesta

26 februari 2019 Lästid: 5 min
Seabstian Söderström, HR-samordnare och Tatjana Mineur, HR-chef i Gnesta, sitter i en stentrappa i kommunhusmiljö.
På kommunhustrappan. Sebastian Eklöf, HR-samordnare, och Tatjana Mineur, HR-chef i Gnesta kommun, bjöd in Suntarbetslivs resursteam för att diskutera ett mer hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

Foto: Jessica Söderström

Hur kan man skapa ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete? Och hur gör man för att ringa in vilka områden som behöver utvecklas? Det kan Suntarbetslivs resursteam hjälpa till med. Följ med till Gnesta på ett inledande dialogmöte.

Gnesta kommunhus har anor från 1960-talet och fina tegelväggar inomhus. En trappa ner finns ett litet sammanträdesrum med fönster ut mot Torggatan. Runt ett u-format bord har samlats en grupp chefer, skyddsombud och HR-personer, en torsdag i februari.

De har mött upp för att få veta mer om vad Suntarbetslivs resursteam har att erbjuda. Cheferna och skyddsombuden kommer från socialförvaltningen, och från barn- och utbildningsförvaltningen.

– Det är främst inom de här förvaltningarna som vi har höga sjuktal, säger HR-samordnaren Sebastian Eklöf, som har bett resursteamet komma till Gnesta.

Projektorn surrar från sin ställning i taket. Ann-Sofie Karlsson och Victoria Magnusson från Suntarbetslivs resursteam visar presentationsbilder och berättar vilken sorts stöd de kan ge.

Erbjuder stöd till kommuner och regioner

Suntarbetslivs resursteam består av en grupp erfarna personer med kunskap inom bland annat verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och hälsovetenskap. De erbjuder stöd till kommuner och regioner för att jobba systematiskt med att skapa friska och attraktiva arbetsplatser – en slags hjälp till självhjälp. Det långsiktiga målet är en låg och stabil sjukfrånvaro.

– Vi arbetar främst med att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger Ann-Sofie Karlsson.

I sitt arbete utgår de från åtta friskfaktorer, som forskning visat behöver vara på plats för att skapa en frisk arbetsplats (se faktaruta). Victoria Magnusson presenterar friskfaktorerna för den lilla gruppen.

Allt det här vet ni egentligen redan.

Victoria Magnusson, Suntarbetslivs resursteam.– Allt det här vet ni ju egentligen redan, det är ingen rocket science.  Det ni behöver veta är: hur gör man för att nå dit? säger hon, och får medhållande nickningar av personerna runt bordet.

Man behöver också sätta mål och formulera vilket önskat tillstånd man vill nå, poängterar hon.

Workshoppar om friskfaktorerna

Om Gnestas kommunledning bestämmer sig för att ta hjälp av Suntarbetsliv går det till ungefär så här:

 • Ärendet behandlas i central samverkansgrupp.
 • Ett beslut tas i kommunledningsgrupp.
 • Kommunledningen gör en formell ansökan.

Därefter inleder Suntarbetslivs resursteam med workshops för att öka kunskapen om de åtta friskfaktorerna och skatta nuläget.

– På de träffarna vill vi gärna involvera representanter från så många olika nivåer i organisationen som möjligt, säger Victoria Magnusson.

Pratar om det som fungerar

Suntarbetslivs resursteam är ganska nystartat men har redan hunnit inleda sitt arbete i ett tiotal kommuner och regioner. Vilken friskfaktor man har vill fokusera på kan skilja sig åt. Arbetssättet har uppskattats mycket, konstaterar Ann-Sofie Karlsson.

– Det bästa betyget är att de vi träffat säger att det har varit givande diskussioner och är roligt! Friskfaktorerna handlar ju om det som fungerar, och det är skönt att få prata om det istället för det som inte fungerar, säger Victoria Magnusson.

Vill jobba hälsofrämjande

Om gruppen som samlats i Gnesta kommunhus idag skulle få bestämma, så skulle de nog ge grönt ljus direkt för Suntarbetslivs resursteam att komma och ge sitt stöd till Gnesta kommun.

Tre skyddsombud i Gnesta kommun. Annelie Svingdahl, LR, lena Åberg, Lärarförbundet, Åsa Ekgren, Kommunal.

Skyddsombud i Gnesta lyssnar på Victoria Magnusson från Suntarbetslivs resursteam. Från vänster Annelie Svingdahl, LR, Lena Åberg, Lärarförbundet, Åsa Ekgren, Kommunal. Foto: Åsa Hammar

I samtalet mellan chefer och skyddsombud talas det bland annat om sjukfrånvaro, behovet av kompetensutveckling och att skapa en mer professionell kultur bland både förtroendevalda och anställda. Trots att de som sitter där företräder olika intressen råder en tydlig samsyn om vilka problemen är.

– Det som slår mig när jag hör er, det är att de hälsofrämjande och förebyggande åtgärderna lätt hamnar på efterkälken. Där har vi ett jobb att göra som säkert skulle få en skjuts i rätt riktning med support från er, säger Sebastian Eklöf.

Tajmingen är bra för ett samarbete

Vissa verksamheter har mycket outbildad personal, konstaterar de. Men många har en fantastisk social kompetens och lång erfarenhet, menar Åsa Ekgren, som arbetar på ett äldreboende och är skyddsombud och fackligt ombud för Kommunal.

– Men det behövs ju också annan kunskap, säger hon.

Monica Gustavsson, chef för fem förskolor i kommunen, håller med.

– Har man inte rätt utbildning får man svårare att förstå sig på förändringar som kommer utifrån.

Men det händer också mycket i Gnesta kommun. Det byggs många nya bostäder och Gnesta har en hög inflyttning. I januari antog den nya kommunstyrelsen en framtidsplan med höga ambitioner att bland annat skapa en mer hållbar arbetsmiljö för de anställda.

– Organisationen är redo att satsa extra på arbetsmiljön för våra medarbetare. Så tajmingen är bra för ett samarbete med Suntarbetsliv! konstaterar HR-chefen Tatjana Mineur.

Det här är Suntarbetslivs resursteam

Suntarbetslivs resursteam

 • Vänder sig till verksamheter som har hög sjukfrånvaro och /eller arbetsmiljöproblem
 • Stödjer utvalda verksamheter i deras förändringsarbete
 • Är en del av parternas arbete för friskare arbetsplatser

De 8 friskfaktorerna

 1. Rättvis och transparent organisation
 2. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 3. Delaktighet och inflytande
 4. Kommunikation och återkoppling
 5. Prioritering av arbetsuppgifter
 6. Kompetensutveckling hela arbetslivet
 7. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
 8. Tidiga insatser och arbetsanpassning

Så här går det till att få stöd av Suntarbetslivs resursteam

 • Ni gör en intresseanmälan.
 • Suntarbetsliv kommer ut på ett inledande dialogmöte.
 • Beslut om att ansöka tas på högsta nivå i er organisation och er centrala samverkansgrupp.
 • Ni gör en formell ansökan.
 • Suntarbetsliv börjar med en eller flera workshoppar. Där ingår representanter för er högsta ledning.
 • Ni kartlägger er organisations behov av stöd med hjälp av friskfaktorerna.
 • Ni väljer vilka friskfaktorer ni vill jobba med, och vad ni vill uppnå.
 • Resursteamet kommer på besök regelbundet under ca ett halvår. Det kan handla om två – tre gånger per månad, då man håller workshoppar. Efter ytterligare något halvår sker en uppföljning för att se hur arbetet går.

Läs mer här om Suntarbetslivs resursteam.

Text: Åsa Hammar