Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

18 januari 2022 Lästid: 7 min
Två leende kvinnor står utomhus i snölandskap.
Öppnare dialog med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Nu strävar de mot samma mål, tycker verksamhetschefen Therese Wallin och skyddsombudet Sylvia Hahlin i Dorotea kommun.

Foto: Johan Gunseus

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta i landet. Atmosfären var inte den bästa för chefer och medarbetare i Dorotea kommun för fyra år sedan. Men vindarna har vänt:

– Vi bestämde oss för att prova Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i samband med att vi tecknade ett lokalt samverkansavtal 2019. Utbildningen gav lust att ta tag i frågorna.

Porträtt Olivia Östman.

Det berättar Olivia Östman, hr-chef som tillsammans med hr-strategen Ingela Lindberg ledde utbildningen.

Trots de senaste två årens pandemi har sjukskrivningarna fortsatt att minska, från 9,5 procent 2017 till strax över 7 procent 2021.

Praktiskt inriktad arbetsmiljöutbildning

Dorotea är en liten kommun, och då arbetsmiljöutbildningen genomfördes förvaltningsvis blev grupperna små. Totalt har 20 chefer och 22 skyddsombud i de tre förvaltningarna gått utbildningen.

– Det var intressant att se hur olika diskussionerna fördes i de olika förvaltningarna. Inom vård och stöd och i viss utsträckning skola var OSA viktigt. På den tekniska sidan var det mer fysisk och digital arbetsmiljö som diskuterades, berättar Olivia Östman.

Arbetsmiljöutbildningen är praktiskt inriktad, och följer arbetsgången i det systematiska arbetsmiljöarbetet: man undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp. Det sker i moduler som genomförs med en viss tid emellan, så att deltagande skyddsombud och chefer hinner applicera vad de lärt sig i den egna verksamheten.

Porträtt Ingela Lindberg.

–  Att de omedelbart fick omsätta teorin i praktik och att chef och skyddsombud gick tillsammans var viktigt. Arbetsmiljöarbetet kom verkligen igång, säger Ingela Lindberg.

Hittade snabbt utvecklingsområden

Deltagarna hittade redan tidigt under utbildningen utvecklingsområden i sina verksamheter, och så har det fortsatt.

–  Sedan vi genomförde utbildningen får vi fler förslag och frågor som bidrar till utveckling och förebyggande arbetsmiljöarbete. Den ökade kunskapen bidrar till att vi nu kan hantera och lösa frågor nära verksamheten, säger Olivia Östman.

Många chefsbyten tidigare

Therese Wallin är verksamhetschef på hemtjänsten. Hon klev fram som chef 2017, när det var som allra värst. Dorotea var inne på sin sjunde kommunchef på kort tid, och den stökiga ledningsorganisationen påverkade hela kommunen. Även hemtjänsten hade täta chefsbyten.

Porträtt Therese Wallin.

– Det var väldigt råddigt och oroligt i arbetsgruppen. Jag jobbade som samordnare då, före det var jag undersköterska. När jag fick erbjudandet att bli verksamhetschef förstod jag kanske inte hur tufft det skulle bli…

På hemtjänsten var Sylvia Hahlin sedan lång tid tillbaka skyddsombud och arbetsplatsombud, och i den oroliga situationen kände Therese Wallin att det fanns ett bra stöd hos skyddsombudet i arbetsmiljöfrågorna. Själv fick hon ingen utbildning vid tillträdet.

Första uppgiften gjorde skillnad

Men situationen var på många sätt ändå övermäktig och slutade med sjukskrivning. Hon var tillbaka till jobbet lagom för att delta när arbetsmiljöutbildningen drog igång i socialförvaltningen hösten 2019.

– Upplägget var väldigt bra! Vi kom till möten med lättarbetat material, och det var tydligt hur vi skulle använda vad vi lärde oss. Jag och Sylvia kunde applicera det direkt i verksamheten.

Det var tydligt hur vi skulle använda vad vi lärde oss

Redan den första uppgiften gjorde skillnad. På en arbetsplatsträff skulle de båda berätta om sin roll och sitt uppdrag.

– Det blev ett bra förtydligande både för arbetsgruppen och för oss. Fram till dess hade medarbetarna ibland gått genom Sylvia för enkla saker som egentligen inte handlade om arbetsmiljö. Numera kommer de istället direkt till mig med sådant.

Tillit och öppenhet

Som verksamhetschef känner hon sig numera trygg i sin roll.

– Jag tror att medarbetarna känner av det. Tillit är nyckelordet. Vi är öppna i våra relationer och vi kan prata med varandra ordentligt. Apt har blivit fantastiskt bra. Efter arbetsmiljöutbildningen delade jag gruppen i två, så att det skulle bli större utrymme för alla att våga ta för sig och prata.

Att chef och skyddsombud tillsammans har gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning innebär att de kan ta stöd av varandra i alla frågor. Vet inte den ena, så vet den andra. Framförallt vet de på vilka vägar de kan lösa sina problem.

