Fyra glada personer samtalar i kontorsmiljö, illustrerar OSA-utbildningen.

Gå en utbildning i OSA för att få bättre arbetsklimat. Hos Suntarbetsliv finns nu OSA-utbildningen, som chefer och skyddsombud kan gå tillsammans under en halvdag.

Så förbättrar ni ert arbetsklimat

Nu lanserar Suntarbetsliv OSA-utbildningen. Med den som grund kan ni bättre mota ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.
– Vi hoppas att man får inspiration och vilja att jobba med OSA-frågorna på arbetsplatsen, säger projektledare Petra Salino.

Hur får vi till hälsosamma och effektiva arbetsplatser? En nyckel är ofta ett bra OSA-arbete, som främjar rimlig arbetsbelastning, hälsosamma arbetstider och ett bra arbetsklimat. OSA står för organisatorisk och social arbetsmiljö.

Till hjälp i OSA-arbetet i kommuner och regioner finns nu en utbildning i OSA. OSA-utbildningen är digital, kostnadsfri och tänkt att användas i grupp av chefer och skyddsombud tillsammans. Utbildningsledare är någon från den egna organisationen.

– Syftet är att stärka kunskapsnivån och bygga en gemensam grund hos chefer och skyddsombud kring OSA, berättar Petra Salino, som projektlett OSA-utbildningen ihop med Stina Ellerfelt Sköld.

Känsligt prata arbetsklimat

Ett annat syfte är att visa hur OSA hänger ihop med SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ansiktsporträtt Petra Salino.– Det handlar om att tydliggöra ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet samt varför det är viktigt att jobba med frågorna, förklarar Petra Salino.

Meningen är att få utbildningsdeltagarna att känna sig trygga och redo att arbeta med OSA-frågor i vardagen med sina arbetsgrupper. Det gäller att komma över tröskeln att jobba med hur vi mår och är mot varandra på jobbet – frågor som är något känsligare än den fysiska arbetsmiljön.

Som deltagare får du testa att göra övningar du sedan kan använda på APT. Det kan handla om korta fiktiva filmer med diskussionsfrågor. Filmerna visar hur samspelet på arbetsplatsen kan se ut. Även om förutsättningarna är olika på olika arbetsplatser kan utbildningen inspirera till arbete med OSA.

Det är ni själva som utser utbildningsledare, exempelvis en chef, ett skyddsombud, någon från HR eller från företagshälsovården. Till hjälp finns en mängd underlag i form av checklista, körschema och pedagogiska tips.

Före, under och efter

OSA-utbildningen är utformad för att kunna göras på en halv dag.

– Men den innehåller även ett moment före och ett moment efter själva utbildningsdagen, berättar projektledare Stina Ellerfelt Sköld.

Ansiktsporträtt Stina Ellerfelt Sköld.På inbjudan till utbildningen som utbildningsledaren mejlar ut till deltagarna finns en länk till en förberedelsesida. Den ska få dig som deltagare att börja fundera över vad organisatorisk och social arbetsmiljö kan vara och hur den är på din egen arbetsplats.

– Vi tror det är bra att man kommer till utbildningsdagen lite förberedd, säger Stina Ellerfelt Sköld.

Efter utbildningen får du ett mejl med en länk till en ”eftersida” med tips om hur ni kan jobba på hemmaplan efter utbildningen och länkar till Suntarbetslivs verktyg på området.

– Det är annars lätt att man glömmer bort alla tips och bra saker man lärt sig, menar Stina Ellerfelt Sköld.

Komplett stöd för OSA

Gunnar Sundqvist är utredare på Sveriges Kommuner och Landsting. Han tycker att OSA-utbildningen innehåller ett bra material som ger chefer och arbetsledare de speciella kunskaper som Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrifter kräver.

Ansiktsporträtt Gunnar Sundqvist. SKL.– Till en början famlade vi parter lite kring hur vi skulle hantera OSA när föreskrifterna kom 2015. Vilka redskap finns och hur ska vi få ordning på frågorna? Nu finns ett komplett OSA-stöd via Suntarbetsliv så vi är väldigt väl beredda att hantera de här stora frågorna i kommuner och regioner, säger Gunnar Sundqvist.

En stor andel av sektorns medarbetare arbetar med patienter, elever, brukare, förskolebarn och annan tredje part. Det gör att det händer oförutsedda saker på ett sätt som skiljer dessa kontaktyrken från andra arbeten.

– Det positiva är att man ofta tycker att arbetet är meningsfullt men det sker oförutsedda saker hela tiden. Det gör det ännu viktigare att jobba med de här frågorna. Poppar det upp händelser som gör att planeringen spricker måste man se till att ha balans mellan krav och resurser.

Förutom arbetsbelastning nämner Gunnar Sundqvist området kränkande särbehandling, som i och med metoo-uppropen hamnat extra i fokus.

– Vi har inte mer problem kollegialt än andra delar av arbetsmarknaden. Men i och med att det är kontaktyrken finns fler problem kring brukare som kan hota och kränka. OSA-utbildningen är ett bra redskap för att jobba strukturerat med de här frågorna, säger Gunnar Sundqvist, som tycker att utbildningens filmmaterial är en bra katalysator för att starta dialog.

Utbildning i OSA ger kunskap

Peter Larsson är ombudsman på fackförbundet Kommunal och med i Suntarbetslivs partsgrupp. Han har varit med när utbildningen tagits fram. Han tycker att den kopplar ihop OSA-frågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling med SAM så att man verkligen ser att frågorna är en del i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ansiktsporträtt Peter Larsson, Kommunal. – Sett till våra grupper är det inte minst arbetstidens förläggning och arbetstider över huvud taget som är en stor fråga. Det handlar om saker som delade turer, nattarbete, pauser och schemaläggning. Även återhämtning är en fråga som är aktuell i många yrken.

Vad hoppas ni att den nya utbildningen kan bidra till?

– Ökad kunskap hos dem som ska börja jobba med OSA. Och att de som redan börjat kan förbättra sitt OSA-arbete. Utbildningen fungerar både som en grund och när man väl är i gång med sitt OSA-arbete, säger han.

OSA-utbildningen har tagits fram och kvalitetssäkrats gemensamt med parterna inom kommun- och regionsektorn. Sakkunniga, forskare och representanter från målgruppen har involverats när övningar och kunskapsinnehåll tagits fram.

Text: Jeanette Neij, 05 mars 2019

Relaterade verktyg

 • OSA-utbildningen

  Gemensam bas för chefer och skyddsombud

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?