Här ingår arbetsmiljön i verksamhetsplanen

28 februari 2020 Lästid: 9 min
Anna Jernberg, medarbetare, och Ann-Charlotte Andersson, chef, på Kontaktcenter i karlstad, sitter tillsammans vid ett arbetsbord.
Bra med mål för arbetsmiljön som hör ihop med verksamhetsutveckling. Det tycker Anna Jernberg och hennes chef Ann-Charlotte Andersson, på Kontaktcenter i Karlstad.

Foto: Lovisa Lagneryd / Karlstads kommun

I Karlstads kommun kopplar man ihop de anställdas arbetsmiljö med verksamhetsutveckling. Från och med år 2020 testar de på ett par arbetsplatser att sätta mål för friskfaktorer för de anställda, som en del av sina verksamhetsplaner.

De åtta friskfaktorerna är de faktorer som forskning visar behöver vara på plats i en organisation, för att hålla en låg sjukfrånvaro. De handlar bland annat om bra kommunikation och återkoppling, delaktighet och påverkan, och ett närvarande och engagerat ledarskap.  

I Karlstad kallar de dem för framgångsfaktorer. Där har kommunledningen nu bestämt att framgångsfaktorerna ska användas för att formulera mål i verksamhetsplanen, som ett sätt att checka av att kommunen har både en bra arbetsmiljö och verksamhet.  

Modellen kommer under år 2020 att testas alla verksamheter som hör till kommunledningskontoret. Året därpå är tanken att det efter en utvärdering ska användas av alla kommunens verksamheter.  

Ser det som verksamhetsutveckling

Bra arbetsmiljö och kvalitet på kommunens tjänster hänger ihop. Utan en bra arbetsmiljö blir det svårt att erbjuda bra skolor, hemtjänst och andra kommunala tjänster, menar Caroline Kullberg, HR-strateg, som tagit initiativ till modellen.  

Porträtt på Caroline Kullberg.– Vi ser det här som verksamhetsutveckling. Om alla får bra förutsättningar att göra sitt jobb kan vi leverera hög kvalitet till medborgarna, säger hon. 

Caroline Kullberg och hennes kollegor på kommunens arbetsgivaravdelning har tagit fram ett informationsmaterial om framgångsfaktorerna.  

Så här använder de framgångsfaktorerna:  

 • Med informationsmaterialet som grund har var och en av kommunens verksamheter ett möte, till exempel en arbetsplatsträff eller en planeringsdag.  
 • Där väljer de ut ett par av framgångsfaktorerna, sätter mål för de anställdas arbetsmiljö utifrån dem, och lägger in aktiviteter för det i verksamhetsplanen.  

Tanken är att det ska ta högst en halv dag att arbeta med detta.  

Följa upp varje kvartal

Att jobba med verksamhetsplanen är något alla känner igen sig i och redan gör, menar Caroline Kullberg. 

– Vi vill stoppa in framgångsfaktorerna i den här befintliga processen. Då kan man följa upp dem vid kvartalsredovisningarna i april, augusti och december. På det här sättet kombinerar vi verksamhetsplanen med det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger hon.   

Om alla får bra förutsättningar att göra sitt jobb kan vi leverera hög kvalitet till medborgarna.

Det här blir också ett sätt att arbeta främjande med arbetsmiljön, och att sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) – något som alla arbetsgivare är skyldiga att göra sedan 2016.  

– Vi har pratat mycket om hur vi ska få till OSA-målen. Vilken nivå ska de ligga på? Hur gör man för att formulera dem? Framgångsfaktorerna blir ett naturligt sätt att arbeta med dem, säger Caroline Kullberg.  

Inspirationen kommer från Suntarbetslivs resursteam, som har varit i Karlstad och stöttat HR och ett par kommunala verksamheter utifrån just friskfaktorerna. Victoria Magnusson från resursteamet var ansvarig för insatsen där.  

– Friskfaktorerna är bra att arbeta med eftersom man fokuserar på att stärka det som är friskt och redan fungerar i en organisation – att se och identifiera vad som redan görs och vad som ytterligare behöver göras.  I Karlstad gör de nu dessutom tydligt att friskfaktorerna bidrar till att nå verksamhetsmålen. Det ska bli jättespännande att följa deras arbete, säger hon.