– Vi vet också bättre var gränserna går för våra ansvar, det är jätteviktigt. Och vi blir bättre på att prata med varann. Vi kan jobba tillsammans för att hitta en väg framåt även när vi inte är överens.

Nya kontakter för skyddsombudet

Sylvia Hahlin instämmer.

–  Therese och jag har en bra dialog. Eftersom vi gått samma utbildning har vi samma mall att gå efter. Vi pratar samma språk, och vi strävar ju båda efter samma mål – att få en bra arbetsmiljö. Att vi inte alltid är eniga är normalt.

Själva utbildningen bröt den isolering hon själv ibland kunde känna. Var det bara på deras enhet de hade vissa problem, och vad vet egentligen de högre cheferna om hur de har det?

Porträtt Sylvia Hahlin.

–  Nu kunde vi träffas och diskutera allt. Och vi var inte ensamma om våra problem, det var viktigt att få veta. Det var jätteviktigt att vi gjorde utbildningen tillsammans i förvaltningen, och den gav det resultat jag har tänkt mig. Apt har blivit mycket bättre.

Alla behöver vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet

Syliva Hahlin vill gärna se att man ibland har gemensamt apt för hela hemtjänsten, för att garantera att alla har samma information. Och så gäller det att ordentligt få med medarbetarna på tåget.

– Jag får tjata rätt mycket om tillbudsrapporteringen, och jag har gjort en pärm med exempel på hur man ska skriva. Om Therese  ska ha något att gå efter så behöver alla vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Alla är viktiga.

Uppföljning och återträff till våren

Tätare uppföljningar efter arbetsmiljöutbildningen vore en annan bra sak att få till, tycker hon. Det behöver inte vara några märkligheter.

– Det skulle räcka om alla chefer och skyddsombud har inplanerade gemensamma träffar så att vi får prata med varandra. Det är bra att få idéer från andra verksamheter.

Två kvinnor går bredvid varandra i ett snöigt villaområde.

Therese Wallin och Sylvia Hahlin jobbar tillsammans för bättre arbetsmiljö. Foto: Johan Gunseus

Båda två skulle gärna se att utbildningen kördes igen, och här kommer svar genast: en förkortad version av arbetsmiljöutbildningen kommer att genomföras i vår för dem som redan gått den, och själva arbetsmiljöutbildningen kommer att köras igen för nya chefer och skyddsombud.

– Beroende på hur pandemin utvecklar sig får vi kanske lov att köra den digitala varianten. Men vi hoppas att vi kan genomföra den fysiskt, för det möjliggör en bättre dynamik i diskussionerna, säger Olivia Östman.

Arbetsmiljöutbildningen

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • Anpassad för sektorn
 • Partsgemensamt framtagen
 • Chefer och skyddsombud går tillsammans
 • Kostnadsfritt material


Börja utforska Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning!

Bakgrund

Under 2017 och 2018 hade Dorotea kommun stora budgetunderskott vilket ledde till omorganisationer. Dorotea saknade lokalt samverkansavtal och hundratals MBL-förhandlingar ägde rum under perioden. Dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer var ansträngd och arbetsmiljön kraftigt påverkad.

När det centrala avtalet om samverkan och arbetsmiljö tecknades i november 2017 beslutades att inleda ett partsgemensamt arbete för att teckna ett lokalt avtal. Det skedde i januari 2019 och i direkt anslutning till det beslöts att prova Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Tre viktiga vinster

Tre viktiga vinster med arbetsmiljöutbildningen i Dorotea:  

 1. Ökad samverkan mellan chefer och skyddsombud 
 2. Gemensam bild av roller i arbetsmiljöarbetet 
 3. HR har genom utbildningen fått en bättre helhetsbild av arbetsmiljöarbetet i organisationen. 

Tänk gärna på detta när ni genomför utbildningen:  

 • Använd Suntarbetslivs stöd för att planera och genomföra utbildningen. 
 • Dialogen är ett viktigt inslag. Skapa förutsättningar och utrymme för den.
 • Väv in era lokala dokument liksom exempel från verksamheterna i de olika momenten.  
 • Bjud på godis eller annat gott.

Få snurr på arbetsmiljöarbetet i vardagen

När ni har gått arbetsmiljöutbildning tillsammans är det dags att få fart på det systematiska arbetsmiljöarbetet i vardagen. Känns det komplext och omfattande? Sänk trösklarna och kom i gång med hjälp av SAM-verkstan – chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg.

Två kvinnor vänder sig mot varandra och ler, bild från Suntarbetslivs verktyg SAM-verkstan.I SAM-verkstan får ni hjälp att:

 • Stärka samarbetet mellan chef och skyddsombud
 • Involvera arbetsgruppen
 • Kartlägga nuläget
 • Sortera och använda Suntarbetslivs utbud för systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Följa upp hur arbetet går i vardagen

Börja utforska SAM-verkstan!

Text: Marika Sivertsson