Kontaktcenter testade modellen

En av de första att använda sig av den här modellen är kommunens Kontaktcenter.  

– Jättebra och användbart, tycker Ann-Charlotte Andersson, en av tre chefer där.  

Kontaktcenter svarar på frågor, ger service och information till kommunens medborgare och andra. De har bland annat hand om telefonväxeln, står i Bibliotekshusets reception och guidar skolklasser och andra i ett särskilt Karlstadsrum.  

Jättebra och användbart.

Omkring 35 anställda håller den här servicen igång, varje vardag mellan 8 och 17. En gång om året har de en hel planeringsdag tillsammans. Hösten 2019 använde de sig av framgångsfaktorerna som utgångspunkt för verksamhetsplanen. De jobbade med två av dem: delaktighet och påverkan, och kommunikation och återkoppling.  

Mycket fungerar redan bra på Kontaktcenter. Så en stor del av mötet om framgångsfaktorerna kom att handla om hur de skulle bibehålla och utveckla det, berättar Ann-Charlotte Andersson.  

En sak som medarbetarna ville förbättra var möjligheten att få sina scheman digitalt så att de går att se även i mobilen. Det önskemålet är nu med i verksamhetsplanen, och ett arbete har startat tillsammans med kommunens IT-avdelning.  

Bra att reflektera tillsammans

– Det känns bra att så mycket redan fungerar. Men det är ändå viktigt att ha den här dialogen, säger Ann-Charlotte Andersson. 

Också Anna Jernberg, anställd på Kontaktcenter sedan starten för fem år sedan, uppskattade workshopen om framgångsfaktorer. Det var inte minst bra att se hur mycket som redan bidrar till trivseln, menar hon. 

– De saker vi pratade om var egentligen inget nytt. Men det är alltid bra att få sitta ner och reflektera kring hur vi har det tillsammans, och friskfaktorerna var en bra utgångspunkt för det, säger hon.

Suntarbetsliv har upphört med stödet från Resursteamet. Vi erbjuder idag andra stöd för att jobba med friskfaktorer – läs mer i faktarutor intill artikeln.

Lär dig mer om ett främjande arbetssätt och friskfaktorer!

Anmäl dig till Studio Friskfaktor hos Suntarbetsliv – en digital programserie som ger inspiration för att stärka friskfaktorer hos er!

Programserien

 • Ger er mer kunskap om friskfaktorer
 • Inspirerar till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR i kommuner, regioner och kommunala företag.

Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Titta gärna tillsammans i samverkansgruppen eller skyddskommittén.

Anmäl till här till Studio Friskfaktor!

Här kan du också undersöka Suntabetslivs stöd Friskfaktorlabbet.

Så här gör de i Karlstad

I Karlstad använder arbetsplatserna framgångsfaktorer för sitt arbetsmiljöarbete. 

Kommunens arbetsgivaravdelning har tagit fram ett informationsmaterial om framgångsfaktorerna.  

Med informationsmaterialet som grund har var och en av kommunens verksamheter ett möte, till exempel en arbetsplatsträff eller en planeringsdag.  

Där väljer de ut ett par av framgångsfaktorerna, sätter mål för de anställdas arbetsmiljö utifrån dem, och lägga in aktiviteter för det i verksamhetsplanen. 

Chef eller någon från HR leder workshopen. För den som leder workshopen finns ett stödmaterial i form av en presentation, talarmanus, steg för steg instruktioner för hur man tar fram sina mål och aktiviteter, samt mallar.  

Arbetet tar två till tre timmar att genomföra. 

Målen följs upp varje kvartal tillsammans med andra punkter i verksamhetsplanen 

 Informationsmaterialet om framgångsfaktorerna bygger på det arbete som Suntarbetslivs resursteam genomförde med hjälp av friskfaktorerna, i Karlstad under år 2019.  

Det här är de 8 friskfaktorerna / framgångsfaktorerna

 • Rättvis och transparent organisation
 • Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 • Delaktighet och inflytande
 • Kommunikation och återkoppling
 • Prioritering av arbetsuppgifter
 • Kompetensutveckling hela arbetslivet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
 • Tidiga insatser och arbetsanpassning

Se en kort film om friskfaktorerna med professor Eva Vingård.

Text: Åsa Hammar